Microsoft word - twav20120917.doc

Georganiseerd Overleg Sector Defensie
Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV)
d.d. 17 september 2012J. Tholenaar inlichtingen
j.tholenaar@caop.nl 070-3765705
bijlagen
TWAV/12.00740 nummer
ZD.931.2 zaaknummer
9 oktober 2012 Verzenddatum

Verslag van het overleg met de Technische Werkgroep Arbo + Veiligheid (TWAV) gehouden op
17 september 2012 in de Admiraliteitzaal van het Centrum Arbeidsverhoudingen te Den Haag
(van 10.30 uur tot 13.00 uur).

Aanwezig:
Van de zijde van Defensie: J. H. van de Ruit (voorzitter), P. Vink.
Van de zijde van de centrales: N.J. Antonacci, B.R.C. van Ginkel (CCOOP), M. Burger (ACOP),
P.J.G. van Sprang (CMHF), P.J.F. Wulms (AC).
Van de zijde van het secretariaat: J. Tholenaar.
Afwezig:
G
.P.M. Senecaut (ACOP).
Agenda:
1. Opening en mededelingen.
2. Verslag vergadering 12 mei 2012 (TWAV/12.00337).
3. Update VMS Def.
4. Arbocatalogi TWAV/12.00502 t/m/505 en 605).
5. Lariam.
6. Onderzoek straalmotoren.
7. Schietincidenten.
8 . Rondvraag en sluiting.
Georganiseerd Overleg Sector Defensie
Technische werkgroep Arbo + Veiligheid (TWAV)
d.d. 17 september 2012


Agendapunt 1: Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat dit de laatste keer is dat hij een vergadering van
de TWAV voorzit: hij heeft een andere baan, en zelfs een andere werkgever, gevonden. Wie hem
gaat opvolgen als voorzitter van de TWAV is nog niet bekend, maar daarover wordt ongetwijfeld
ruim voor de volgende vergadering beslist.
De heer Senecaut heeft zich afgemeld.
Agendapunt 2: Verslag vergadering 12 mei 2012 (TWAV/12.00337).
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunten:
Alle actiepunten staan op de agenda.
Agendapunt 3: Update VMS Def.
Het aangekondigde tripartiete overleg is inmiddels opgestart, maar tot nu toe zijn er nog geen
concrete resultaten te melden. Besloten is wel dat de CMC rechtstreeks zal praten met de centrales.
Er zal een slotsymposium worden georganiseerd, al is nog niet bekend wanneer en waar.
Aan het boekwerk wordt ook nog volop gewerkt. Er was nogal wat te doen over de BHV’ers. Het is
immers zo dat militairen die als zodanig worden aangewezen al een stevige kennis hebben van het
BHV-werk via de militaire basisvaardigheden. Het is dus niet nodig ze ook nog te verplichten een
BHV-opleiding te volgen. Er is nu een formulering gevonden die dat niet meer nodig maakt en toch
lijkt te voldoen aan de wettelijke vereisten. Uiteraard zal er ook voor worden gezorgd dat de rest van
hetgeen op papier komt te staan in overeenstemming is met wat de wet voorschrijft.
Van de kant van de centrales wordt sterk benadrukt dat de relevante kennis van de aangewezen
BHV’ers wel up to date wordt gehouden. De voorzitter verzekert dat dat het geval zal zijn. Op dit
moment wordt bekeken welke verschillen er zijn tussen de militaire basisvaardigheden en de eisen
die worden gesteld aan een BHV’er en als het nodig blijkt zal er ongetwijfeld worden gezorgd voor
bijscholing.
Agendapunt 4: Arbocatalogi.
DME
SZW had een aantal opmerkingen bij de goedgekeurde tekst. De meeste hadden niet erg veel belang,
maar over een paar punten moet nog verder overleg worden gevoerd. Een aanpaste versie zal aan de
centrales worden toegestuurd. Daarin worden de wijzigingen duidelijk aangegeven.
Agressie en geweld
De concepttekst is verbeterd na consultatie van deskundigen op het gebied van integriteit. Het gaat
overigens inderdaad alleen om tekstuele aanpassingen. Inhoudelijk is er niets veranderd. Formele
afhandeling vindt plaats in AP of SOD.
Door de centrales wordt aangedrongen op het in het algemene deel vermelden van het vooroverleg
met hen over de catalogi en dat ze er mee hebben ingestemd. Het zal worden toegevoegd.
Ook zou het prettig zijn als in de toegestuurde stukken wordt aangegeven waar de wijzigingen zijn
aangebracht. Het is vrijwel niet te doen om alle toegestuurde stukken helemaal door te nemen. Dit
Georganiseerd Overleg Sector Defensie
Technische werkgroep Arbo + Veiligheid (TWAV)
d.d. 17 september 2012


