Microsoft word - pdf-leiska-20130507hkscan-q1-2013-swe-final


HKScan-koncernens delårsrapport 1 januari—31 mars 2013:
Fortsatt omstrukturering - oförändrat finansiellt resultat

* Omsättningen uppgick till 590,8 (596,2) miljoner euro. * Rapporterad rörelsevinst uppgick till -1,1 (-0,2) miljoner euro. Den jämförbara rörelsevinsten utan poster av engångskaraktär uppgick till 2,0 (-0,2) miljoner euro. Motsvarande jämförbar rörelsemarginal uppgick till 0,3 (-0,0) procent. * Kassaflödet före finansieringskostnader uppgick till -20,9 (-20,2) miljoner euro. * Periodens resultat uppgick till -5,9 (-7,3) miljoner euro. * Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,09) euro. * Finansiella nettokostnader uppgick till -5,8 (-7,9) miljoner euro. * Nettoskulderna uppgick till 472,2 (489,6) miljoner euro och nettoskuldsättningsgrad till 118,0 (124,8) procent. * Prognos för 2013 (oförändrad): Rörelsevinsten väntas öka jämfört med 2012. *) Siffrorna för 2012 har räknats om enligt den ändrade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda och den ändrade redovisningsprincipen för marknadsföringsstöd.
KONCERNÖVERSIKT JANUARI-MARS
Hannu Kottonen, HKScans vd, kommenterar första kvartalet: - Omsättningen minskade något under det första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period 2012 på grund av minskade försäljningsvolymer. Även om jämförbar rörelsevinst förbättrades något var resultatet i princip oförändrat under kvartalet. Av marknadsområden uppnådde Polen det bästa resultatet. - På grund av osäkerhet i den allmänna ekonomiska situationen utvecklas efterfrågan på mera exklusiva köttprodukter långsammare än den långsiktiga trenden. Efterfrågan under första kvartalet var till och med lägre än vanligt. Följden blev att konkurrensen var intensiv på alla marknadsområden. Dessutom stängde Ryssland delvis sina gränser för import, vilket minskade exportalternativen och skapade prispress på andra marknader. - Fortsatt höga kostnader för foder och spannmål ledde till ökad press under kvartalet och ytterligare prishöjningar genomfördes. När det gäller råvaror, fanns det ett säsongsmässigt överskott av griskött och en fortsatt strukturell brist på nötkött. Ur det här perspektivet fanns den bästa balansen hos fjäderfä. Under kvartalet utmanades den europeiska kött- och livsmedelsindustrin på många sätt av frågor kring hästkött samt livsmedlens ursprung och märkning. - Det koncernövergripande utvecklingsprogrammet som lanserades i fjol med målet att förbättra det årliga resultatet med över 20 miljoner euro genomförs nu och flera projekt med koppling till det är på gång. De omstruktureringsåtgärder som vidtogs i Sverige och Finland har utvecklats bra och ändringarna ska vara genomförda till mitten och slutet av 2013, vilket ger en årlig resultatförbättring på cirka 15 miljoner euro. - Verksamheten Away from Home började optimera försäljningen av biprodukter. Gränsöverskridande kunskap utnyttjas också, t.ex. genom att dela de bästa produktkoncepten och förbereda koncernövergripande produktlanseringar senare i år. Exportorganisationen centraliserades under en ledning för att kunna ge bättre kundservice och hitta ny marknadspotential. - I Finland utvecklades en