Neuro_2005_nr1.vp

Erekcijos sutrikimas ir jo gydymas
B. Dainys
Santrauka. Lietuvoje apie 30% vyrø, besikreipianèiø á urologà, skundþiasi erekcijos ne pa -
kan ka mu mu. Tikslingai apklausiant visus besikreipianèius vyrus, ðià problemà turi net apie
80% vy rø. Varpos erekcija yra viena pagrindiniø vyro sekso sudedamøjø daliø, kurios neá - ma no ma imi tuo ti. Svarbiausia ðios patologijos prieþastis – nepakankama varpos arterinë krau jo ta ka. Erek ci jos nepakankamumo rizikos veiksniai yra rûkymas, virðsvoris, hi po di na - mi ja, pa di dë jæs arterinis kraujospûdis, kai kurie medikamentai, cukrinis diabetas. Ðie veiks - niai sukelia en do te lio disfunkcijà, jo pakenkimà, arterijø stenozæ ir uþakimà. Reèiau, taèiaupa si tai ko psi cho ge ni nës erekcijos sutrikimo prieþastys. Populiariausi erekcijos sutrikimamsgy dy ti vais tai yra 5-osios fosfodiesterazës inhibitoriai.
Raktaþodþiai: erekcijos nepakankamumas, endotelio disfunkcija, 5-osios fosfodiesterazës
in hi bi to riai.
Vy ro var pos erek ci jos su tri ki mu va di na me bûk læ, kai var - me ni mis, apie 30% vy rø, be si krei pian èiø á uro lo gà am bu - pos stan du mas yra ne pa kan ka mas ly ti niam ak tui at lik ti ar - la to rið kai, nu ro do erek ci jos ne pa kan ka mu mà kaip pa grin - ba jo ne pa vyks ta ið lai ky ti vi so ly ti nio ak to me tu. Anks èiau di næ pro ble mà. Ta èiau, tiks lin gai ap klau siant vi sus be si - to kiai bû se nai api brëþ ti pla èiai var to tas þo dis „im po ten ci - krei pian èius, apie 80% vy rø nu ro do tu rá di des nio ar ma þes - ja“ ne tin ka, nes jis reið kia vi sið kà ly ti næ ne ga lià, ku ri pa si - nio laips nio erek ci jos su tri ki mø. Dau gu ma vy rø tei gë, kad, tai ko ne taip daþ nai. Be to, þo dis „im po ten ci ja“ tu ri ne igia - pa ge ri nus erek ci jà, jø gy ve ni mo ko ky bë la bai pa ge rë tø [1, mà, vy rà áþei dþian èià pras mæ. Mi në tai bûk lei api brëþ ti var - to ja mas ir ki tas ter mi nas – erek ci jos ne pa kan ka mu mas,ku ris gal net la biau tin ka mas, nes ge riau at spin di li gos es -mæ – pa blo gë ju sià vy ro var pos erek ci jà. Tuo tar pu „erek ci - ETIO PA TO GE NE ZË
jos su tri ki mu“ ga li ma api brëþ ti ne tik su sil pnë ju sià erek ci -jà, bet ir li guis tà erek ci jos truk mës pail gë ji mà – hi pe re rek -ci jà, il ga lai kæ skaus min gà erek ci jà – pri apiz mà.
Vy ro ly ti nis ak tas yra su dë tin gas pro ce sas, ir jo sëk më pri -klau so nuo vi sa ver èiø su de da mø jø da liø – li bi do, erek ci -jos, eja ku lia ci jos, or gaz mo. Kiek vie na ið ðiø gran dþiø tu ri EPI DE MIO LO GI JA
sa vo vys ty mo si me cha niz mà ir sa vo pa to lo gi jà. Ta èiauvie na svar biau siø vy ro sek so kom po nen tø yra var pos erek - Yra pa skelb ta ne ma þai stu di jø apie erek ci jos ne pa kan ka - ci ja, nes be jos ly ti nis ak tas yra ið vi so ne áma no mas. Tuo mu mo pa pli ti mà. Di dþio jo je Bri ta ni jo je ið ty rus gru pæ vy rø tar pu ki tos gran dys, nors ir svar bios sek so pro ce sui, bet nuo 16 iki 65 me tø, bu vo nu sta ty ta, kad 32% ið jø ly tið kai tam tik ro mis ap lin ky bë mis ga li bû ti pa keis tos su ro ga tu ar - su si jau di nus sun ku pa siek ti ge rà var pos erek ci jà, o 20% – ba si mu liuo ja mos. Erek ci ja yra sek so part ne riø ma to mas ir sun ku ið lai ky ti pa kan ka mà erek ci jà ly ti niam ak tui at lik ti.
jau èia mas kom po nen tas, ku rio ne áma no ma ki taip pa teik ti.