wordt toegezegd. Na toezending kunnen de centrales als ze dat nodig vinden binnen enkele weken
reageren.
Werken op hoogte
Hierover bestaat binnen Defensie verschil van mening. Sommigen vinden het nog steeds absoluut
verkeerd dat er restricties worden gesteld aan militaire oefeningen, wie daaraan dan ook deelneemt.
Anderen - waaronder de voorzitter - vinden dat dat wel mag. Het is per slot van rekening niet erg
zinnig om bijvoorbeeld van een monteur te eisen dat hij/zij ongezekerd een steile wand beklimt. Ook
de centrales zijn het met deze opvatting eens.
De volgende vergadering van de werkgroep is op 10-10 en het is de bedoeling dat er dan een concept
ligt, maar gezien het voorgaande is het de vraag of dat gaat lukken.
Legionella
Het werk hieraan verloopt met de nodige moeite. Het valt niet mee om hierover een leesbaar
document te produceren.
Kunstmatige optische straling
Een eerste concept is opgeleverd. Dat was opgesteld door vakmensen en voor leken niet altijd 100%
begrijpelijk. De voorzitter is intensief bezig geweest met het redigeren van dit geschrift, wat onder
meer heeft geleid tot een aantal vragen aan de ter zake deskundigen. Er zit dus voortgang in.
Electromagnetische straling
Gebleken is dat er in de werkgroep die zich met dit onderwerp bezighoudt wat onduidelijkheid
bestond over wat een arbocatalogus nu eigenlijk inhoudt. Het is echter nu ook voor hen duidelijk dat
daarin ook beleid met betrekking tot het te behandelen onderwerp ter sprake dient te komen. Op dit
moment wordt hier hard aan gewerkt.

Ziekte van Lyme

Het werk hieraan bevindt zich nog in de oriënterende fase. Belangrijkste vraag is of hier ook andere
ziektes bij moeten worden betrokken. Voorlopig wordt die vraag negatief beantwoord. Een tweede
vraag is of er specifieke risicogroepen moeten worden aangewezen.
Geluid
Er is aan Defensiekant een probleem met de samenstelling van de werkgroep. Er is wel al een
werkgroep bezig met de medische kant van de zaak, maar op dit moment is van daaruit nog geen link
gelegd naar een eventuele arbocatalogus.
Lasrook
Deze werkgroep gaat uit van ‘5x beter’, een methode die ook door SZW wordt erkend. Het leek
aanvankelijk een eenvoudige zaak, maar er zit toch meer aan vast dan gedacht, maar echt grote
problemen doen zich niet voor.
Toegevoegd worden ‘Onregelmatige werktijden’ en ‘Psychosociale arbeidsbelasting’. Over deze
onderwerpen valt op dit moment nog niets te zeggen.
Agendapunt 5: Lariam.
Hierover is email-correspondentie gevoerd, wat uiteindelijk heeft geleid tot de slotsom dat het
onderwerp is afgehandeld. Het desbetreffende bericht luidde als volgt.
Georganiseerd Overleg Sector Defensie
Technische werkgroep Arbo + Veiligheid (TWAV)
d.d. 17 september 2012