samarbetsmodell för producenter under 2012 och implementeringen inleddes under det första kvartalet. Målet är att få kostnadsfördel för primärproduktionen och implementera de bästa produktionsmetoderna. Särskilda utvecklingsgrupper för griskött, nötkött och fjäderfä inrättades, med representanter från både producenter och koncernen. Grupperna fokuserar på utveckling, upprätthållande och mätning av djurproduktionen och dess konkurrenskraft samt följer upp resultat och jämför dem i ett internationellt perspektiv. - I år firar HKScan-koncernen och företagets största ägare, LSO Osuuskunta, hundraårsjubileum. Jubileet syns i koncernens kommunikation, marknadsföring och produktkommunikation. MARKNADSOMRÅDET FINLAND (miljoner euro) *) Omräkning enligt ändrad redovisningsprincip för marknadsföringsstöd. För Finland uppgick omsättningen till 194,2 (191,2) miljoner euro under perioden januari-mars. Jämförbar rörelsevinst för perioden, exklusive engångsposter, uppgick till 1,8 (2,7) miljoner euro. Engångsposter under första kvartalet 2013 består av omstruktureringskostnader avseende avtalade uppsägningar och ändringar i produktionen uppgående till 3,1 miljoner euro. Den totala marknadsvolymen minskade under kvartalet. Resultatet påverkades negativt av ett överutbud av griskött och underutbud) av nötkött samt minskade volymer i vissa kategorier. Försäljningspriser höjdes men de täckte inte de högre kostnaderna i alla segment. Omstruktureringen och omorganisationen av den finska organisationen fortsatte. Därmed förtydligades organisationen och ansvarsfördelningen i olika funktioner i linje med koncernens nya verksamhetsmodell. Rollerna mellan produktionsenheterna förtydligades ytterligare, och antalet anställda justerades. Syftet med åtgärderna är att utveckla produktiviteten och effektiviteten i verksamheten för att öka vinsten med ungefär 5 miljoner euro årligen. Under de fackliga förhandlingarna bröt olagliga strejker ut i Finland. Strejkerna lade hinder i vägen för hela slakt- och urbeningskedjan vilket ledde till minskad produktionseffektivitet och högre direkta och indirekta kostnader. De fackliga förhandlingarna beaktades genom att minska kampanjaktiviteterna. Den uppskattade negativa effekten på resultatet på grund av strejkerna uppgick till 1-2 miljoner euro (inkluderad i siffrorna). Strejkers effekt på utbudet av griskött kunde jämnas ut genom användning av koncernens anläggningar i Estland och Sverige. I januari valdes HKScans reklaminslag ”100 år av finska favoriter” till den bästa tv-reklamen. MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM (miljoner euro) I Baltikum uppgick omsättningen till 41,9 (40,5) miljoner euro under perioden januari-mars. Rörelsevinsten var 0,8 (0,7) miljoner euro. Omsättningen förbättrades något. Rörelsevinsten var något bättre än under samma period 2012 trots högre kostnader för foder, spannmål, personal, energi och transport. Projekt för effektivitetsförbättring och införandet av koncernens nya verksamhetsmodell fortsatte på marknadsområdet, vilket neutraliserade kostnadseffekten. Marknadsområdets inhemska efterfrågan var stabil men exporten hade problem. De lettiska dotterbolagen Rīgas Miesnieks och Jelgavas Gaļas Kombināts