SjÖfs 2000:2

Sjöfartsverkets författningssamling
SJÖFS 2000:21
Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd
om sjukvård och apotek på fartyg;
Sjöfartsverket föreskriver1 följande med stöd av 5 kap. 21 §, 6 kap. 13 § och 7 kap. 4 och 5 §§ fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) och beslutarallmänna råd enligt bilaga 1 .
1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER
1 § Dessa föreskrifter gäller alla svenska fartyg, inbegripet fiskefartyg, som
används till sjöfart och som har någon ombordanställd. Dessa föreskrifter
gäller inte för örlogsfartyg.
2 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.
Med en ombordanställd avses en person som utför en yrkesuppgift ombord på ett fartyg, inbegripet personer under utbildning och lärlingar, med undantagför lotsar och landbaserad personal som utför arbete ombord när fartygetligger vid kaj.
Med en redare avses den registrerade ägaren till ett fartyg om inte fartyget har befraktats i sin helhet eller på grund av ett rederiavtal disponeras helt ellerdelvis av en annan fysisk eller juridisk person än den registrerade ägaren. I ettsådant fall skall fartygets befraktare eller den fysiska eller juridiska personsom tar hand om fartygets drift anses vara redare.
Med en sjukvårdare avses en person som har ett giltigt certifikat som sjuk- vårdare ombord enligt 4 kap. 7 § förordningen (1998:965) om behörigheter försjöpersonal.
Med en anlöpbar hamn avses sådan hamn längs fartygets planerade resrutt som fartyget kan anlöpa för att ge patienten möjlighet att nå kvalificerad sjuk-vård.
Med ett skolfartyg avses ett fartyg huvudsakligen sysselsatt i utbildnings- 1 Jfr rådets direktiv nr 92/29/EG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet ochhälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg (EGT L 113/92 s. 19, Celex392L0029) samt rådets direktiv nr 93/103/EG av den 23 november 1993 om minimikrav försäkerhet och hälsa vid arbete ombord på fiskefartyg (EGT L 307/93 s. 1, Celex 393L0103).
SJÖFS 2000:21
Med Radio Medical avses ett medicinskt samråd i form av rådfrågning och Med ett motgift avses ett ämne som används för att motverka skadlig på- verkan, direkt eller indirekt, av ett eller flera ämnen.
2 KAP. SJUKVÅRDENS UTFORMNING
1 § En ombordanställd skall vid behov få bästa möjliga sjukvård ombord.
Sådan sjukvård skall vara kostnadsfri för den ombordanställde. Sjukvård om-
bord får inte ersätta sjukvårdsinsatser som kan göras så snart den ombord-
anställde kan tas om hand av legitimerad sjukvårdspersonal.
2 § Samråd med en läkare skall ske i varje sjukvårds- eller olycksfallsärende,
om det inte är uppenbart onödigt.
Om det inte är möjligt att få kontakt med en läkare innan akuta sjukvårds- insatser görs, skall vidtagna åtgärder snarast i efterhand kontrolleras i samrådmed en läkare.
Bemanning, utbildning och behörighet 3 § Befälhavaren är ansvarig för sjukvården ombord.
4 § Ett fartyg som regelmässigt sysselsätts på internationella resor med mer
än tre dygns varaktighet och som har minst 100 ombordanställda, skall ha en
läkare anställd som besättningsmedlem med ansvar för den medicinska
behandlingen av de ombordanställda.
5 § Ett fartyg som inte har en läkare anställd ombord, skall ha en eller flera
sjukvårdare i besättningen. Uppgiften som sjukvårdare får delegeras till en
person som befälhavaren bedömer som lämplig för uppgiften. Dessa personer
skall, inom ramen för sina ordinarie arbeten, sköta sjukvården och administ-
rering av läkemedel.
6 § För ett fartyg med en bruttodräktighet under 500 och som vanligtvis kan
nå kvalificerad sjukvård inom åtta timmar, skall sjukvården vara utformad så
att den gör det möjligt att omedelbart vidta adekvata åtgärder i händelse av
olyckor eller sjukdomar ombord samt att använda sig av Radio Medical.
För ett fartyg med en bruttodräktighet om 500 och däröver skall sjukvården dessutom vara så utformad att det är möjligt att effektivt delta i en samordnadverksamhet för medicinsk hjälpinsats åt fartyg till sjöss och att ge sjuka ellerskadade bästa möjliga vård.
7 § Utöver den eller de sjukvårdare som har till uppgift att sköta sjukvården
ombord, skall en eller flera besättningsmedlemmar ha en grundläggande ut-
bildning i sjukvård för att omedelbart kunna vidta effektiva åtgärder i händelse
av olycka eller sjukdom.2
2 Bestämmelser om utbildning för sjukvårdare och övrig sjukvårdspersonal ombord ges iSjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2000:1) och allmänna råd om utbildning och behö-righeter för sjöpersonal.