Ma sa èiu set so stu di ja nu sta të, kad 40–70 me tø vy rai erek - Dël to erek ci jos ne pa kan ka mu mui pas ta ruo ju me tu ski ria - ci jos ne pa kan ka mu mu skun dë si dar daþ niau – net 52% ap - ma daug dë me sio, o pats su tri ki mas ávar di ja mas kaip li ga.
klaus tø jø. 1999 me tais JAV at lik ta stu di ja pa ro dë, kad Ne si gi lin da mi á su dë tin gus ir la bai svar bius neu ro lo gi nius 31% 18–60 me tø am þiaus vy rø yra pa ty ræ erek ci jos ne pa - sek so me cha niz mus, pa nag ri në ki me kai ku riuos erek ci jos kan ka mu mà. 2000 me tais Vo kie ti jo je at lik ta stu di ja pa ro - as pek tus, rei ka lin gus gy dy mo sam pra tai.
dë erek ci jos ne pa kan ka mu mo daþ ná vy rø am þiaus gru pë - Esant fi zio lo gi nei erek ci jai, t. y. kai sek so pro ce sas ini - se: 40–49 me tø vy rø gru pë je erek ci jos ne pa kan ka mu mu ci juo ja mas per re gos, klau sos, tak ti li nius, uo di mo, sko nio skun dë si 10%, 60–69 me tø gru pë je 34% ir dau giau nei ana li za to rius, ar ba at min ties bei ási vaiz da vi mo pa grin du, 50% – vy res ni kaip 70 me tø vy rai. Lie tu vo je, mû sø duo - im pul sai ið pa ra sim pa ti nio nu ga ros sme ge nø erek ci joscen tro (S2–S4) per nervi erigentes pa sie kia var pos akyt kû -niø en do te lá ir su ke lia NO su si da ry mà, ku ris yra svar biau - Adresas:
sia va zo di la ta ci në sub stan ci ja, be to, pa si þy min ti prie ð uþ - Prof. Balys DainysVUL Santariðkiø klinikos, Nefrologijos ir urologijos centras de gi mi niu trom bo ci tø ag re ga ci jà slo pi nan èiu po vei kiu.
Re lak suo tas erek to ge ni nis var pos au di nys pri si pil do krau - ju, ku ris ne vir ði ja sis to li nio ar te ri nio krau jo spûdþio. Ta - èiau 120–130 mm Hg in ta ka ver ni nio spau di mo ne uþ ten ka ga ros sme ge nø trau mos, de kom pen suo tos stu bu ro dis kø ge rai erek ci jai. To dël ið to pa ties cen tro nu ga ros sme ge ny - se im pul sai pa sie kia m. bulbocavernosus, m. ischio caver - 3. Yra ne ma þai vais tø, sil pni nan èiø erek ci jà, – to kiø no sus, m. trans ver sus perinei, ku rie, su si trauk da mi ið me di ka men tø yra per ðim tà. To kio mis sa vy bë mis pa si þy - prok si ma li niø akyt kû niø da liø, krau jà ið stu mia á dis ta li nes, mi ar te ri nei hi per ten zi jai gydyti skir ti vais tai, ypaè be tab - kar tu uþ spaus da mi var pos akyt kû nius dre nuo jan èias ve - lo ka to riai, kal cio ka na lø blo ka to riai, trank vi lian tai, an ti - nas. Taip krau jo spûdis dis ta li në se akyt kû niø da ly se pa ky la dep re san tai, H2 an ta go nis tai, ci tos ta ti kai, hor mo nai (est ro - iki 250–300 mm Hg. To kio var pos stan du mo vi sið kai pa - ge nai, pro ges ti nai, kor ti kos te roi dai), nar ko ti kai, tarp jø net kan ka ly ti niam ak tui at lik ti [5].
Ko dël su trin ka ið pa þiû ros sklan dus erek ci jos me cha - Èia kal bë jo me apie va di na mà sias or ga ni nës erek ci jos niz mas? Prie þas èiø yra daug, ta èiau pa grin di në – ne pa kan - ne pa kan ka mu mo prie þas tis, t. y. kai tir da mi li go ná ga li me ka mas krau jo pri te kë ji mas á akyt kû nius. Tai uni ver sa lios nu sta ty ti tam tik rus su tri ki mus ar li gas, su ke lian èias ob jek - ar te rio pa ti jos da lis, ku ri èia pa si reið kia kur kas anks èiau ty vius nu kry pi mus nuo nor mos, pa si reið kian èius la bo ra to - ne gu ki to se vy ro kû no da ly se ar or ga nuo se. Var pos akyt - ri niø, funk ci niø, ra dio lo gi niø ar ki tø duo me nø pa ki ti mais.