slogs samman till Rīgas Miesnieks från och med 1 mars 2013. Varumärkena Jelgava och Rīgas Miesnieks kommer att bevaras och vidareutvecklas. Dessutom integrerades den litauiska logistiken i den lettiska logistikverksamheten i Riga. MARKNADSOMRÅDET SVERIGE (miljoner euro) *) Omräknat enligt den ändrade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda och den ändrade redovisningsprincipen för marknadsföringsstöd. I Sverige uppgick omsättningen till 228,9 (243,5) miljoner euro under perioden januari-mars. Rörelsevinsten var -2,6 (-5,1) miljoner euro. Omsättningen minskade på grund av en allvarlig brist på svensk nötköttsråvara. För griskött rådde säsongsmässigt överutbud jämfört med efterfrågan och inköpspriserna var fortsatt höga. Dessutom skapade importvolymer press på försäljningspriserna. Åtgärder inom utvecklingsprogrammet har haft effekt vilket framgår av förbättrade resultat. Trots det var rörelsevinsten fortfarande negativ. Utvecklingsprogrammets åtgärder och aktivititer fortsätter. Varumärkesprodukterna utvecklades ytterligare, t.ex. försäljningen av Svensk Rapsgris® utvecklades bra och levererade uppmuntrande resultat. Strategisk evaluering fortsätter också i Sverige. MARKNADSOMRÅDET DANMARK (miljoner euro) I Danmark uppgick omsättningen till 56,3 (57,8) miljoner euro under perioden januari-mars. Rörelsevinsten var -0,1 (0,3) miljoner euro. Resultatet låg under motsvarande period 2012 till följd av en tyngre kostnadsstruktur för både råvaror och produktion samt lägre försäljningsvolymer. Pressen på försäljningspriserna var fortsatt hög och prishöjningar täckte inte alla kostnadsökningar. Produktionen i Vinderup anläggningen var igång efter branden i fjol, men full produktionskapacitet har ännu inte uppnåtts. De sista produktionslinjerna började användas under kvartalet. Återuppbyggnaden är planerad att vara slutförd under det andra kvartalet. Förberedelser för nylansering och försäljning av färska fjäderfäprodukter på den svenska marknaden under varumärket Pärsons gjordes med bra inledande mottagning av detaljhandeln. Försäkringen uppskattas täcka både materiella skador, utebliven vinst och extra kostnader på grund av avbrottet i verksamheten. Produktionen i den återuppbyggda delen av anläggningen återupptogs i december. Ombyggnadsarbetet är planerat att vara klart för myndigheternas godkännande gällande byggarbeten senast till slutet av andra kvartalet. De kumulativa kostnaderna av branden ändrade inte avsevärt under det första kvartalet jämfört med beloppen i slutet av 2012. Behandlingen av försäkringsärenden pågår ännu. MARKNADSOMRÅDET POLEN*) (miljoner euro) I Polen uppgick omsättningen till 85,5 (80,4) miljoner euro under perioden januari-mars. Periodens rörelsevinst uppgick till 5,4 (3,4) miljoner euro. Rörelsevinstmarginalen förbättrades betydligt och uppgick till 6,3 (4,3) %. Resultatförbättringen kunde hänföras till framgångsrik hantering av produktmixen och aktiv köttanskaffning och kontroll av produktionskostnaderna. Den starka varumärkeskännedomen av Sokolów samt den ökade försäljningen av förädlade produkter säkrade den goda utvecklingen. Exportvolymerna förblev på låg nivå. Den försvagande ekonomin i Europa kommer att inverka också på Polen samt efterfrågan och inköpsvolymerna. Under kvartalet togs nya förpacknings- och förädlingslinjer i drift i anläggningarna i Sokolów Podlaski, Jaroslaw och Robakowo.
