Privata bidrag i annat än pengar, som inte ingår i den ekonomiska redovisningen, ska alltid redovisas i läges- och slutrapport

Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 Läges/statusrapport
Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Regionöverskridande (flera delområden) Rapportens period: 2010-11-01- 2010-12-31 Till varje ansökan om utbetalning ska en lägesrapport bifogas. Ett grundläggande krav är att lägesrapporten innehåller följande rubriker med beskrivande text till. Skriv in text mellan rubrikerna.
1. Verksamhetsmål, resultat och effekter
I lägesrapporten ska varje gång projektets förväntade resultat och effekter anges (se beslutet). Därtill ska de
hittills uppnådda/levererade resultaten beskrivas, dels sedan projektstart och dels för rapportens period, med
utgångspunkt i projektets förväntade resultat, effekter och indikatorer (se ansökan punkt 11 samt beslut om
stöd). En bedömning ska göras och redovisas om de slutliga målen kommer att nås vid projektslutet. Eventuella
bedömda avvikelser ska förklaras och kommenteras.
Projektet har som övergripande mål att utveckla en samverkande regional infrastruktur för det audiovisuella området som säkerställer bättre utveckling för företag och entreprenörer. Projektet är uppdelat i sex delprojekt: 1. Regionala centrum för audiovisuell produktion och teknik 2. Utbildningar som samverkar, och har god kontakt med näringslivet 3. Mötesplatser och träffar för aktörerna 4. Implementera en virtuell mötesplats 5. Systematisk forskning inom det audiovisuella området i gränsregionen och i projektet 6. Projektledning och administration Projektets gränsregionala mervärden som ska uppnås är: Utveckling av gränsregional samverkan för hela den audiovisuella sektorn. Utbildningsprojekt med aktörer på båda sidor av gränsen, (elev och lärare). Företagsprojekt med aktörer från båda sidor av gränsen. Utbyte av erfarenhet över gränsen Samarbete om infrastruktur över gränsen Utveckling av nya interregionala projekt med GränsErasers aktörer. Resultat 1. Projektets arbete med att skapa regionala centrum går enligt plan. I Trollhättan och Fyrbodalregionen har centrumet tagit formen av en fysisk mötesplats för kreativ näring. Projektets politiska förankringsarbete sedan projektstart har resulterat i att Innovatum AB blivit beviljat stöd för etablering och drift av en fysisk mötesplats. Stödet kommer ut Europeiska regionala utvecklingsfonden med Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund som medfinansiärer. I Fredrikstad tar centrumet en mer nätverksliknande form med en tydlig inriktning mot den audiovisuella sektorn som jobbar mycket med gemensam kompetens- och affärsutveckling. GränsEraser har etablerat ett samarbete med Arena Magica för att ytterligare stärka branschen. Projektet har också genomfört ett antal workshops för att höja kompetensen hos företagarna. Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 2. Utbildningsgrupperna i projektet har funnit en väl fungerande samarbetsform med aktiviteter för att skapa en långvarig samverkan. En gränsöverskridande träff har genomförts i Trollhättan i november och i samband med denna träffades pedagogerna från respektive utbildning och hade samverkansmöten. Efter träffen har E6 och N3 startat en samarbetsprocess. Den privata gymnasieskolan Nor Off har även tillkommit till den norska utbildningsgruppen. 3. I november genomfördes en träff i Trollhättan med mycket gott resultat. 4. En planeringsdag genomfördes med en konsult som fick till uppgift att skriva fram en kravspecifikation till den virtuella mötesplatsen. 5. Ett diskussionsunderlag gällande projektplan har tagits fram. 6. Kvartalsredovisningen har flyttats. Numera rapporterar projektet 31 december, 31 mars, 30 2. Projektets verksamhet/aktivitet i perioden och deras kostnader
Beskriv verksamhet/aktiviteter som genomförts under den för rekvisitionen aktuella perioden och hur de är
kopplade till de i ansökan om utbetalning redovisade kostnaderna (beskriv gärna övergripande vad aktiviteterna
kostat). Beskriv även vilka som deltagit i verksamheterna såsom företag, organisationer, målgrupper, antal
personer etc. Redovisa även privata insatser för projektet (i annat än pengar, och som inte ingår i den
ekonomiska redovisningen). Redovisa summerat uppskattat antal timmar och uppskattat värde.