kû nius ap rû pi na krau ju 4 il gos ir smul kios ar te ri jos, ku rias Ta èiau eg zis tuo ja gru pë li go niø, ku riø vi si ob jek ty vûs ro - mai ti na vi di nës klu bi nës ar te ri jos ða kos. He mo di na mi ka dik liai yra nor ma lûs, o ly ti niai san ty kiai ne pa vyks ta dël ne - il go se ir smul kio se kaver no zi në se ar te ri jo se ga li su trik ti la - pa kan ka mos erek ci jos. Tai pa pras tai jau ni ar ba vi du ti nio bai grei tai. Pa vyz dþiui: jau nuo lis spor tuo da mas uþ si au gi - am þiaus vy rai, ne tu rin tys jo kiø svei ka tos su tri ki mø. Tai no rau me nis – ir taip il gos ar te ri jos dar la biau ið si tem pë, jø psi cho lo gi nës erek ci jos su tri ki mo prie þas tys. Kla si ki nis spin dis dar su ma þë jo, nes jos ne be su spë jo „aug ti“ su spar - to kio erek ci jos ne pa kan ka mu mo pa vyz dys – jau nam vy rui èiai pa di dë ju sia rau me nø ma se. Ar ba at virkð èiai – vy ras dël emo ci nio stre so ne pa vy ko ly ti niai san ty kiai su nau ja su blo go, ir ðios ar te ri jos su si vin gia vo – he mo di na mi kos part ne re. Dël to jam bu vo ne sma gu, jau nuo lis la bai sie lo jo - sà ly gos jo se taip pat pa blo gë jo. Ta èiau blo giau sia, kad ka - si. O gal dar ir part ne rë ne vy ku siai pa juo ka vo ar ko ká ne tin - ver no zi niø krau ja gys liø he mo di na mi ka nu ken èia nuo jau ka mà þo dá pa sa kë. To kio jau nuo lio min tys su ka si vien apie mi në tos uni ver sa lios ar te rio pa ti jos – ate ro skleroziniø pa - tai, kad tik ki tà kar tà vis kas bû tø ge rai. Ta èiau ir ant ras kar - ki ti mø, ku rie ka ver no zi në se ar te ri jo se pa si reið kia anks èiau tas abie jø part ne riø lû kes èiø vël ne pa tei si na. Po ke liø ne pa - ne gu kur nors ki tur. To dël ne pa kan ka ma krau jo ta ka ka ver - vy ku siø ly ti niø san ty kiø toks vy ras pra de da jø veng ti, vys - no zi në se ar te ri jo se, pa si reið kian ti erek ci jos ne pa kan ka mu - to si koi to fo bi ja ar ba, dar blo giau, – fe mi no fo bi ja. Be gry - mu, tu ri prog nos ti næ reikð mæ. Sa ko ma, kad at si ra dus erek - nai psi cho lo gi nio erek ci jos ne pa kan ka mu mo, pa si tai ko ir ci jos su tri ki mui toks vy ras po 5 me tø ga li ti kë tis ðir dies ko - mið riø at ve jø, kai esant ne di de liam erek ci jos su tri ki mui dël ro na ri niø ar te ri jø pro ble mø, o dar po 5 me tø – ir sme ge nø or ga ni niø prie þas èiø pri si de da psi cho lo gi nis kom po nen - ar te ri nës krau jo ta kos ne pa kan ka mu mo. To kia prog no zë tas. Pa vyz dþiui, vi du ti nio am þiaus vy ras su ápras ta part ne - yra grin dþia ma mi në tø ar te ri jø sker smens san ty kiu 1:5:10.
re dël erek ci jos di des niø pro ble mø ne tu ri, ta èiau su nau ja Ga li ma drà siai teig ti, kad en do te lio dis funk ci ja pir miau sia part ne re dël psi cho lo gi nio krû vio pa ti ria vie nà ne sëk mæ po pa si reiðkia kaip tik erek ci jos ne pa kan ka mu mu, ir tai ga li ki tos. Gry nai psi cho lo gi nio po bû dþio erek ci jos su tri ki mø pa dë ti nu sta tant pir muo sius en do te lio dis funk ci jos po þy - në ra daug. Li te ra tû ros duo me ni mis, ðie skai èiai svy ruo ja mius, o tik po to ir daug vë liau se ka ðir dies bei neu ro lo gi - nuo 5 iki 20%. Yra ty ri në to jø, ku rie nu ro do net 40%, ta èiau niai krau jo ta kos su tri ki mo po þy miai [6].