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar under januari-mars uppgick till 9,1 (19,8) miljoner euro. De var fördelade på marknadsområden enligt nedan: Totalt 9,1
1) Helårets investeringar 2012 inkluderar återuppbyggnadsarbetet i fabriken i Vinderup. 2) HKScans andel (50 %) av investeringarna i Sokolów. Enligt planerna var investeringarna på låg nivå under det första kvartalet 2013. I Finland, Sverige och Danmark handlade investeringarna om normala reparationer och underhåll av produktionslinjer. I Baltikum innefattade investeringarna omstruktureringsprogrammet för fjäderfäproduktion och primärproduktion i Estland. I Polen var investeringarna inriktade på förpacknings- och förädlingslinjer i flera enheter.
FINANSIERING OCH SKATT
Koncernens räntebärande skulder i slutet av mars uppgick till 500,4 (527,9) miljoner euro. Vid årets slut 2012 uppgick räntebärande bruttoskulder till 499,7 miljoner euro. Jämfört med föregående år minskade bruttoskulder avsevärt även om den starka svenska kronan ökade skulden med 9,5 miljoner euro. Nettoskulden minskade med 17,4 miljoner euro jämfört med det första kvartalet föregående år men ökade med 31,3 miljoner euro från årets slut. Koncernens likviditet var bra. Outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter uppgick den 31 mars 2013 till 175,7 (200,2) miljoner euro. Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkontolimiter och övriga faciliteter till ett belopp av 33,2 (26,4) miljoner euro. Av företagscertifikatprogrammet på 200 miljoner euro utnyttjades 125,5 (130,5) miljoner euro. Finansiella nettokostnader uppgick till -5,8 (-7,9) miljoner euro vilket berodde på mindre lånebelopp och lägre räntor. Koncernens skatt uppgick till plus 1,8 (2,4) miljoner euro under det första kvartalet. Vid slutet av mars uppgick HKScan Abp:s aktiekapital till 66 820 528 euro. Totalt antal emitterade aktier uppgick till 55 026 522, och de var indelade i två aktieslag enligt nedan: A-aktier, 49 626 522 (90,19 procent av totalt antal aktier) och K-aktier 5 400 000 (9,81 procent). A-aktierna är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. K-aktierna innehas av LSO Andelslag (4 735 000 aktier) och Sveriges Djurbönder ek.för. (665 000 aktier) och är inte noterade. Bolagets innehav av egna A-aktier uppgick till 1 053 734. HKScans marknadsvärde vid slutet av mars uppgick till 206,9 (293,8) miljoner euro. Summan indelade sig enligt följande: A-seriens aktier 186,6 (265,0) miljoner euro och den icke-noterade K-seriens beräknade marknadsvärde 20,3 (28,8) miljoner euro. Under januari-mars 2013 var sammanlagt 2 149 111 (2 390 022) av bolagets aktier föremål för handel, med ett sammanlagt värde på 8 590 899 (14 003 005) euro. Den högsta noterade kursen var 4,28 (6,40) euro och den lägsta 3,67 (5,23) euro. Medelkursen var 3,99 (5,90) euro. Vid slutet av mars var slutkursen 3,76 (5,34) euro. HKScan och FIM Pankkiiriliike Oy har ett marknadsgarantavtal som uppfyller kraven för NASDAQ OMX LP-verksamhet (Liquidity Providing).
STYRELSENS BEMYNDIGANDEN