Delprojekt 1: Regionala centrum för audiovisuell produktion och teknik

För att bygga audiovisuella centrum i Trollhättan och Fredrikstad genomför GränsEraser
aktiviteter för informationsspridning, samverkan och politisk förankring.
Tillskillnad från Fredrikstad hade Innovatum vid projektstart redan flera byggstenar, i form av en
inkubator och projektarena, på plats för att kunna skapa ett regionalt centrum. Projektledaren för
GränsEraser har sedan 2008 jobbat strategiskt med att skapa förutsättningar för en mötesplats vilket
inneburit att arbetet påbörjats och kunde intensifieras tack vare GränsEraser. Detta har inneburit att
Trollhättan och Innovatum kommit längre i arbetet med att etablera ett regionalt centrum än
Fredrikstad.
Under året har ramar och innehåll tagits fram för hur centrumet i Trollhättan ska se ut, vilket resulterat
i att det fått formen av en mötesplats med fysiska lokaler. Utredning har också gjorts när det gäller
organisation, målgrupp, vilken typ av infrastruktur som man bör investera i, vilken typ av stöd och
aktiviteter som behövs, hur etablering ska finansieras och vilken anda som ska genomsyra
mötesplatsen. Detta arbete resulterade i ett förankringsdokument samt en multimediapresentation som
använts flitigt för att vinna gehör hos beslutsfattare.
Under projekttiden har begreppet kreativ näring blivit ett vedertaget begrepp som används nationellt i
Sverige för att beskriva den här typen av näring. Att vidga begreppet från audiovisuell teknik/sektor
till kreativ näring innebär att fokus kan flyttas mer mot affärsutveckling vilket tillfredsställer
branschens behov bättre.
Processen med att övertyga beslutsfattare i Trollhättans Stad, Fyrbodals kommunalförbund samt
Västra Götalandsregionen att kreativ näring är en framtidsbransch väl värd att satsa på har gått
förhållandevis snabbt. Vilket inneburit att vi redan under GränsErasers första år kunde skapa ett
etableringsprojekt som säkrar finansiering av mötesplatsens lokaler, infrastruktur, organisation och
aktiviteter under 2011 och 2012.
Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 Det nya projektet ”ACT-Mötesplats för kreativ näring” ägs av Innovatum AB och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund som medfinansiärer och drivs parallellt med GränsEraser. Tack vare ACT kommer Innovatum kunna överföra ännu mer kunskap till Fredrikstad vilket innebär att samarbetet över gränsen nu fördjupas. Delprojekt 1 fokuseras nu på att hitta formen för centrumet i Fredrikstad, bedriva mer kunskapsöverföring samt att utreda den långsiktiga finansieringen av centrumen. Viktigt är att under kommande projektperiod genomföra studiebesök/benchmarking hos liknande initiativ i Europa för att hämta in mer kunskap samt finna framtida samarbetsparter i Europa. Centrumen på båda sidor av gränsen, oavsett formen på dem, ska arbeta med att öka branschens konkurrenskraft genom att tillhandahålla aktiviteter som bland annat utvecklar aktörernas kompetens, affärskunskaper, stärker deras nätverk samt förbättrar den fysiska och virtuella infrastrukturen. För att uppnå detta har projektet genomfört större och mindre aktiviteter. Diskussioner mellan GränsEraser och Innovatum Inkubator om ett program för utveckling av affärsplaner för aktörerna på den norska sidan har flyttats fram till 2011 på grund av det stora antalet aktiviteter under sista kvartalet 2010. Behovet av kunskap om hur man skapar en affärsplan är stort bland projektets norska deltagare då de inte får samma utbildning som de svenska som startar i Innovatum Inkubator. Genom att använda Danne Palm, chef för Inkubatorn, som utbildare och samma program som inkubatorföretagen genomgår vill projektet utjämna kunskapsklyftan mellan företagen. 