SJÖFS 2000:21
Övervakning av en vårdbehövande 8 § Vid en allvarlig somatisk sjukdom, vid svåra kroppsskador eller vid en
allvarlig psykisk störning skall patienten hållas under kontinuerlig övervak-
ning i enlighet med läkares rekommendation.
Uppgiften att övervaka en vårdbehövande får endast ges till en person som befälhavaren bedömer som lämplig för uppgiften.
3 KAP. RADIO MEDICAL
1 § Samråd med en läkare enligt 2 kap. 2 och 8 §§ skall, om det är möjligt,
ske med en svensktalande läkare.
2 § Vid samråd via Radio Medical skall blanketten "Läkarkonsultation från
fartyg" användas3.
3 § I hamn får Radio Medical användas endast då man inte kan få den hjälp
som krävs på annat sätt.
4 KAP. SJUKVÅRDSUTRYMMEN
1 § På ett fartyg med en bruttodräktighet om mellan 200 och 500 skall det
finnas ett behandlingsrum, om det är rimligt och genomförbart med hänsyn
till fartygets konstruktion och utformning.
På ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 skall det finnas ett På ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 och med en besättning på minst 15 personer som regelmässigt sysselsätts i resor med mer än 3dygns varaktighet skall det finnas ett behandlingsrum och ett sjukförlägg-ningsrum.
Behandlingsrummet och sjukförläggningsrummet får utgöras av ett ge- 2 § Ett sjukförläggningsrum skall vara utrustat med två vårdplatser, om an-
talet ombordanställda uppgår till mer än 20 personer.
Om varje sjöman i fartygets största besättning har en egen bostad inklusi- ve hygienutrymme, kan vårdplatser i sjukförläggningsrummet avvaras.
3 § Ett sjukvårdsutrymme ombord i ett fartyg skall vara beläget, utformat
och utrustat på ett lämpligt sätt för att möjliggöra en godtagbar sjukvård,
övervakning samt förläggningsmöjlighet där sådan är föreskriven. Till ett
sjukvårdsutrymme skall ett separat hygienutrymme finnas.
4 § Ett sjukvårdsutrymme skall alltid hållas i sådant skick att det omedel-
bart kan användas för sitt ändamål.
3 Blanketten kan beställas hos Sjöfartsverket, Fartygsoperativa sektionen, 601 78 Norr-köping, telefon: 011-19 10 00.
SJÖFS 2000:21
5 § Ett sjukvårdsutrymme skall ur utrustningssynpunkt minst innehålla följ-
ande:
a) en vårdbrits i behandlingsutrymmet,
b) en vårdsäng med slingerskydd i sjukförläggningsrummet,
c) upphängningsanordningar vid vårdplatsen för medicinsk behandlings-
utrustning såsom behållare för infusionslösning och utrustning för syr-gasbehandling, d) larmknapp till bryggan vid vårdbrits och vårdsäng,e) högtalartelefon till bryggan samt i förekommande fall möjlighet till upp- koppling med extern telekommunikation för Radio Medical, f) låsbart kylskåp och lämpligt låsbart skåp för förvaring av fartygsapotek g) tillräcklig belysning vid vårdbrits.
5 KAP. LÄKEMEDEL OCH MEDICINSK UTRUSTNING M.M.
1 § Ett fartyg skall medföra läkemedel och medicinsk utrustning som bestäms
med hänsyn till besättningens storlek och tiden till en anlöpbar hamn enligt
nedanstående tabell.
Fartygsapotekets urval och mängd av läkemedel och medicinsk utrustning framgår av bilaga A respektive bilaga C .
Läkemedlens användningsområden och doseringsanvisningar framgår av Ett fartyg som behöver högst två timmar för att nå en anlöpbar hamn skall för varje påbörjat antal av 25 personer i besättningen medföra en uppsättningav de läkemedel, förbandsartiklar m.m. som anges i bilaga D.
2 § För ett fartyg med högst tre personer ombordanställda och som har mer
än två timmar till anlöpbar hamn gäller följande.
Som alternativ till bestämmelserna och tabellen i 1 §, kan urvalet, mäng- den av läkemedel och medicinsk utrustning i särskilda fall fastställas i sam-råd med en läkare. Ett sådant samråd skall dokumenteras och godkännas avSjöfartsverket.4 Beslutet från Sjöfartsverket skall förvaras ombord.