Under perioden januari-mars 2013 använde styrelsen inte sina bemyndiganden från årsstämman den 25 april 2012. Styrelsens nya bemyndiganden efter årsstämman 2013 beskrivs i avsnittet "Händelser efter rapportperioden".
PERSONAL

Under det första kvartalet hade HKScan, exklusive Sokolów i Polen, i genomsnitt 7 481 anställda (7 913). Antalet anställda minskade i Finland, Baltikum och Sverige på grund av de pågående effektivitetsprogrammen. I Danmark ökade antalet anställda tillfälligt på grund av återuppbyggnaden och omstarten av produktionen efter branden på anläggningen i Vinderup föregående år. Antalet anställda i genomsnitt på varje marknadsområde var: Dessutom sysselsatte Sokolów-koncernen i genomsnitt 6 343 (6 142) personer under perioden och under 2012 uppgick antalet anställda i genomsnitt till 6 310. Fördelningen av personal på marknadsområden i slutet av mars var följande: Dessutom hade Sokolów-koncernen 6 354 anställda (6 332) i slutet av mars och 6 491 anställda i slutet av 2012.
SKADESTÅNDSTALAN AV OY PRIMULA AB:S KONKURSBO
Enligt börsmeddelandet från den 7 september 2012 meddelade HKScan Abp och HK Ruokatalo Oy att Oy Primula Ab:s konkursbo väckt skadeståndstalan vid Egentliga Finlands tingsrätt rörande bolagen. Talan uppgår till cirka 16,3 miljoner euro plus anspråk avseende räntor och kostnader för domstolsförfarandet. HKScan och HK Ruokatalo anser att talan är ogrundad, och bolagen kommer att bestrida den i sin helhet. Därför ledde talan inte till några avsättningar i koncernredovisningen.
RISKER PÅ KORT SIKT OCH OSÄKERHETSFAKTORER
De mest betydande osäkerhetsfaktorerna för HKScan-koncernens verksamhet hänger ihop – genom prisökningar på foderråvara i synnerhet och andra insatsvaror till primärproduktionen – med prisutvecklingen och tillgången på lokal köttråvara samt tillräcklig höjning av försäljningspriserna på produkterna i förhållande till kostnadsutvecklingen. Det går aldrig att helt utesluta riskerna för djursjukdomar i köttråvaror som används i livsmedelsindustrin eller riskerna för internationella eller regionala livsmedelsskandaler som påverkar utsikterna för den totala konsumtionen.
HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls den 24 april 2013 i Åbo, fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2012. Bolagstämman beslutade att fastställa utdelningen till 0,10 euro per aktie för år 2012. Bolagsstämman beslutade om ändring av § 8 och § 9 i bolagsordningen så att styrelsen vid behov kan kompletteras av en till tre suppleanter samt att antalet ledamöter i styrelsen kan höjas till högst åtta. Dessutom beslutade bolagsstämman att ändra § 12 i bolagsordningen gällande revisorernas antal. Bolaget har minst en och högst två revisorer, vilka ska vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR) eller revisorssamfund. Om endast en revisor väljs för bolaget och denne inte är ett av Centralhandelskammaren godkänt revisorssamfund, ska dessutom en revisorssuppleant väljas. Bolagsstämman beslutade också om årsarvodena för styrelseledamöterna, suppleanter och för ordföranden för styrelseutskotten. Dessutom betalas ett arvode per varje möte enligt deltagande för styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden. De nuvarande styrelseledamöterna Juha Kylämäki, Niels Borup, Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä och Henrik Treschow återvaldes för nästa mandatperiod. Som suppleanter valdes Mikko Nikula och Per Nilsson. Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ordförande och Niels Borup till vice ordförande (båda omvalda). Bolagsstämman beslutade att utse CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, med CGR Johan Kronberg som huvudansvarig revisor, till revisor fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier samt optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, om förvärv och/eller tagande som pant av bolagets egna A-aktier samt om överlåtandet av egna A-aktier vilka är i bolagets innehav. Bemyndigandena gäller till den 30 juni 2014 och de upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen som bolagsstämman beviljade den 25 april 2012. Beslut vid ordinarie bolagsstämman har publicerats i sin helhet i ett börsmeddelande den 24 april 2013 och kan läsas på bolagets webbsida www.hkscan.com.
UTSIKTER FÖR 2013
Koncernen håller vid den prognos som publicerats i bokslutskommunikén den 15 februari 2013: HKScan väntar sig att affärsmiljön blir fortsatt besvärlig i och med att både djurtillgången och konsumenternas köpkraft väntas minska ytterligare. Samtidigt väntas efterfrågan på kött i allmänhet att ha en stabil utveckling. Koncernen fokuserar på att hantera framtida affärsdynamik genom strikt kostnadskontroll och kapitalförbruk, genom att balansera efterfrågan och utbudet samt genom en mera proaktiv hantering i fråga om sättning av försäljningspriser. Den omarbetade strategin, nya verksamhetsmodellen och organisationen ska medverka till förbättrad lönsamhet. De finansiella fördelarna med programmen för utveckling och lönsamhetsförbättring tillsammans väntas öka lönsamheten mot senare delen av 2013 och framöver. Koncernens rörelsevinst för helåret väntas öka jämfört med 2012.
KONSOLIDERAD DELÅRSRAPPORT 1.1–31.3.2013