3 november: Möte med Vivi-Anne Segertoft på Segertoft & Partner angående företagets etablering som en ekonomifunktion för kreatörer inom ramen för mötesplatsen. Detta bedöms som viktigt för att stärka branschen eftersom aktörerna bör lägga fokus på sin produktion snarare än bokföring. Närheten, både fysiskt och relationsmässigt, till en sådan funktion/person är viktigt för att detta ska inträffa. 15 november: Möte med Christer Olsson, Kulturchef på Trollhättans Stad angående projektets nuläge och framtida aktiviteter. Detta för att öka Trollhättans engagemang i projektet. Den 17 november arrangerade projektet ett seminarie under temat Vad är kreativitet? Och går det verkligen leva på det? Målgruppen var beslutsfattare och övrigt näringsliv och syftet var att synliggöra den kreativa näringen och informera om projektet. 52 personer deltog i arrangemanget. Seminariet inleddes av Johanna Skantze, vd för Generator Sverige, som presenterade satsningar på kulturella och kreativa näringar under de senaste tio åren. Pär Mauritzson, multimodalitetsstrateg Science Center, talade om vikten av att skapa miljöer som triggar kreativitet och inkubatorföretaget The Bearded Ladies Consulting och om arbetet med att utveckla dataspelet Landit Bandit. Däremellan fick deltagarna också vara med om en interaktiv övning där de under ledning av Jonas Lidman från Idélaboratoriet fick arbeta fram ett förslag på hur Fyrbodal kan bli “Sveriges mest kreativa region”. I juryn satt Annika Wennerblom, stadsdirektör Trollhättans Stad, Lasse Lindén, förbundschef Fyrbodals kommunalförbund, Tore Helmersson, vd Innovatum Teknikpark samt Johanna Skantze. Gruppen som vann presenterade med stor entusiasm en idé om att skapa fler nya, oväntade möten runt om i Fyrbodal. Möten över branschgränser, geografiska områden och generationer. Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013
På kvällstid 22-24 november genomfördes en workshop i Story telling i Fredrikstad. Syftet med
workshopen var öka kompetensen och ge inspiration till företag i branschen som arbetar med
berättande och manus för film, tv eller webb. Regissör och dramaturg Harry Guttormesen genomförde
workshopen. Responsen från deltagarna var mycket positiv till arrangemanget och tyckte att antalet i
gruppen som deltog var lagom för denna typ av workshop. Bifogat finns rapporten från workshopen
och inbjudan som sändes ut per e-post till alla aktörerna i nätverket samt annonsen i Fredriksstad Blad.
I november var GränsEraser medarrangör av en kvällsträff med Funke Ayebanjo från BBC Talent i
november då temat var ”The craft of storytelling” då 30 aktörer deltog. Träffen rapportereades in som
aktivitet i Arena Magica. (Inbjudan är bifogad)
23-24 november: Projektet deltar i Generator Sverige, en nationell konferens för kommuner, regioner,
utvecklingscentrum, universitet, projekt etc. som jobbar för och med den kreativa näringen, för
omvärldsbevakning.
Tidigt i december deltog GränsEraser i ett samarbetsmöte med interregprojektet IKON. Syftet var att
se på möjligheter för gemensamma aktiviteter utifrån branschens behov. Detta arbete fortsätter med
fokus på bland annat samarbets- och företagsmodeller för branschaktörerna.
2-3 december: Projektet gör ett studiebesök i Aalborg för att undersöka framtida forskningssamverkan.
8 december: Innovatum träffade Högskolan Väst och diskuterade framtida forskning.
10 december: Möte med företaget MIN Marknadsbyrå angående deras behov och syn på en mötesplats
för kreativ näring.
20 december: Möte med Ann Palmnäs (konsult) som levererade en kartläggning över alla företag inom
kreativ näring i Fyrbodal. Resultatet blev drygt 500 företag som bedöms som intressanta för projektet.
Delprojekt 2: Utbildningar som samverkar, och har god kontakt med näringslivet

