Chemmate3040.pdf

A jelen biztonságtechnikai adatlap a 2001/58/EK számú irányelvvel módosított 91/155/EK számú irányelv előírásaivalösszhangban készült - Magyarország 3581 Tiszaújváros Pf. 135 TVK Ipartelep 2092 hrsz.
Magyarország 3581 Tiszaújváros Pf. 135 TVK Ipartelep 2092 hrsz.
Magyarország A vállalat vészhelyzet esetén : +36 49 521 082hívható telefonszáma testület vészhelyzet eseténhívható telefonszáma : Favédő alapozó kék gombásodás és farontó gombák ellen.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos, 67/548/EGK számú irányelv értelmezése szerint egészségügyi vagykörnyezeti veszélyt jelentő anyagok Lásd a 16. pontot a fenti R-kifejezések teljesszövegével kapcsolatban * A munkahelyi expozíciós határértéke(ke)t a 8. fejezet sorolja fel (ha vannak) Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva.
: Bármilyen kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át.
: Vigye friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy légzésbénulás jelentkezik, képzett személybiztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Ne adjon szájon keresztülsemmit. Ha a sérült eszméletlen, élesztési helyzetbe kell helyezni. Orvoshoz kellfordulni! : A szennyezett ruhát és cípőt le kell vetni. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy használjon elfogadott bőrtisztító szert. NE használjon oldószereket vagyhígítókat! : Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. A szemet azonnal, legalább 15 percen keresztül folyó vízzel kell öblíteni, az öblítés alatt a szemhéjakat nyitva kell tartani.
: Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartályt vagy a címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ne hánytasson.
: Javasolt: alkoholálló hab, CO2, porok, vízpermet.
: A tűz következtében sűrű, fekete füst keletkezik. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. Szükség lehet megfelelő légzőkészülékre. A tűznek kitett zárttartályokat vízzel kell hűteni. Ne hagyja a tűzoltásból származó vizet csatornábavagy vízfolyásba jutni.
: A készítmény szerves oldószert tartalmaz, ezért .
Küszöbölje ki a meggyulladás veszélyét és szellőztesse ki a helyiséget ill. területet!Kerülje a gőzők vagy párák belélegzését. Útmutatóul a 7. és 8. paragrafusokbanfelsorolt óvintézkedések szolgálnak.
: A kiömlött anyag elfolyását meg kell gátolni, és nem éghető felszívóképes anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel fel kell itatni, majd a helyirendelkezések szerinti hatástalanításhoz tartályba/gyűjtőedénybe kell helyezni (lásda 13. §-t). Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni! A tisztítást célszerűmosószerrel végezni. Az oldószerek használatát kerülni kell. Amennyiben a termékszennyeződést okoz tavakban, folyókban vagy csatornákban, az illetékeshatóságokat a helyi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni kell.
Megjegyzés: Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. pontot, a hulladék ártalmatlanításávalkapcsolatban lásd a 13. pontot.
: A készítmény szerves oldószert tartalmaz, ezért .
A gőzök a levegőnél nehezebbek és a padló felett szétterülhetnek. A gőzök alevegővel robbanást okozó keveréket alkothatnak. A gőzök gyúlékony vagyrobbanásveszélyes koncentrációjának a levegőben történő kialakulását, illetve amunkahelyi kitettség határértékeinél magasabb gőzkoncentráció kialakulását megkell akadályozni! Ezenkívül a termék csak olyan területeken használható, amely nyílt lángtól vagygyújtóforrástól mentes. Az elektromos berendezéseket a megfelelő szabvány szerintivédelemmel kell ellátni.
Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Tartsa távol hőtől, szikrától és lángtól.
Szikrát okozó szerszámok nem használhatók! Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. A készítmény alkalmazásasorán keletkező por, szilárd részecskék és permetköd belélegzését el kell kerülni!Kerülje a homokszórásból származó por belélegzését! Az anyag kezelésének, tárolásának és feldolgozásának helyén meg kell tiltani azérkezést, az ivást és a dohányzást. Evés, ivás és dohányzás előtt a munkásokkötelesek kezet és arcot mosni.
Helyezzen fel megfelelő személyvédő felszerelést (lásd 8. fejezet).
Az ürítést nem szabad nyomás segítségével végezni. A tartály nem nyomásálló! Mindig az eredetivel azonos anyagú tartályokban kell tárolni.
Tartsa be a munkaegészségügyi és munkavédelmi rendszabályokat! : Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tartsa be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket! Tárolja hűvös, jól szellőztetett helyen, összeférhetetlen anyagoktólés gyújtóforrástól távol. Hőtől és közvetlen napfénytől tartsa távol.
A készítmény szerves oldószert tartalmaz, ezért .
Tartsa távol összeférhetetlen anyagoktól: . oxidálószerek, erős lúgok, erős savak.
Tilos a dohányzás. Akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést! A már kinyitotttartályokat gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kelltartani a szivárgás megakadályozása érdekében.
Csatornába engedni nem szabad.
Az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés feltételei : Biztosítson megfelelő szellőztetést. Ahol ez ésszerűen kivitelezhető, helyi elszívás és jó általános szellőztetés segítségével kell elérni. Amennyiben ez nem elegendőahhoz, hogy biztosítsuk a szilárd részecskék és az oldószergőzök munkahelyikitettségi határértékeknek megfelelő szint alatt való tartását, megfelelőlégzésvédelmi eszközt kell viselni.
EüM-SzCsM (Magyarország, 1/2002). Megjegyzés: Európaiindikatív" határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK), amelyeknélnincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetekben jelenmelléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni.