3 § För ett fartyg med en besättning, som är större än 100 personer och som
har mer än två timmar till anlöpbar hamn, skall urvalet och mängden av läke-
medel och medicinsk utrustning i fartygsapoteket fastställas i samråd med en
4 Dokumentationen av samrådet skickas till Sjöfartsverket, Fartygsoperativa sektionen,601 78 Norrköping.
SJÖFS 2000:21
läkare. Ett sådant samråd skall dokumenteras och godkännas av Sjöfarts-verket.5 Beslutet från Sjöfartsverket skall förvaras ombord.
4 § De läkemedel som är angivna i dessa föreskrifter får ersättas med likvär-
diga läkemedel. Med ett likvärdigt läkemedel avses ett sådant läkemedel som
en läkare särskilt föreskrivit eller som Läkemedelsverket eller en i Sverige
godkänd farmaceut beslutat vara likvärdigt.
5 § Befälhavaren har, med undantag av sådant narkotiskt läkemedel som av-
ses i 9 §, rätt att medföra större mängder läkemedel i fartygsapoteket än vad
som är angivet i dessa föreskrifter.
6 § Läkemedel får endast lämnas ut till, eller användas vid behandling av, en
person ombord för vilken befälhavaren är behandlingsansvarig.
7 § Endast befälhavaren eller den person, som befälhavaren delegerat sjuk-
vårdsuppgifterna till, får ordinera eller lämna ut läkemedel.
Läkemedel m.m. för livbåtar och livflottar 8 § Varje livbåt och livflotte skall, för varje påbörjat antal av 25 personer som
den får medföra, vara försedda med en uppsättning av läkemedel, förbands-
artiklar m.m. enligt bilaga E. Förpackningarna med läkemedel skall vara
märkta, vattentäta, plomberade och försedda med datum för senaste översyn.
9 § Ett fartyg som behöver högst två timmar för att nå en anlöpbar hamn är
inte skyldigt att för sina livflottar och livbåtar vara utrustat med något narko-
tiskt läkemedel.
10 § Ett narkotiskt läkemedel får inte medföras i större mängd än som är an-
givet i dessa föreskrifter, såvida inte en läkare finns anställd ombord.
11 § Varje inköp eller förbrukning av ett narkotiskt läkemedel skall, av befäl-
havaren eller den person som sjukvårdsuppgifterna har delegerats till, anteck-
nas i en särskild journal (förbrukningsjournal).
12 § Ett narkotiskt läkemedel får inte förvaras i livbåtar eller livflottar utan
skall förvaras i märkta förpackningar i fartygsapoteket, eller på en annan
lämplig plats enligt befälhavarens beslut. Förpackningarna med narkotiskt
läkemedel skall vara märkta, vattentäta, plomberade och försedda med
datum för senaste översyn.
6 KAP. MOTGIFTER
1 § Ett fartyg som transporterar farligt gods ombord, oavsett i vilken form
ämnena förekommer och även om de endast förekommer som spill eller
5 Dokumentationen av samrådet skickas till Sjöfartsverket, Fartygsoperativa sektionen,601 78 Norrköping.
SJÖFS 2000:21
lastrester, skall ha motgifter i enlighet med vad som anges i Sjöfartsverketsföreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2000:14) om transport till sjöss av far-ligt gods i förpackad form.
2 § Varje ro-ro passagerarfartyg6, vars driftförhållanden inte alltid medger
kännedom i tillräckligt god tid i förväg vilket farligt gods som skall trans-
porteras ombord, skall utrustas i enlighet med vad som anges i 1 §.
Dessa fartyg får dock i reguljärtrafik, när resornas längd är under två tim- mar, begränsa motgifterna till dem som vid extrema nödfall skall ges inom entid som inte överstiger den normala tiden för överfarten.
7 KAP. JOURNALER OCH SEKRETESS
1 § Varje sjukvårdsinsats eller läkemedelsutdelning skall antecknas i en sepa-
rat journal (patientjournal) för varje behandlad person.
2 § Samtliga journalhandlingar skall förvaras inlåsta i anslutning till fartygets
sjukvårdsutrymme. Journalhandlingarna skall endast vara tillgängliga för
befälhavaren och den person som sjukvårdsuppgifterna har delegerats till.
3 § Journalhandlingar, som inte längre skall arkiveras ombord, skall omhän-
dertas enligt bestämmelserna i patientjournallagen (1985:562).
8 KAP. ÖVERSYN
1 § Fartygets befälhavare skall tillse att fartygsapoteket genomgår en full-
ständig översyn en gång per år. Kravet på årlig översyn gäller även livbåtarnas
läkemedel och medicinska utrustning samt läkemedel enligt bilaga D.