Utbildningarna arbetar vidare med att förbättra samarbetet mellan skolorna, från barn och unga som
börjar på E6/N3 via gymnasieskolorna och till högskolorna. Samarbetet syftar till att utveckla en
gränslös utbildning som dessutom har god kontakt med branschen. Detta arbete pågår både vertikalt i
varje region och horisontellt över landsgränsen.
16 november arrangerade GränsEraser tillsammans med Innovatum Science Center ett seminarium på
temat Kreativitet som yrke, och bjöd in medieprogram i Fyrbodal. Detta lockade medieprogram i
Uddevalla, Åmål, Mellerud och Trollhättan och resulterade i en publik på 119 gymnasielever.
GränsEraser ska göra skillnad för branschen här och nu men även stärka näringslivet på sikt. I det
långsiktiga arbetet utgör groddverksamhet en viktig del, det vill säga att inspirera barn och unga att
välja ett yrke inom kreativ näring och framförallt att vilja satsa på eget företag. Det går att leva på sin
kreativitet och projektet visade upp en möjlig väg. Pär Mauritzson från Innovatum Science Center
föreläste om kreativitet som fenomen, Högskolan Väst presenterade sina medieprogram, Inkubatorn
informerade om möjligheten att starta eget och Mille Ballai från Miuta Film berättade om hur det är att
driva eget företag inom kreativ näring.
Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013
6 december hade projektets svenska utbildningsgrupp sitt kontinuerliga möte för att stärka samverkan
mellan utbildningarna regionalt. Bland annat rapporterar Magnus Åbergsgymnasiet om besöket från
Glemmen vgs i november. Besöket var mycket uppskattat både av elever och av lärare. Som föreläsare
anlitades företagare och frilansare från den kreativa näringen vilket skapade många intressanta möten
och diskussioner. Samarbetet mellan Högskolan Väst och Högskolan i Østfold har tagit fart och
planerar att skriva avtal för studentutbyte och lärarutbyte mellan skolorna. N3 och E6 rapporterar att
de önskar en bättre kontinuitet vad gäller vilka pedagoger som deltar i utbytena då det bör vara samma
personer för bästa resultat, men samverkan är igång. I övrigt har gruppen bokat in en gemensam
utbildningsdag i sociala medier som projektets utbildningsaktörer ska gå gemensamt. (Bifogade i
mötesanteckningar)
GränsEraser har inlett ett samarbete med Fredrikstad Animationsfestival. Åtta studenter från
animationsprogrammet vid Högskolan Väst deltog i festivalen den 10-14 november. Syftet var att ge
studenterna möjlighet att knyta kontakt med övriga animationsmiljöer i Norden. Fredrikstad
Animationsfestival har nära kontakt och samarbete med Högskolan i Volda, Animation Workshop i
Danmark, och Turku Arts Academy i Finland. (Rapporter är bifogade.)
Genom GränsEraser har ett samarbete växt fram mellan N3 och Högskolan Väst som nu resulterat i ett
skarpt ”projekt” – studenter ska ta fram en ny funktionell webbsida för den nya organisationen N3.
Under GränsEraser-träffen i april i Norge uppstod samverkansidén mellan Magasin 15 och Högskolan
Väst som genomförts under november med goda resultat. (Läs mer om idén i bifogat dokument.)
Ytterligare ett gott resultat för GränsEraser är att Mikael Andersson, som driver animations- och
visualiseringsbolaget Millimage, nu anställts på deltid som lärare vid Högskolan Västs 3D-
animationsprogram. Högskolan Väst fick kontakt med Mikael under vårens arbete inom GränsEraser
där Mikael är företagsrepresentant i projektgruppen. Detta är ett mycket gott exempel på kontakten
mellan näringslivet och utbildningarna som projektet eftersträvar.
Delprojekt 3: Mötesplatser och träffar för aktörerna