PEAK: 308 mg/m3 15 perc. Forma: Valamennyi forma TWA: 308 mg/m3 8 óra. Forma: Valamennyi forma EüM-SzCsM (Magyarország, 1/2002). Bőr PEAK: 2000 mg/m3 15 perc. Forma: Valamennyi forma TWA: 500 mg/m3 8 óra. Forma: Valamennyi forma EüM-SzCsM (Magyarország, 1/2002). Bőr PEAK: 246 mg/m3 15 perc. Forma: Valamennyi forma TWA: 98 mg/m3 8 óra. Forma: Valamennyi forma EüM-SzCsM (Magyarország, 1/2002). Bőr PEAK: 568 mg/m3 15 perc. Forma: Valamennyi forma TWA: 375 mg/m3 8 óra. Forma: Valamennyi forma : Ha a dolgozók a kitettségi határérték feletti koncentrációnak vannak kitéve, az erre a célra rendszeresített, megfelelő légzőkészüléket kell használniuk.
: A dolgozóknak védőruházatot kell viselniük.
: Hosszan tartó vagy ismételt kezelésnél használjon . kesztyű: nitril, neoprén, latex Védőkrémek segíthetnek a káros hatásnak kitett bőrfelületek védelmében, azonbanezeket a hatásot okozó szerrel illetve anyaggal való érintkezés után már nem szabadalkalmazni.
: A freccsenő folyadékok elleni védelemre szolgáló biztonsági védőszemüveget kell Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni! : Zárttéri (CC): 61°C (142°F) és 93.3°C (200°F) között.
: Dinamikai: A legnagyobb ismert érték 1 cP (1-methoxy-2-propanol) : A legnagyobb ismert érték 5.11 (Levegő = 1) (dipropylene glycol methyl ether).
: A legnagyobb ismert tartomány Alsó: 2% Felső: 12% (propan-2-ol) : Könnyen oldódik a következő(k)ben: hideg víz, forró víz.
A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett stabil (lásd a 7. §-t).
Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid, szén-dioxid, füst, nitorgén-oxidok.
Az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol a következő anyagoktól: . oxidálószerek, erős lúgok, erőssavak.
Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre vonatkozó1999/45/EC útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a toxikológiailag veszélyesminősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 2 és 15. paragrafusokat.
A megadott munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzők hatására egészségkárosodáskövetkezhet be, például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszerikárosodás. A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőségesesetekben az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatásokvalamelyikét idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolíthatja atermészetes zsiradékot, ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. Aszembe freccsenő folyadék szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.
A 2-butoxi-etanol és ennek acetátja a bőrön keresztül gyorsan felszívódik és károsítja a vért.
Tartalmaz (propiconazole). Allergiás reakciót válthat ki.
Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat.
Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni! The preparation has been assessed following the conventional method of the Dangerous Preparations Directive1999/45/EC and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 15 for details.
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni!Végezze a hulladékba helyezést az alkalmazható összes szövetségi, állami és helyi rendelkezésnek megfelelően.
Veszélyes Hulladék : A termék besorolása feltehetően eleget tesz a veszélyes hulladékokra vonatkozó 14. Szállításra vonatkozó előírások A nemzetközi szállítási rendelkezések (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) szerint a készítmény nem veszélyes besorolású.
: A termék a helyi előírások szerint a következő címkézésű: : R50/53- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó : S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S29- Csatornába engedni nem szabad.
S51- Csak jól szellőztetett helyen használható.
: Tartalmaz (propiconazole). Allergiás reakciót válthat ki.
követelményeinekmegfelelő statisztikaibesorolás (vámtarifa kód) R20/21/22- Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R20/22- Belélegezve és lenyelve ártalmas.
R22- Lenyelve ártalmas.
R34- Égési sérülést okoz.
R36- Szemizgató hatású.
R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.
R41- Súlyos szemkárosodást okozhat.
R43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R67- Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
R50- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
R50/53- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartókárosodást okozhat.
A biztonsági adatlapban foglalt információ a 91/155/EC EU irányelv és annak módosításai értelmébenszükséges.
Az ezen biztonsági adatlapban szereplő tájékoztatás a jelenlegi legfrissebb ismereteinken, illetve a jelenleghatályos jogszabályokon alapul. A termék az 1. paragrafusban meghatározottaktól eltérő célokra előzetesenbeszerzett írásos kezelési utasítás nélkül nem használható fel. A felhasználó felelőssége, hogy a helyijogszabályok és rendeletek betartásához megtegye az összes szükséges lépést. A biztonsági adatlapbanfoglalt tájékoztatás termékünk biztonsági követelményeinek leírása, és nem tekinthető a terméktulajdonságaira vonatkozó garanciaként.

Source: http://www.piktorfestek.hu/Download/Download/Biztons%C3%A1gi%20adatlapok/Akzo/SadolinBasePlus.pdf

Artikel staatscourant adviezen kinderpsychiaters genegeerd…

Adviezen kinderpsychiaters genegeerd door CVZ In de slepende kwestie rond de vergoeding van medicatie voor de behandeling van kinderen met ADHD wordt de ernst van dit probleem en het belang van een goede behandeling voor kind en maatschappij voortdurend onderschat. Noodkreten van ouders en argumenten van deskundigen worden in deze zaak volkomen genegeerd door minister Hoogervorst van VWS. E

energeia.ch

Zappelphilipps, Indigo Kinder, ADHD . oder was? Hyperaktive Kinder sind anstrengend und häufig eine Prüfungi für Eltern, Kindergärtnerinnen, Schulen, Lehrer/innen, Aerzte. An diesen unruhigen und unaufmerksamen Kindern können Eltern, Lehrer und andere Bezugspersonen immer wieder scheitern, indem sie an den Rand ihrer Möglichkeiten geraten, diese Kinder erzieherisch positiv zu beein

Copyright 2014 Pdf Medic Finder