aki vaiz du, kad tai per daug, ne bent bu vo ty ri në ja ma jau nø Be krau jo ta kos su tri ki mo ka ver no zi në se ar te ri jo se, yra vy rø gru pë. Ti riant vy rus gry nai su psi cho lo gi niu erek ci jos dau ge lis ki tø prie þas èiø, su ke lian èiø erek ci jos ne pa kan ka - ne pa kan ka mu mu, jo kiø ob jek ty viø ka ver no zi niø krau ja - gys liø he mo di na mi kos su tri ki mø ne ran da ma. Ma no ma, 1. En dok ri ni nës li gos. Vi sø pir ma rei kë tø pa þy më ti vy - kad tuo me tu, kai vy ras pa ti ria psi cho lo gi næ átam pà, spaz - rið ko ly ti nio hor mo no – te stos te ro no ne pa kan ka mu mà. Tai muo ja ne tik ko ro na ri nës ðir dies krau ja gys lës, bet ir ka ver - pa si tai ko esant hi po go na diz mui, ávai riems ge ne ti niams no zi nës ar te ri jos. Su pran ta ma, kad dël spaz mo kur kas la - sin dro mams, po sëk li dþiø ope ra ci jø. Te stos te ro no kie kis biau nu ken èia smul kes niø ar te ri jø krau jo ta ka. Jei gu to - kar tais su ma þë ja esant ly ti nei abs ti nen ci jai, ser gant pro sta - kiam vy rui pa vyks ta ly ti niai san ty kiai, jis at gau na pa si ti kë - tos li go mis. Kar tais bû na hi per pro lak ti ne mi jos at ve jø, kai ji mà sa vo jë go mis, dings ta vi sos fo bi jos, ir to liau vis kas ryð kiai su ma þë ja ne tik li bi do, bet ir ly ti nis vy ro pa jë gu - mas. Yra bu væ, kai to kiems vy rams bu vo ras ta pro lak ti no -ma. Vy ro ly ti në svei ka ta nu ken èia ser gant ir ki to mis en -dok ri ni në mis li go mis: skyd liau kës, ant inks èiø ir kt. At ski -rai tu rë tø bû ti mi n i ma cuk ra li gë, ku ri il gai niui su ke lia sun - EREK CI JOS SU TRI KI MØ PRO FI LAK TI KA
kiai gy do mà erek ci jos ne pa kan ka mu mà. Be pa grin di nësprie þas ties – krau jo ta kos su tri ki mo dël dia be ti nës an gio pa - Erek ci jos su tri ki mà ini ci juo ja ka ver no zi niø ar te ri jø en do - ti jos, erek ci jà blo gi na po li neu ro pa ti ja, nef ro pa ti ja, ne sta bi - te lio dis funk ci ja. Ka dan gi ðis pro ce sas pa lie èia ir ðir dies, gal vos sme ge nø, pe ri fe ri nes ir ki tas ar te ri jas, to dël erek ci - 2. Neurologinës ligos. Tai pir miau sia neu ro de ge ne ra - jos su tri ki mø ri zi kos veiks niai yra to kie pa tys kaip ir ið emi - ci nës Alz hei me rio, Par kin so no ir ki tos li gos, gal vos bei nu - nës ðir dies, sme ge nø, inks tø ar pe ri fe ri niø krau ja gys liø ligø. Dis li pi de mi ja, cuk ra li gë, virð svo ris, hi po di na mi ja, 1. Rû ka liams kur kas anks èiau ne gu ne rû kan tiems nu - ar te ri në hi per ten zi ja, rû ky mas ir ki ti þa lin gi ápro èiai, ávai - sta to ma en do te lio dis funk ci ja, dël ku rios at si ran da mor fo - rûs me dþia gø apy kai tos su tri ki mai yra ben dros en do te lio lo gi niø pa ki ti mø, ku rie yra ate ro sklerozës su si da ry mo þi - funk ci jos su tri ki mø prie þas tys, ta èiau pir miau sia su trik - di niai. Or ga ni nius krau ja gys liø pa ki ti mus di di na ni ko ti no dan èios ka ver no zi niø ar te ri jø krau jo ta kà. Kol kas dar në ra su kel tas jø spaz mas. Kaip mi në ta, dël to kiø pa ki ti mø pir - ið ras to me to do, kaip ga li ma bû tø nu sta ty ti en do te lio dis - miau sia nu ken èia smul kios krau ja gys lës, ko kios yra var pà funk ci jà bû tent ka ver no zi në se ar te ri jo se. Jei gu toks me to - krau ju ap rû pi nan èios ar te ri jos.
das eg zis tuo tø, jo ver të bû tø tie siog ne ákai no ja ma ne tik 2. Ni ko ti nas ir ki tos tok si nës ta ba ko dû mø me dþia gos uro lo gams, bet ir kar dio lo gams, neu ro lo gams ar an gio lo - di di na fib ri no ge no kie ká krau jy je, ska ti na trom bo ci tø ag re - gams. Da bar apie ka ver no zi niø ar te ri jø pa ken ki mà spren - ga ci jà, ak ty vi na li pi dø ate ro ge nið ku mà.
dþia me ne tie sio giai pa gal ki tø krau ja gys liø – ko ro na ri niø 3. Ni ko ti nas slo pi na vy ro sëk li dþiø funk ci jà, dël to su - ðir dies ar te ri jø, kak lo ir ki tø ar te ri jø pa ken ki mà. De ja, kai ma þë ja jø ið ski ria mo te stos te ro no kie kis rû kan èiø vy rø kon sta tuo ja mi mi në tø krau ja gys liø en do te lio pa ki ti mai, krau jy je. Te stos te ro nas yra bû ti nas ne tik vy ro ly ti niam ka ver no zi nës krau ja gys lës jau bû na se niai uþ aku sios.