18-19 november arrangerade GränsEraser en gränsöverskridande träff där 69 personer deltog.
Företagare, pedagoger, studenter och politiker från Fredrikstad möttes på Innovatum Teknikpark i
Trollhättan.
Träffen syftade till att höja kompetensen hos projektdeltagarna och ge inspiration men framförallt
stärka relationerna så att fler samarbeten och affärer mellan bolagen kommer att ske över gränsen.
Under torsdagen den 18 november föreläste Patrik Hambraeus som är expert på pitching och har
kunder som Strix TV, Berghs och Dramatiska institutet. Patrik höll även i en workshop där de
tjugotalet företagarna samt studenter från Högskolan i Østfold och Magnus Åbergsgymnasiet fick
träna på att lägga upp en pitch runt en fiktiv idé och presentera denna. Övningen hade också ett syfte
att fungera som en ”lära känna övning” då deltagarna jobbade tillsammans. Att denna
gränsöverskridande gruppkonstellation kunde sättas samman är ett mycket gott resultat för projektet!
En annan föreläsare under denna dag var Hampus Jakobsson som driver företaget The Astonishing
Tribe i Malmö. Ett innovativt företag som utvecklar användarsnitt och jobbar mot kunder som
Samsung, Google, Spotify, Sony Ericsson med flera. Hampus inspirerade deltagarna med sin glödande
presentation om enterprenörskap och innovation.
Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 Torsdagen avslutas på Klubb Rec som gästades av ingen mindre än Janne Josefsson, känd från SVTs uppdrag granskning som talade under temat ”Med kameran som vapen”. Där hölls även middag för deltagarna. Kvällen avslutades med underhållning med Pfemme Records. November innebär Novemberfestival och Novemberfredag i Trollhättan. Filmen står i centrum, både som uttrycksmedel och pedagogiskt verktyg. Film i olika former, långfilm, kommersiell reklamfilm, musikvideo, dokumentärfilm osv, är en stor och viktig del av den kreativa näringen. Projektet valde att förlägga träffen till dessa datum just för att kunna ta del av Novemberfredag. Den 19 november började med en inspirerande föreläsning av Teo Härén som skickade med deltagarna många intressanta tankar runt kreativitet. Därefter följde valbara workshops som syftade till att höja kompetensen, framförallt hos pedagogerna. Bok & Film, ett vidgat textbegrepp, Pedagogik och storytelling, Musikvideo, Karen Aqua – seminarium, filmvisning, och samtal om kreativa, processer och animerad film, Teo Härén – fördjupande samtal för rektorer, chefer och utvecklingsledare var de valbara. Träffen avslutades med ett studiebesök på Film i Väst. 17-19 november arrangerade Magnus Åbergsgymnasiets Medieprogram en träff – en medievecka -för
elever och lärare från Glemmen vgs och MÅG. Ett stort arrangemang där 149 elever från de båda
länderna fick jobba tillsammans i olika workshops på Magnus Åbergsgymnasiet under tre dagar.
De tjänstemän och politiker som deltog i träffen fick också en visning av Innovatum Teknikpark samt
Innovatumområdet. Då Fredrikstad ej har någon liknande verksamhet var intresset för Innovatum
Inkubator och Projektarena stort. Bland annat väckte Projektarenans process gällande
projektutveckling stort intresse. Ytterligare erfarenhetsutbyten planeras under kommande året och
eventuellt ett studiebesök på Innovatum för fler av Fredrikstads tjänstemän och politiker.
Klubb Rec
Klubb Rec fungerar som en bra informell mötesplats för företagare, studenter och eldsjälar i branschen
möts. Denna verksamhet kommer att flyttas till projektet ACT-Mötesplats för kreativ näring eftersom
Klubb Rec riktar sig till kreatörer över 18 år och därmed utesluter en stor del av GränsErasers
målgrupp. Idén finns att inom GränsEraser istället starta en liknande verksamhet som Klubb Rec men
som även är öppen för yngre åldrar och arrangeras på dagtid.
Delprojekt 4: Implementera en virtuell mötesplats