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (miljoner euro) Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat/aktie, före utspädning, löpande verksamheten euro/aktie Resultat/aktie, efter utspädning, löpande verksamheten euro/aktie KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1–31.3.2013 (miljoner euro) Räkenskapsperiodens vinst/förlust -4,1 Omräkningsdifferenser för utlandsverksamhet PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: KONCERNENS BALANSRÄKNING (miljoner euro) Försäljningsfordringar och övriga fordringar HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -10- Fond för verkligt värde och andra fonder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande Långfristiga icke-räntebärande skulder ANALYS AV FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL EGET KAPITAL
1.1.2013 66,8

-13,7 143,5 25,2 5,5 0,0 93,7 394,4 8,6 403,0
HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -11- totalresultat
för perioden

-3,0 0,1 -2,9
EGET KAPITAL
31.3.2013 66,8
-12,4 143,5 25,2 5,4 0,0 89,5 391,3 8,4 399,7
EGET KAPITAL
1.1.2012 66,8
-13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 88,7 380,0 12,2 392,2
Summa total-
resultat för
perioden -

-0,1 -0,0 -0,1
EGET KAPITAL
31.3.2012 66,8

-13,3 143,5 23,7 2,1 0,0 83,9 380,0 11,8 391,8
KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5.Övriga fonder, 6. Omräkningsdifferenser, 7. Egna aktier, 8. Vinstmedel, 9. Andel hänförlig till moderbolagets aktieägare totalt, 10. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande, 11. Summa HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -12- Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -9,1 Resultat/aktie (EPS), före utspädning, euro Resultat/aktie (EPS), efter utspädning, euro Emissionsjusterat medelantal aktier, milj. st. Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, Medelantal anställda i slutet av månaderna HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -13- HKScan Abp:s delårsrapport för 1 januari-31 mars 2013 har upprättats enligt standarden IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper har tillämpats i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2012, med undantag för den omarbetade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda (som trädde i kraft den 1 januari 2013). Dessutom har koncernen ändrat redovisningsprinciperna för marknadsföringsstöd. Koncernens finansiella rapportering för 2013 kommer att vara i linje med dessa ändringar. Kvartalsinformationen för koncernen och marknadsområdet för 2012 har räknats om enligt detta. Avrundning av beloppen till närmaste miljon euro i delårsrapporten kan få till följd att vissa summor inte stämmer överens med summan av delsummorna. Dessa redovisningsprinciper förklaras i de finansiella rapporterna för 2012. REDOVISNING PER SEGMENT Omsättning och rörelsevinst per marknadsområde (miljoner euro) Koncernens administrativa kostnader -3,3
NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
 