geis mui, bet ir yra svar bus kom po nen tas pa kan ka mai erek - Ápras ti ar te ri jø ty ri mo bû dai – an giog ra fi ja, dop le ri nis ty ri - mas, KT ir ki ti me to dai ka ver no zi nëms ar te ri joms tir ti dël 4. Ki ti ta ba ko dû mø kom po nen tai, der vos, fe no lai, an - jø smul ku mo ir „ne pa to gios“ to po gra finës pa dë ties ne tin - glies vien de gi nis su ke lia de guo nies trû ku mà ne tik sëk li dë - ka. Dop le ruo jant ga li ma nu sta ty ti tik nu ga ri niø var pos ar - se, bet ir var po je. Ypaè jaut rus de guo nies trû ku mui var pos te ri jø ir gi liø jø ka ver no zi niø ar te ri jø krau jo ta kos su tri ki mo akyt kû niø balz ga na sis dan ga las, ku ris pra ran da elas tin gu - laips ná, o ne en do te lio pa ki ti mus, ki taip ta riant – kon sta - mà ir ima de ge ne ruo ti. Dël pa blo gë ju sio elas tin gu mo su - tuo ja me ne prie þas tá, o tik pa sek mæ. Pas ta ruo ju me tu siû lo - trin ka ve no-ok liu zi nis me cha niz mas, to dël net ir pa kan ka - ma pa gal mie go ar te ri jos en do te lio su sto rë ji mà ne tie sio - mai pri te kant krau jo á akyt kû nius, jis kaip mat nu te ka „ne - giai spræs ti apie ka ver no zi niø ar te ri jø pa ken ki mà [10]. Gal uþ da ry to mis“ dre nuo jan èio mis ve no mis. Be to, blo go elas - neu ro lo gams ði in for ma ci ja ir yra sa va lai kë, ta èiau uro lo - tin gu mo balz ga na sis dan ga las ne pa kan ka mai ið si tem pia, gams ji daþ nai bû na pa vë luo ta. Siû lo ma da ry ti mik ro al bu - to dël var pa pra ran da bu vu sià for mà ir ga ba ri tus [12, 13,14].
mi nu ri jos tes tà, sie kiant nu sta ty ti en do te lio dis funk ci jospra dþià. Ma no ma, kad mik ro al bu mi nu ri ja ga li pa ro dy tianks ty vus inks to ka muo lë lio sie ne lës pa ki ti mus, to dël ðistes tas pla èiai tai ko mas dia be ti nei ar hi per ten zi nei nef ro pa - ti jai diag no zuo ti. Dar bø, ku rie ro dy tø ko re lia ci jà tarp mik -ro al bu mi nu ri jos at si ra di mo ir erek ci jos su tri ki mo pra - Ið an ti kos lai kø mus pa sie kë me cha ni në prie mo në vy ro dþios, ras ti ne pa vy ko. Pa naðu, kad ðis bû das në ra pa ti ki - var pos erek ci jos ne pa kan ka mu mui gy dy ti – tai elas ti nis mas gre sian èiam erek ci jos su tri ki mui diag no zuo ti, nes þie das, ku ris uþ de da mas ant var pos pa grin do jai esant mik ro al bu mi nu ri ja pri klau so ne vien nuo inks to ka muo lë - erek ci jos bûk lë je. To kiu bû du uþ spau dþiant dre nuo jan èias lio ka pi lia rø pra lai du mo, bet ir nuo inks to kû ne lio ka na lë - ve nas, pa sie kia ma erek ci ja. Toks elas ti nis þie das nau do ja - liø funk ci jos. To dël mik ro al bu mi nu ri ja ga li bû ti per daug mas dar ir da bar, kai nau do jant va ku u mi ná siur blá su ke lia - vë ly vas en do te lio dis funk ci jos ro dik lis. Ðiuo me tu vie nin - ma erek ci ja ir ties var pos pa grin du uþ de da mas toks þie das.
te lis pla èiai pri ei na mas bû das anks ty vam vy ro var pos ar te - Tai me cha ni nës prie mo nës, ir jos në ra la bai po pu lia rios.
ri nës krau jo ta kos pa blo gë ji mui nu sta ty ti yra a.dorsalis pe - Ðiuo me tu la biau siai pa pli tæs me di ka men ti nis gy dy mas.
nis ir a.profunda pe nis dop le ra vi mas. To kiu bû du ga li ma Erek ci jai gy dy ti nau do ja mi me di ka men tai skirs to mi á cen - anks ti nu sta ty ti krau jo ta kos pa blo gë ji mà, net kai dar në ra tri nio, mið raus ir pe ri fe ri nio vei ki mo vais tus.
þy mes nio erek ci jos su tri ki mo, ir lai ku re ko men duo ti gy dy - Cen tri nio vei ki mo vais tams pri ski ria mas do pa mi no re - cep to riø ago nis tas apo mor fi nas, Lie tu vo je þi no mas Up ri - Apie svei ko gy ve ni mo bû do, mi në tø en do te lio dis - ma pa va di ni mu. Jo tab le të de da ma po lie þu viu, ir vei ki mas funk ci jos ri zi kos veiks niø reikð mæ daug kal ba kar dio lo gai, pa si reiðkia po 25–30 mi nu èiø. Ðis vais tas ne tik pa ge ri na to dël èia pla èiai apie tai ne kal bë si me. Pri va lu tik kiek ap si - erek ci jà, bet ir su stip ri na ly ti ná geis mà. Ge ras ðio vais to sto ti ties ar ðiau siu vy rø var pos erek ci jos prie ðu – rû ky mu.
