Artikel staatscourant adviezen kinderpsychiaters genegeerd…

Adviezen kinderpsychiaters genegeerd door CVZ
In de slepende kwestie rond de vergoeding van medicatie voor de behandeling van kinderen
met ADHD wordt de ernst van dit probleem en het belang van een goede behandeling voor
kind en maatschappij voortdurend onderschat. Noodkreten van ouders en argumenten van
deskundigen worden in deze zaak volkomen genegeerd door minister Hoogervorst van VWS.
Experts van het Landelijk Kenniscentrum Kinder-en Jeugdpsychiatrie die in een brief van 13
maart jl. aangaven verbijsterd te zijn over het advies van de Commissie Farmaceutische Hulp
(CFH ) van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) inzake deze medicatie ontvingen tot
op heden zelfs geen antwoord van de Minister. Waar gaat het om?
Kort gezegd komt het er op neer dat door de CFH in de beoordelingssystematiek van het
geneesmiddelen vergoedingen systeem (GVS), over meerwaarde van een bepaald
geneesmiddel, geen rekening wordt gehouden met de klinische relevantie van het middel. Dit
speelde onlangs weer bij de herbeoordeling van het medicijn atomoxetine, dat onder de naam
Strattera op de markt is gebracht door het farmaceutische bedrijf Eli Lilly. Atomoxetine wordt
in dat advies beschreven als zijnde onderling vervangbaar met het veel oudere en dus veel
goedkopere methylfenidaat (Ritalin) waardoor ouders voor het gebruik van atomoxetine
aanzienlijke bedragen moeten bijbetalen. In de huidige situatie kunnen behandelaars niet altijd
de optimale medicatie voorschrijven, omdat talloze ouders de eigen bijdrage van circa € 90
per maand niet kunnen opbrengen. Dit leidt volgens de deskundigen en de ouders tot een
ongewenste tweedeling in de maatschappij.
De argumenten van de deskundigen hebben naast een verschil van mening over de
beoordeling van de klinische relevantie eveneens te maken met de medische noodzaak en
behoefte om aan voldoende geregistreerde behandelopties voor ADHD te komen. De
standaardbehandeling van ADHD bestaat uit een combinatie van voorlichting, medicatie en
gedragsbeïnvloeding. Slechts 42.000 van de 120.000 kinderen met ADHD worden met een
geneesmiddel behandeld. Circa 40.000 daarvan krijgen het amfetamine Ritalin/Concerta
(werkzame stof methylfenidaat) voorgeschreven. Ongeveer 10.000 kinderen hebben geen baat
bij Ritalin/Concerta omdat het niet werkt of teveel bijwerkingen geeft. Het betreft hier veelal
kinderen die ook andere (co-morbide) aandoeningen hebben. Deze groep krijgt als regel
klassieke antidepressiva en antipsychotica voorgeschreven. Deze middelen zijn niet voor
ADHD noch voor gebruik door kinderen geregistreerd en worden dus 'off- label'
voorgeschreven. Het is wetenschappelijk overtuigend aangetoond dat bij een significante
groep patiënten geen of onvoldoende respons met methylfenidaat (Ritalin of Concerta)
verkregen wordt, maar wel een klinisch betekenisvolle verbetering optreedt door behandeling
met atomoxetine. Er is bovendien een klinisch relevant verschil tussen atomoxetine en
methylfenidaat in het optreden van de bijwerking slapeloosheid. De extra meerwaarde van
atomoxetine is gelegen in de beschikbaarheid van een geregistreerde medicamenteuze
behandeloptie, die met een eenmaal daagse dosering 24 uur werkt, niet onder de opiumwet
valt en dat bij het maken van een keuze voor een middel rekening gehouden kan worden
gehouden met een aantal andere factoren die voor het kind van zeer groot belang zijn. Helaas
bieden de CFH procedures geen ruimte voor “afwijkingen”. Wij vrezen dat in de toekomst
ook bij andere nieuwe medicijnen binnen de (geestelijke) gezondheidzorg die van zeer groot
belang kunnen zijn voor effectieve behandeling van patiënten, als gevolg van het huidige
systeem in een soortgelijke positie kunnen komen. Het lijkt alsof kinderpsychiatrische
problematiek weinig serieus genomen wordt en men de gevolgen van niet behandelen
volkomen onderschat.
Voor vereniging Balans was beschreven situatie aanleiding om op 7 februari jl. actie te ondernemen en Tweede-Kamerleden een petitie aan te bieden met de leuze “Neem onze kinderen serieus, geef artsen een medicatiekeus’. In deze petitie vroeg Balans aan de volksvertegenwoordigers, om de Minister te verzoeken om kinderen met ADHD serieus te nemen en hun artsen een reële medicatie keus te bieden, daarnaast vroegen wij ook om de consequenties op een rij te zetten indien hij zou besluiten om de nieuwe medicatie (Strattera en Concerta) niet te vergoeden. Tenslotte werd de minister de vraag gesteld hoe hij aan kijkt tegen een integrale aanpak van de ADHD-problematiek. In zijn reactie heeft de minister aangegeven om zich binnenkort te buigen over het CFH advies en vervolgens een besluit te nemen. Op de andere twee gestelde vragen is de minister helaas niet ingegaan. Mocht de minister in zijn uiteindelijke besluit het CFH-advies volgen dan zijn wij ervan overtuigd dat de minister een kans laat liggen om het onderwijs en de jeugdzorg te ontlasten en dat terwijl deze sectoren ons inziens al zwaar belast zijn. Wij hopen dat de logische argumenten die aan deze redenatie ten grondslag liggen en die niet worden meegenomen in het advies van het CFH, de minister toch zullen bereiken. Inmiddels worden in verschillende andere Europese landen de genoemde medicijnen wel vergoed, kunnen alle kinderen met ADHD effectief behandeld worden en hebben hun artsen redelijke behandelopties. Ondanks onze frustrerende ervaringen tijdens dit slepende traject hopen wij van ganser harte dat Nederland het voorbeeld van onder meer Zweden, waar Concerta ( het langwerkende methylfenidaat) al langer vergoed wordt en de volledige vergoeding van Strattera net deze week werd gemeld, snel zal volgen. Mr.drs. I. Terpstra namens vereniging Balans voor o.a. ouders van kinderen met ADHD. Prof. Dr. R.B. Minderaa namens het Landelijk Kenniscentrum Kinder-en Jeugdpsychiatrie

Source: http://www.balansdigitaal.nl/media/9167/Brief%20Balans%20en%20Kenniscentrum%20%5B1002%5D.PDF

fundaciocreditandorra.ad

Crèdit Andorrà Libro de tarifas LIBRO DE TARIFAS DE CRÈDIT ANDORRÀ Versión: 24 Fecha: 01.10.2013 Crèdit Andorrà Libro de tarifas 1. CONDICIONES GENERALES 2. COMISIONES DE VALORES 2.1. Compra y venta de renta variable y renta fija. Cupones y dividendos2.2. Compra y venta de OIC de derecho andorrano de Crèdit Andorrà2.3. Compra y venta de OIC de de

Nobel laureate prof

Nobel Laureate Prof. Ferid Murad Hired as Honorary Chair Prof. of Asia Univ. Today, Nobel Laureate Professor Ferid Murad was presented the title of Honorary Chair Professor of Asia University. Following the ceremony, Professor Murad presented the speech about continuing researching new drugs curing brain cancers and diarrhea. He hopes that such research would be helpful for theworld

Copyright 2014 Pdf Medic Finder