16 december genomförde projektet en planeringsdag för virtuell mötesplats tillsammans med konsult.
Förstudien som detta delprojekt utgår ifrån ligger som grund för många delar i den kommande
virtuella mötesplatsen men då utvecklingen gått mycket snabbt (Facebook fanns ex ej vid denna
tidpunkt) fanns det ett behov av ”experthjälp” vid framtagandet av en kravspecifikation. Resultatet
från denna dag blev en kravspec som ska användas för offertförfrågningar. (Bifogad)
Delprojekt 5: Systematisk forskning inom det audiovisuella området i gränsregionen och i
projektet

Projektet har tagit fram ett diskussionsunderlag för aktiviteten.
Delprojekt 6: Projektledning och administration

Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 Ett mycket stort arbete har lagts ned av projektledning och projektadministration under denna tidsperiod på att förbereda och genomföra träffen den 18-19 november samt de kringarrangemang som också genomfördes i samband med denna. Denna typ av träff är mycket resurskrävande. I samband med träffen 18-19 november genomfördes ett styrgruppsmöte. Projektledaren föredrog hittills nådda resultat, utifrån tidigare lägesrapporter. Gruppen diskuterade även kopplingarna mellan utbildningsnivåerna, hur dessa kan bli ännu bättre och hur vi kopplar in grundskolan. Hur kan vi inspirera barn att välja mediegymnasium? 3 november: Ett första möte mellan GränsEraser, Aren Magica och Interregprojektet IKON. Syftet var att orientera sig i de olika projektens mål och aktiviteter. Gruppen var enig om att träffas igenom för att titta på ett konkret samarbete. 7 december: Det har genomförts ett samarbetsmöte mellan GränsEraser och Interregprojektet IKON och Fredrikstad 1700. Syftet var att orientera sig i de olika projektens mål och aktiviteter och gruppen ska träffas tidigt 2011 för att diskutera vidare. 3.a Tid och aktivitetsplan
Hur fortlöper projektet i relation till den beslutade projektplanen kostnads- och verksamhetsmässigt. Om
förändring skett kommentera avvikelserna1.
1 En eventuell begäran om förändring av projektet anges under punkten 8. Observera att avvikelser från beslutet om stöd avseende verksamhet, aktiviteter och budget m.m. måste anmälas till sekretariatet/förvaltande myndighet och beviljas innan de får genomföras. Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 Projektet fortlöper enligt plan både avseende kostnader och tidplan. 3.b Projektet största och viktigaste aktiviteter (godkända enligt beslut och tidsplan) samt deras genomförandegrad. 1. Utveckla regionala centrum för kreativ näring 2. Utvecka en samverkande utbildning med god kontakt med näringsl 3. Träff och mötesplatser för aktörerna 4. Implementering av virtuell mötesplats 5. Kunskapsutveckling om och för kreativ näring 4. Indikatorer.
För att mäta en del av Interreg-programmets effekter har ett antal indikatorer fastställts. För varje enskilt
projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. Fyll i tabellen nedan och
kommentera indikatorerna och utfallet hittills i textrutan.
Hittills uppnått resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö. Notera att indikatorer både för A och B kan förekomma i ett Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. (B) Etablerade institutionella samarbeten. (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 5. Arbetet med de horisontella kriterierna
Beskriv vilka aktiviteter som genomförts inom områdena Bättre miljö, Jämställdhet/likestilling och Ökad
mångfald och integration.
Vi har noga sett till att styrgruppen fått en jämn könsfördelning. I övrigt inga speciella aktivteter. 6. Informationsinsatser och skyltning av projektet
Till läges/statusrapporten ska bifogas eventuella trycksaker, annonser, inbjudningar, pressklipp, filmer och
annan information som visar hur intressenter och allmänhet fått kännedom om projektets verksamhet och
finansiering från EG:s regionala utvecklingsfond i överensstämmelse med de allmänna villkoren för stödet.