efek tas bû na, kai yra psi cho ge ni nis erek ci jos su tri ki mas, o JAV bu vo dve jus me tus se ka mos rû kan èiø ir ne rû kan èiø var pà ap rû pi nan èios krau ja gys lës yra ge ros ir jø he mo di - vy rø gru pës. Tarp vi sið kà ly ti næ ne ga lià tu rin èiø vy rø 56% na mi ka ne nu ken të ju si. Kai yra þy mus or ga ni nis jø pa ken - bu vo rû ka liai ir tik 21% ne rû kan tys vy rai. Ty ri mo me tu ki mas, ge ro efek to ti kë tis sun ku.
bu vo ban do ma ras ti ry ðá tarp per die nà su rû ky tø ci ga re èiø Miðraus vei ki mo vais tas yra au ga li nës kil mës pre pa ra - skai èiaus, rû ky mo sta þo ir erek ci jos su tri ki mø at si ra di mo tas jo him bi nas. Tai no rad re ner gi niø re cep to riø ago nis tas, lai ko. Nu sta ty ta, kad su rû kant pa ke lá ci ga re èiø per die nà, ku ris kar tu pa si þy mi ir pe ri fe ri niu vei ki mu kaip se lek ty vus pir mie ji erek ci jos su tri ki mo po þy miai at si ran da jau po pu - a2 ad re no re cep to riø blo ka to rius.
sës me tø. Nu sta ty ta, kad pa vo jin giau sias vy rø ly ti niam pa - Po pu lia riau si ðiuo me tu yra pe ri fe ri nio vei ki mo vais tai. jë gu mui yra ni ko ti nas, ku rio vei ki mo me cha niz mas yra Svar biau si ið jø yra 5-osios fos fo dies te ra zës (FDE5) in hi bi - to riai: viag ra, cia lis ir le vit ra. Jie tin ka tiek psi cho ge ni nës, tiek or ga ni nës kil mës erek ci jos su tri ki mams gy dy ti. Ðie niz mà to ni zuo jan èiø su de da mø jø da liø ir kt. Daþ nai jø po - vais tai ge ri na ma gist ra li næ ir ko la te ra li næ ma þo jo du bens ir vei kis në ra stip rus, ta èiau tam tik rais at ve jais, kai rei kia var pos ar te ri næ krau jo ta kà. Jie ly ti nio po trau kio ne pa ge ri - dau giau psi cho te ra pi nio efek to, to kie vais tai ne blo gai vei - na, or gaz mo ne su stip ri na, eja ku lia ci jos ne su re gu liuo ja.
kia. Gy dant li go nius (ypaè jau nus vy rus) su erek ci jos su tri - Ty ri mai pa ro dë, kad vais tai ne tu ri ne igia mo po vei kio sper - ki mais, kai ið ty rus ne ran da ma or ga ni niø po ky èiø, o vy rau - mos ko ky bei, ne ið krei pia sper mos ge ne ti nës in for ma ci jos, ja ávai rios fo bi jos, la bai svar bus gy dy to jo sub ti liai op ti mis - t. y. ne su ke lia ap si gi mi mø. Ðie trys vais tai tu ri ben drà kon - tið kas po kal bis, pa drà si nan tys þo dþiai. Kar tais pa kan ka train di ka ci jà – jie ne var to ti ni kar tu su ðir dies nit ra tais, nes vien to kio psi cho te ra pið kai orien tuo to po kal bio. Pa si tai ko, ga li su stip rin ti jø vei ki mà ir su kel ti uþ si tæsu sià ar te ri næ hi - kad part ne riai tai ko tik vie nà su ei ties po zi ci jà, ku ri gal bût po to ni jà. Vi sø ðiø vais tø che mi në struk tû ra pa na ði: vi sos rei ka lau ja ypaè ge ros erek ci jos. Pa ta rus ki tas „leng ves nes“ trys sub stan ci jos ið virð ki na mo jo trak to grei tai re zor buo ja - po zi ci jas, kar tais net ne bû ti na skir ti vais tø – erek ci ja tam pa si, kon cen tra ci jos pi kas krau jy je su si da ro po 1 val., ið gë rus vi sai pa kan ka ma, pa ten ki nan ti abu ly ti nius part ne rius.
viag ros ar le vit ros tab le tæ, ir po 2 val., ið gë rus cia lio tab le tæ. Ar neu ro lo gai tu ri tei rau tis pa cien to apie jo ly ti næ funk - Rie bus mais tas ðiø vais tø re zorb ci jà ðiek tiek su lë ti na. La - ci jà? At sa ky mas vie na reikð mis. Apie tai tu ri bû ti dis ku tuo - biau siai ið ðiø tri jø vais tø yra ið ty ri në ta viag ra, ir iki ðiol ðis ja ma ir su pa cien tu ap ta ria ma. Tai svar bu gy dant ne tik ðá vais tas lie ka ba zi niu gy dant erek ci jos ne pa kan ka mu mà.
su tri ki mà, bet ir prog no zuo jant ðir dies-krau ja gys liø bei kai Pa gal ðá vais tà yra ly gi na mas ki tø vais tø veiks min gu mas.
ku rias neu ro lo gi nes li gas. Pas ta ruo ju me tu daug dir ban tys, Ta èiau kiek vie nas ið ðiø vais tø tu ri tam tik rø spe ci fi niø sa - stre sà dar be pa ti rian tys vy rai ma no, kad po ten ci ja pa blo gë - vy biø ir far ma ko di na mi kos niu an sø. Cia lio di dþiau sia ja dël mi në tø prie þas èiø, ta èiau ty ri mai ro do, kad ne re tai kon cen tra ci ja krau jy je pa ky la lë èiau, ta èiau jo vei ki mas to kiais at ve jais bû na kal tas ne stre sas, o or ga ni niai krau ja - trun ka il giau – iki 36 va lan dø. Le vit ra ryð kiau pa ge ri na he - mo di na mi kà ar te rio lë se, to dël ji ge riau tin ka dia be ti kams.