‘In de laatste vergadering van de TWAV is nog even stilgestaan bij het gebruik van Lariam. De vraag van mevrouw
Burger was wat gebeurt indien iemand met ernstige bijwerkingen te maken krijgt.
Zoals ook in de brief van de minister van Defensie aan de Tweede Kamer al beschreven staat, wordt indien iemand bij het
gebruik van Lariam bijwerkingen krijgt specialistisch advies ingewonnen. Dit houdt onder andere in dat gezocht wordt
naar een alternatief. In het geval dat geen alternatief beschikbaar is, is de betreffende militair niet gereed voor uitzending!
Dit valt onder de reguliere medische zorg waarvan de besluiten worden vastgelegd. Aanvullende registratie lijkt mij
verder dan ook niet noodzakelijk.’
Agendapunt 6: Onderzoek straalmotoren.
De aangegeven doelgroepen zijn bij Defensie bekend. Degenen die daarbij horen en nog geen
schriftelijke voorlichting hebben gehad kunnen daarom verzoeken.
Er is aanvullend onderzoek gepleegd en de resultaten daarvan zijn op de website van de Luchtmacht
geplaatst samen met de gegevens over de contactpersoon die desgewenst hierover kan worden
benaderd. Aan de centrales zal indien mogelijk een overzicht worden gestuurd van de aangeschreven
doelgroepen en de gegevens van de contactpersoon.
Agendapunt 7: Schietincidenten.
Het was onduidelijk waarover het in dit geval gaat, maar inmiddels is gebleken dat het niet over
specifieke gevallen gaat, maar over het probleem in het algemeen. Binnen de Marechaussee is
hierover al uitgebreid gediscussieerd, met name als gevolg van het feit dat bij dat onderdeel alle
incidenten op dit gebied werden gemeld. Dat bleken er relatief veel te zijn. De vraag is of dit ook bij
andere onderdelen het geval is.
Dit punt komt in het vervolg alleen op de agenda als er iets nieuws te melden valt.
Agendapunt 8: Rondvraag en sluiting
In de AP is vastgesteld dat het goed zou zijn als de TWAV formeel via een instellingsbeschikking
zou worden ingesteld. De voorzitter zal een concept op zeer korte termijn aan de werkgroep
toesturen. Daar kan desgewenst op gereageerd worden en als er overeenstemming over die tekst
bestaat wordt het in de AP vastgesteld.
De volgende vergadering vindt plaats op 3 december a.s. Zoals eerder aangegeven zal er dan een
andere voorzitter zijn.
De voorzitter sluit de vergadering, nadat hij de aanwezigen heeft bedankt voor de prettige en vaak
ook vruchtbare samenwerking in de afgelopen tijd.
Georganiseerd Overleg Sector Defensie
Technische werkgroep Arbo + Veiligheid (TWAV)
d.d. 17 september 2012


Actiepuntenlijst bij het verslag van het overleg met de TWAV d.d. 17-09-2012.

Nr. Onderwerp
Korte omschrijving actie
Vindplaats Actienemer
Overleg over de diverse catalogi gaat voort. Voortaan zal in de toegestuurde stukken duidelijk worden aangegeven welke wijzigingen zijn aangebracht. Hierover is een tripartiete overleg opgestart. Dat Centrales krijgen een overzicht van aangeschreven groepen en gegevens over de contactpersoon

Source: http://www.afmp.nl/sites/default/files/1200740_-_verslag_twav_17.09.2012.pdf

Jms-3.pmd

J. Med. Sci. (Peshawar, Print) October 2013, Vol. 21, No. 4: 171-173PRE-OPERATIVE USE OF MISOPROSTOL IN MAJORJamila Mehnaz Naib, Parveen Naveed, Sitwat FatimaDepartment of Obstetrics and Gynaecology, Khyber Teaching Hospital, Peshawar - Pakistan Objective: To study the effect of preoperative use of misoprostol on reducing blood loss in Major gynaecological surgeries. Material and Methods:

Microsoft word - bc psls newsletter_may-10.doc

BC PSLS CENTRAL OFFICE Volume 4 - ISSUE 2 - MAY 2010 Evolving BC PSLS as we grow! Message from Central Office BC PSLS continues to spread across the province as Vancouver Island Health Authority and Providence Health Care move forward with implementations over the coming months. At Health Authorities already using the system, the focus has shifted from rollout to ana

Copyright 2014 Pdf Medic Finder