Kommunikation

Till arrangemangen som genomfördes 16-19 november togs en sting-up fram för att tydligt synliggöra
projektet för det stora antal människor som deltog under dessa dagar. Denna string up stod dessutom
väl synlig under hela Novemberfestivalen där det deltog 600 personer. (Se bifogad)
Inför träffen skickades ett pressmeddelande ut från Innovatum om alla arrangemang som anordnades
av projektet (Se bifogad). Pressmeddelande plockades upp av TTELA som rapporterade från träffens
seminarie med Hampus Jakobsson samt från Janne Josefssons framträdande på Klubb Rec.
En nyhet lades ut pom träffen och kringarrangemangen. Denna nyhet skickades
även ut med Innovatum nyhetsbrev som når hundratalet personer. (Se bifogad)
För att på ett tydligt, snabbt, audiovisuellt och lärorikt kunna presentera alla företagen på träffen den
18-19 november gjorde projektet en film. På denna film fick alla företag presentera sig enligt
principen ”elevator pitch”. Att kunna göra denna typ av presentation är viktigt samt att träna på att stå
framför kameran. Eftersom pitchning var en kompetenshöjande del i träffen var det ett en bra start att
redan innan ha testat på den svåra konsten. Förutom att visas under träffen har filmen även använts på
seminariet gentemot beslutsfattare och övrigt näringsliv för att visa upp branschen. Den kommer även
att läggas på webben. Ex projektsidan psamt visas på eventuella
mässor/utställningar som GränsEraser deltar i under kvarstående projektperiod.
En inbjudan till workshopen i storytelling sändes ut till alla aktörerna i nätverket och en annons sattes
in i Fredrikstad Blad. (Se bifogad)
En inbjudan till kvällsträffen med Funke Ayebanjo sändes ut till alla aktörerna i nätverket. (Se bifogat)
7. Viktiga frågor för genomförandet
Viktiga frågor som ska hanteras av ledningen för projektägarna eller styrgrupp för projektet inom nästa
redovisningsperiod.
Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 8. Frågor till sekretariatet/stödgivaren
Eventuella frågor om projektets genomförande exempel förändringar av kostnadsbudget, tidsplan eller andra
förändringar av projektet. Observera att avvikelser från beslutet om stöd måste anmälas till
sekretariatet/förvaltande myndighet innan de genomförs.
9. Information om viktiga aktiviteter i nästa redovisningsperiod
Viktiga aktiviteter som ska genomföras inom nästa redovisningsperiod (inom ramen för det redan fattade beslut
om stöd).
Lägesrapporten ska alltid skickas in skriftligen tillsammans med ansökningarna om utbetalning. Den ska vara undertecknad av både svensk och norsk projektansvarig kontaktperson och/eller projektledaren2 . Den svenska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport ska skickas till Länsstyrelsen Jämtlands län, Interreg Sverige-Norge Nationella kontrollanten 831 86 Östersund. Den norska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport, ska skickas till det huvudsekretariat som handlagt ansökan. Rapporten bör samtidigt E-postas (som skannat dokument inklusive namnteckningar) till förvaltande myndighet på adress interregrapport.jamtland@lansstyrelsen.se. Av meddelandet ska framgå vilket projekt som avses genom att markera typ av rapport (läges- eller slutrapport) samt rapportens ordningsnummer, projektnamn och diarienummer. (Andra versioner än den som skickats in skriftligen får aldrig skickas in via E-post). Rapporterna kan senare till sin helhet komma att läggas ut på Internet t.ex. i en projektbank. Underskrift Undertecknad försäkrar att: uppgifter som lämnas i rapporten, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior av handlingar som bifogats rapporten stämmer överens med originalen. Samtidigt medges att: all personinformation som finns i rapporten får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial. övrig information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter, resultat, kostnader m.m. samt att hela eller delar av läges- och slutrapporter får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial. Datum Svensk projektansvarig kontaktperson eller Norsk prosjektansvarlig kontaktperson eller 2 Under förutsättning att projektledaren har en formell rätt att företräda stödmottagarna avseende projektrapportering Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013

Source: http://web2100.increo.no/uploads/dokumenter/GrensEraser/GrensEraser,%20L%C3%A4gesrapport,%202010-11-01%20-%202010-12-31.pdf

Untitled

NORMA DE CONTABILIDAD Nº 7 VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES VISTO: El trabajo de la comisión de Principios de Contabilidad de este consejo, y CONSIDERANDO: Que es necesario establecer normas para la valuación de las inversiones permanentes SE DECIDE: 1.- 1.1. La valuación por parte de las empresas tenedoras de las inversiones permanentes en sociedades sobre las

Microsoft word - sdbpinductionarticle.doc

The Tree Knows When to Release Ripe Fruit Mother Nature has a secret. Modern technology has thus far been unable to unravel Her mystery. Even so, it has become common to tamper with this thing we know next to nothing about…to the detriment of our mothers and babies. How often do we hear “…and then they had to induce me…”? According to the World Health Organization, we should only hear

Copyright 2014 Pdf Medic Finder