Erek ci jos su tri ki mas yra li ga ir jà bû ti na gy dy ti, nes ly - Pa skelb ta stu di jø, ku rios ro do, kad viag ros nau do ji mas ne - ti niai san ty kiai tu ri ne tik de mo gra finës, ne tik rek re a ci nës, pa di di na mir tin gu mo nuo ðir dies-krau ja gys liø li gø, o at - bet ir gy do mo sios reikð mës, o kà jau kal bë ti apie gy ve ni mo virkð èiai, vy rø gru pë je po per sirg to mio kar do in fark to re - ko ky bæ. Vy rai, ne tu rin tys re gu lia riø ly ti niø san ty kiø, ne re - gu lia riai nau do jant viag rà þy miai su ma þë jo pa kar to ti nio tai skun dþia si pro sta tos, sëk li niø pûs le liø ne ga la vi mais ir in fark to ri zi ka. Viag ra sëk min gai tai ko ma gy dy ti plau ti nei net pik ty bi niais aug liais. Erek ci jos ne pa kan ka mu mas ne - re tai su ke lia dis kom for tà vy ro gy ve ni me, il gai niui at si ran - Pe ri fe ri niu lo ka li niu vei ki mu pa si þy mi vais tai, skir ti da tam tik rø cha rak te rio po ky èiø ar net su da ro psi cho so cia - in tra ka ver ni nëms in jek ci joms. Tai anks èiau nau do tas pa - li niø ir neu ro lo gi niø pro ble mø.
pa ve ri nas, fen to la mi nas. Ðiuo me tu tam tiks lui nau do ja -mas sau gus ir efek ty vus sin te ti nis pro stag lan di nas – al - pros ta di lis (Ca ver ject). Ðis vais tas ski ria mas, kai yra þy - mus or ga ni nis pa ken ki mas, blo ga var pos ma gist ra li në arko la te ra li në krau jo ta ka ir pe ro ra li niai vais tai ne pa de da. In -tra ka ver ni nës in jek ci jos ge rai tin ka spi na li niams li go - Literatûra
niams ir ser gant ki to mis sun kio mis ner vø sistemos li go -mis. Ðiuos vais tus taip pat ga li ma skir ti ir esant psi cho ge ni - 1. Kirby R, Car son C, Goldstein I. Erec tile dys func tion. Ox ford, niam erek ci jos su tri ki mui. Vy ras, ku riam ke lis kar tus ly ti - niai san ty kiai ge rai pa vyks ta, ágau na pa si ti kë ji mo sa vo jë - 2. Shabbir M, Mikhailidis DM, Mor gan RJ. Erec tile dys func - go mis, o tai yra pa ti ge riau sia psi cho te ra pi ja [16, 17].
tion: an underdiagnosed con di tion as so ci ated with mul ti ple Tais at ve jais, kai var pos krau jo ta ka yra blo ga ir nei pe - risk fac tors. Cur rent med i cal re search and opin ion 2004;20: 603–6.
ro ra li niai vais tai, nei in ra ka ver ni nës in jek ci jos ne pa de da,ten ka grieb tis ope ra ci jos. Re konst ruk ci nës var pos krau ja - 3. Rosen RC, Fisher WA, Eardley I, et al. The mul ti na tional men’s at ti tudes to life events and sex u al ity (MALES) study: gys liø ope ra ci jos, sie kiant re vas ku lia ri zuo ti ið emið kà vy ro 1. Prev a lence of erec tile dys func tion and re lated health con - var pà, at lie ka mos re tai ir jø re zul ta tai në ra ge ri. Pas ta ruo ju cerns in the gen eral pop u la tion. Cur rent med i cal re search and me tu vis po pu lia res ni tam pa var pos im plan tai. Tai á var pà ope ra ci niu bû du áter pia mi spe cia lios kon struk ci jos stie be - 4. Laumann EO, Nicolosi A, Glas ser DB, et al. Sex ual prob lems liai. Yra ke liø rû ðiø var pos im plan tø. Mo der niau si yra hid - among women and men aged 40-80 y: prev a lence and cor re - rau li niai im plan tai, kai spe cia liu po oda esan èiu siur bliu lates iden ti fied in the global study of sex ual at ti tudes and be - per pum puo ja mas skys tis ið spe cia laus re zer vu a ro á ka ver - hav iors. In ter na tional Jour nal of Im po tence Re search 2004; no zi niuo se kû nuo se esan èius tuð èia vi du rius ci lin drus, ku - riems pri si pil dþius ávyks ta var pos erek ci ja. Ga min to jai to - 5. Glina S, Puech-Leao P, Reis JM, et al. Dys func tion sex ual kiems átai sams ga ran tuo ja il ga lai ká funk cio na vi mà.
masculina. Instituto M Ellis 2004; 407.