Omstruktureringskostnader för uppsägningar, Finland 1) Omstruktureringsskostnader för produktion, Finland 1) Omstruktureringskostnader för uppsägningar, Sverige 1) HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -14- Omstruktureringskostnader för avvecklad verksamhet, Sverige 1) Nedskrivning av anläggningstillgångar som förstörts i branden, Danmark 2) 1) Ingår i posten "Rörelseintäkter och rörelsekostnader" i resultaträkningen  2) Ingår i posten "Avskrivningar" i resultaträkningen NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (miljoner euro) 3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE (miljoner euro) 4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR (miljoner euro) 5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (miljoner euro) HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -15- Skulder mot vilka panter och inteckningar HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -16- Moderbolaget har pantsatt aktierna i sina dotterbolag, HK Ruokatalo Oy och Scan AB, som säkerhet för sina lån.
PRINCIPER FÖR FASTSTÄLLANDE AV VERKLIGT VÄRDE, VILKA ANVÄNDS AV KONCERNEN FÖR FINANSIELLA
INSTRUMENT SOM VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE
Verkligt värde för valutaderivat fastställs genom användning av marknadspriser för kontrakt med motsvarande varaktighet vid rapportdatumet. Verkligt värde för ränteswappar fastställs genom användning av nuvärdesmetoden och marknadsräntorna per rapportdatumet. Verkligt värde på råvaruderivat fastställs genom användning av allmänt noterade marknadspriser. HIERARKI FÖR VERKLIGT VÄRDE FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER SOM VÄRDERATS TILL VERKLIGT VÄRDE VERKLIGA VÄRDEN VID RAPPORTPERIODENS SLUT: 31.3.2013
Tillgångar som värderas till verkligt värde Finansiella tillgångar som redovisas till - Värdepapper som är föremål för handel Totalt 0,0
Skulder som värderats till verkligt värde varav omfattas av säkring av nettoinvesteringar Totalt -24,0
HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -17- NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER (miljoner euro) Försäljningsfordringar och övriga fordringar OMRÄKNAD KONCERNREDOVISNING 2012 UPPDELAT PÅ KVARTAL
Från och med den 1 januari 2013 har HKScan börjat använda den omarbetade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda och redovisningsprinciperna för marknadsföringsstöd har ändrats. Kvartalsinformation för koncernen och marknadsområden och har räknats om enligt detta. Införandet av den omarbetade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda rör endast marknadsområdet Sverige, och det leder till högre rörelsevinst, högre resultat per aktie (EPS) och minskat eget kapital i siffrorna för 2012. Koncernens rörelsevinst ökade med 1,7 miljoner euro och resultat per aktie (EPS) med 0,02 euro på grund av justering av ersättningar till anställda. Koncernens eget kapital för 2012 minskade med 29,5 miljoner euro till följd av redovisning av aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat. Ändringarna i redovisningsprinciperna för marknadsföringsstöd rör marknadsområdena Finland och Sverige, och de ledde till en minskning av omsättningen med 43,7 miljoner euro 2012. Tidigare redovisades marknadsföringsstöd som rörelsekostnad och enligt den nya principen redovisas det som ett avdrag från försäljning. KONCERNENS RESULTATRÄKNING (OMRÄKNAD) (miljoner euro) Rörelseintäkter och rörelsekostnader -578,2 PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL: HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -18- Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat/aktie, före utspädning, löpande verksamheten euro/aktie KONCERNENS BALANSRÄKNING (OMRÄKNAD) (miljoner euro) Försäljningsfordringar och övriga fordringar Fond för verkligt värde och andra fonder Eget kapital hänförligt till moderbolagets Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande 11,8 HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -19- Långfristiga icke-räntebärande skulder REDOVISNING PER SEGMENT (OMRÄKNAD) Omsättning och rörelsevinst per marknadsområde (miljoner euro) HKScan Abp:s delårsrapport Q1/2013 -20- NÄSTA FINANSIELLA RAPPORT
HKScan-koncernens delårsrapport för perioden januari−juni 2013 publiceras den 9 august 2013.  Mer information kan inhämtas från HKScan Abp:s vd Hannu Kottonen och finansdirektör Tuomo Valkonen. Lämna meddelanden åt dem hos kommunikationschef Elina Hollo, tel. +358 40 570 4030 eller +358 10 570 2133.  HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Koncernens hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2012 var koncernens omsättning 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 000. DISTRIBUTION: NASDAQ OMX Helsinki Huvudsakliga medier www.hkscan.com

Source: http://www2.hkscan.com/attachments/2013-materials/hkscan-delarsrapport-q1-2013-swe.pdf

casadicuravillasalus.it

Curriculum Vitae del Dott. Antonino Vadala’ Dati anagrafici: Vadalà Antonino, Nato a Melito Porto Salvo (RC) il 15/04/1969, residente a Reggio Calabria ,Via Reggio Campi I Tronco 45 , email: Formazione e studio: 1987: Diploma maturità scientifica presso Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria 11/07/94 : Laurea in Medicina e Chirurgi

astrazeneca-annualreports2010.com

48 GEOGRAPHICAL REVIEW Supplemental new drug applications (sNDAs) were submitted to the FDA for use > espite a continual y chal enging environment, of Seroquel XR in adult patients for major including generic pressure, combined sales of Despite full generic competition to Toprol-XL depressive disorder (MDD) and generalised Arimidex , Crestor , Nexium , Seroquel and Symbicort

Copyright 2014 Pdf Medic Finder