Ocmwzedelgem.be

De Mexicaanse griep
Alles over het A/H1N1-virus en de preventieve maatregelen die
je kunt nemen.

Op 11 juni 2009 werd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de uitbraak van de Mexicaanse griepofficieel verklaard tot pandemie. Een grieppandemie is een mondiale epidemie die veroorzaakt is door eennieuw griepvirus dat een groot deel van de menselijke bevolking besmet.
De Belgische overheid doet ondertussen het nodige om zo goed mogelijk georganiseerd te zijn, voor hetgeval de pandemie in ons land zou uitbreken en het noodplan Influenza in werking moet treden. In onsland werden reeds verscheidene maatregelen genomen om de virusverspreiding tegen te gaan. Er is eengecoördineerde samenwerking tussen de betrokken sectoren en ministeries. Aangepaste informatie wordtverstrekt aan zorgverleners, bevolking en reizigers die terugkeren uit besmette gebieden. Dit gebeurt o.a.
via de media, publicaties op de website, het uitdelen van folders, de mogelijkheid om contact op te nemenmet het callcenter. Er wordt gezorgd voor voldoende onderzoekscapaciteit in de laboratoria. Het netwerk dattijdens de winter instaat voor de opvolging van het seizoensgriepvirus blijft verder actief.
In onze provincie is er momenteel nog geen reden tot paniek. Dit wil niet zeggen dat we ons niet moetenvoorbereiden. In het kader van de noodplanning(zie gemeentelijke website onder veiligheid) werd hiertoehet nodige gedaan.
De veiligheidscel van de gemeente Zedelgem maakte ondertussen via haar vertegenwoordiger discipline 2(medische discipline), Dr. Pieraerts Paul, de nodige afspraken met al de huisartsen op het grondgebied. Inwoners die symptomen van griep vertonen worden daarom verzocht om contact op te nemen met hunhuisarts. Van zodra er verdachte gevallen worden gesignaleerd zal het nodige worden gedaan om ervoor tezorgen dat de verspreiding van het griepvirus zo veel als mogelijk wordt beperkt. Iedere gemeente dient in het kader van het noodplan Influenza in te staan voor de organisatie van eenzorgmeldpunt. De veiligheidscel van Zedelgem heeft beslist om dit zorgmeldpunt te organiseren in deGroene Meersen van zodra de federale overheid beslist om het noodplan in werking te stellen. De gemeentezal het nodige doen om via haar website de inwoners onmiddellijk te informeren. Wij vragen dan ookregelmatig de website te consulteren.
In het zorgmeldpunt zal men terecht kunnen voor alle informatie en diverse medische en paramedische zorgen ondersteuning. In afwachting van het activeren van dit zorgmeldpunt, kan men altijd terecht bij de huisarts.
Wat is de Mexicaanse griep?
Het gaat om een nieuw menselijk virus dat samengesteld is uit een combinatie van genen van verschillendeafkomst : het komt gedeeltelijk van varkensvirussen, van een vogelvirus en van een menselijk virus. Ditvirus werd voor het eerst vastgesteld in Mexico op 18 maart 2009.
Welke preventieve maatregelen kan je nemen?
Omdat de verspreiding van het griepvirus plaatsvindt via praten, hoesten of niezen, zijn de volgendepreventieve maatregelen belangrijk: Kom niet te dicht in de buurt van mensen met griepachtige verschijnselen.
Houd een hand- of zakdoek voor uw mond als u zelf niest of hoest.
ID: 436-www | Versie: 8 | Datum: 27/07/09 11:13:20 Was regelmatig uw handen met water en zeep.
Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan.
Gebruik papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik ze eenmalig. Gooi zedaarna in de vuilnisbak. o Maak voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoon en ventileer woon- enslaapruimten.
Wat zijn de symptomen van de A/H1N1 griep?
De symptomen zijn gewoonlijk vergelijkbaar met de symptomen van de seizoensgriep, dus een plotsekoortsopstoot, spierpijn, vermoeidheid en symptomen van de luchtwegen die gepaard kunnen gaan metdiarree en het zich onwel voelen.
Hoe wordt de griep A/H1N1 overgebracht?
Het virus van de A/H1N1 griep wordt vooral overgebracht via de lucht met speekseldruppeltjes dievrijkomen door te hoesten of te niezen. Deze druppeltjes, die zich in de lucht verplaatsen, kunnen iemandrechtstreeks besmetten via de ademhaling. Via de lucht komen virussen ook terecht op allerlei voorwerpen.
Iemand kan besmet worden als hij een voorwerp aanraakt waarop zich virussen bevinden en daarna zijnogen, neus of mond aanraakt. Het speeksel kan ook overgedragen worden door de handen (door de mond afte schermen tijdens het hoesten) via voorwerpen die erdoor aangeraakt zijn.
Hoe worden de personen met A/H1N1 behandeld?
Ze krijgen een behandeling met antivirale middelen zoals Tamiflu. Preventief anitvirale middelen innemenheeft geen zin! De antivirale middelen worden voorgeschreven door een arts na raadpleging en diagnose, na het verschijnenvan de eerste griepsymptomen. De federale overheid deed ondertussen het nodige om een voorrad vanantivirale middelen klaar te hebben. Op het moment dat het noodplan in werking wordt gesteld zullen dezemiddelen door defensie over de provincies worden verdeeld.
Wat is de incubatieperiode van de A/H1N1 griep?
De incubatieperiode (de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en het optreden van de eerste symptomen) isvolgens de huidige kennis 2 tot 7 dagen na de besmetting tot maximaal 10 dagen.
Is er een vaccin tegen de A/H1N1 griep ?
Momenteel is er geen enkel vaccin om de mens te beschermen tegen de Mexicaanse griep. Men hooptwel een vaccin klaar te hebben in het najaar tegen dat de tweede golf verwacht wordt. Het vaccin tegen deseizoensgroep beschermt u niet tegen de Mexicaanse griep.
Onderdeel "Afbeeldingsdata"
Mime-type: image/pjpeg, omvang: 3570 bytes Onderdeel "Voorbeeld afbeelding"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 4868 bytes Onderdeel "Verkleinde afbeelding"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 4868 bytes ID: 436-www | Versie: 8 | Datum: 27/07/09 11:13:20 ID: 436-www | Versie: 8 | Datum: 27/07/09 11:13:20

Source: http://www.ocmwzedelgem.be/website/436-www.pdf

aponet.at

Chronologie einer Krankheit von Gerhard Klein * *DI: Gerhard Klein ist seit 1998 bei der Aids Hilfe Wien als Mitarbeiter für ProjektPrävention beschäftigt. 1981 Ein Drogentechniker am Center for Disease Control in den USA bemerkt eine ungewöhnlich hohe Anfrage nach Pentamidine -eine Droge, die in der Behandlung von Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP) verwendet wird. Sp

Bju_4052.fm

LEPTIN LEVELS IN TREATING PREMATURE EJACULATIONM. ATMACA Serum leptin levels in patients with premature ejaculation before and after citalopram treatment M. ATMACA, M. KULOGLU, E. TEZCAN, B. USTUNDAG* and A. SEMERCIOZ† Departments of Psychiatry, *Clinical Biochemistry and †Urology, Firat University, School of Medicine, Elazig, Turkey OBJECTIVE serotonergic systems. In a previous stud

Copyright 2014 Pdf Medic Finder