Lie tu vo je ðiuo me tu ga li ma ási gy ti ir ki tø vy rø ly ti næ 6. Endemann DH, Schiffrin EL. En do the lial dys func tion. J Am po ten ci jà ge ri nan èiø vais tø, ku rie par duo da mi ne tik vais ti - në se, bet ir sek so reik me nø par duo tu vë se: jø su dë ty je yra 7. Lue TF, Basson R, Rosen R, et al. Sex ual med i cine. Sex ual au ga li niø kom po nen tø, vi ta mi nø, mik ro ele men tø, or ga - dysfunctions in men and women. Paris, 2004; 982.
8. Eardley I, Dean J, Barnes T, et al. The sex ual hab its of Brit ish men and women over 40 years old. BJU In ter na tional 2004; 17. McCullough AR, Barada JH, Fawzy A, et al. Achiev ing treat - 9. Holmes S, Kirby R, Car son C. Male erec tile dys func tion. Ox - ment op ti mi za tion with sildenafil ci trate (Viagra) in pa tients with erec tile dys func tion. Urol ogy 2002; 60: 28–38.
10. Althof SE, Carppelleri JC, Shpilsky A, et al. Treat ment re - 18. Chew KK, Earle CM, Stuckey BG, et al. Erec tile dys func - spon sive ness of the self-es teem and re la tion ship ques tion - tion. Int J Impot Res 2000; 12: 41–5.
naire in erec tile dys func tion. Urol ogy 2003; 61: 888–92.
19. DeBusk RF, Pepine CJ, Glas ser DB, et al. Efficacy and safety 11. Bocchio M, Scarpelli P, Necozione S, et al. In tima-me dia of sildenafil ci trate in men with erec tile dys func tion and sta - thick en ing of com mon ca rotid ar ter ies is a risk fac tor for se - ble cor o nary ar tery dis ease. Am J Cardiol 2004; 93: 147–53.
vere erec tile dys func tion in men with vas cu lar risk fac tors but no clin i cal ev i dence of ath ero scle ro sis. J Urol ogy 2004; B. Dainys
12. Corbin JD, Fran cis SH, Webb DJ. Phosphodiesterase type 5 EREC TILE DYS FUNC TION AND TREAT MENT
as a phar ma co logic tar get in erec tile dys func tion. Urol ogy2002; 60: 4–11.
13. Car son CC, Bur nett AL, Le vine LA, et al. The ef fi cacy of About 30% of males at tend ing urol o gist in Lthuania have erec tile sildenafil ci trate (Viagra) in clin i cal pop u la tions: an up date.
dys func tion and 80% of all urogical co hort have more or less ex - pressed symp toms. Erec tion is one of most im por tant part of male 14. Derby CA, Mohr BA, Goldstein I, et al. Mod i fi able risk fac - sex. Main rea sons of erec tile dys func tion are: smok ing, over - tors and erec tile dys func tion: can life style change mod ify weight, in ac tiv ity, hy per ten sion, med i ca tions, di a be tes. First step of erec tile in suf fi ciency is en do the lial dys func tion, which de vel - 15. Sanchez Ramos A, Vidal J, Jaurequi ML, et al. Ef fi cacy, ops into ste no sis or oc clu sion of penile ar ter ies. There are psy cho - safety and pre dic tive fac tors of ther a peu tic suc cess with genic rea sons of erec tile dys func tion. Most pop u lar med i ca tion sildenafil for erec tile dys func tion in patiens with dif fer ent for treat ment of erec tile dys func tion are phosphodiesterase type spi nal cord in ju ries. Spi nal Cord 2001; 39: 637–43.
16. Seidman SN, Roose SP, Menza MA, et al. Treat ment of erec - Keywords: erec tile dys func tion, en do the lial dys func tion,
tile dys func tion in men with de pres sive symp toms: re sults of phosphodiesterase type 5 in hib i tors.

Source: http://www.neuroseminarai.lt/uploads/pdfai/Neuro_2005_Nr1_030-034.pdf

english-lss.com

The Urinary System This Version Last Updated On Friday, March 27, 2009 The urinary system consists of the following organs: two kidneys, two ureters, a urinary bladder and a urethra. The functional unit of the kidney is the Nephron. The functions of the urinary system include regulation of the body fluid volume, pH, osmolarity, and electrolyte composition; excretion of metabol

Powerpoint-präsentation

Analogpräparate und Leitsubstanzen Herbstsymposium der korporativen Mitglieder der DGIM 18. Oktober 2007, Wiesbaden Bertram Häussler IGES Institut IGES Institut für Gesundheits- und Sozialforschung GmbHWichmannstr. 5 · D-10787 Berlin · Germany +49 30 230 80 9-0 ¬ +49 30 230 80 9-11 www.iges.de Übersicht ƒ Zur Methode von Fricke und Klaus ƒ IGES-Studie zur Evaluation

Copyright 2014 Pdf Medic Finder