En livflottes läkemedel och medicinska utrustning skall kontrolleras i sam- 2 § Översynen enligt 1 § första stycket skall minst vart tredje år utföras i en
svensk hamn av en person med en godkänd farmaceutisk utbildning.
Anlöper fartyget inte svensk hamn vid den tid då översynen skall utföras av en farmaceut, får översynen skjutas upp i högst tre månader.
Anlöper fartyget inte heller under denna tid en svensk hamn, får översynen utföras i en annan hamn inom den Europeiska Unionen (EU) av en där god-känd farmaceut.
Kan översynen inte utföras enligt tidigare nämnda villkor får, efter tillstånd av Sjöfartsverket, en annan utländsk farmaceut utföra översynen eller - ominte heller det kan ske - av befälhavaren. Har en befälhavare verkställt över-synen skall en ny fullständig översyn äga rum första gången fartyget därefteranlöper en svensk hamn.
3 § Översynen skall dokumenteras och antecknas i fartygets tillsynsbok.
6 Ro-ro passagerarfartyg definieras i kapitel II-1, regel 1, punkt 13 i bilagan till Sjöfarts-verkets föreskrifter (SJÖFS 2000:3) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik.
SJÖFS 2000:21
9 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
1 § Vid en beräkning av fartygsapoteket och den medicinska utrustningen för
skolfartyg skall eleverna räknas som besättning.
2 § Ett passagerarfartyg skall vara utrustat för att kunna ge nödvändig hjälp åt
passagerare vid olycksfall eller akuta sjukdomsfall. Sådan utrustning och så-
dana läkemedel skall bestämmas i samråd med en läkare.
3 § Sjöfartsverket kan medge undantag från bestämmelserna i dessa före-
skrifter om det finns särskilda skäl för detta.
________________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001, då Sjöfartsverkets kun- görelse (SJÖFS 1994:6), med föreskrifter och allmänna råd om sjukvård ochapotek på fartyg, skall upphöra att gälla.
SJÖFS 1994:6 tas ut ur författningshandboken.
Utgivare: Gunilla Blomquist, Sjöfartsverket, Norrköping ISSN 0347-531X SJÖFS 2000:21
ALLMÄNNA RÅD
Enligt ILO-konvention 164 om hälsoskydd och sjukvård för sjömän, som Sverige har ratificerat, skall bl.a.:- varje land säkerställa att sådana åtgärder vidtas angående hälsoskyddoch sjukvård för sjömän ombord på ett fartyg som syftar till att tillhanda-hålla sjömän hälsoskydd och sjukvård som är så jämförbara som möjligtmed det skydd och den vård som vanligen finns att tillgå för arbetstagare iland (artikel 4 b), varje land säkerställa att sådana åtgärder vidtas angående hälsoskyddoch sjukvård för sjömän ombord på ett fartyg som inte är begränsade tillbehandling av sjuka eller skadade sjömän utan också omfattar åtgärder avförebyggande karaktär samt ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingenav program för främjande av hälsa och utbildning i hälsofrågor, så attsjömännen själva skall kunna spela en aktiv roll för att inom sin kårminska förekomsten av ohälsa (artikel 4 e).
Artikel 4 e ger uttryck för behovet av det förebyggande hälsoskyddsarbetet.
För Sveriges del kan detta exemplifieras med företagshälsovård och rederier-nas och fartygens arbetsmiljöverksamhet.
Till 1 kap. 1 §
Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg är isin helhet tillämpligt på fiskerinäringen.
Till 1 kap. 2 §
Med anlöpbar hamn menas att fartyget även under mycket svåra väderleks- förhållanden på ett säkert sätt kan ta ombord nödvändig sjukvårdspersonaleller ta iland patienten, exempelvis med hjälp av en helikopter eller en lotsbåteller genom att fartyget förtöjs vid kaj. Befälhavaren bör därför orientera sigom vilka hamnar som kan bli aktuella under en förestående resa och vilka för-utsättningar som föreligger i dessa hamnar, vad gäller till exempel helikopter-transporter och övrig sjöräddningsberedskap.
Till 2 kap.
Bestämmelser som rör sjukvård finns även i: Sekretesslagen (1980:100)Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)Patientjournallagen (1985:562)Smittskyddslagen (1988:1472)Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SJÖFS 2000:21
Till 2 kap. 2 §
Skälen för att vidtagna åtgärder skall stämmas av med en läkare är att vissa personer kan vara överkänsliga mot vissa läkemedel och för att säkerställa attbehandling skett på ett korrekt sätt.
Till 2 kap. 8 §
Allvarliga somatiska (kroppsliga) sjukdomar och svåra kroppsskador kan medföra risk för medvetanderubbningar.
Kroppsliga, psykologiska och sociala bakgrundsfaktorer kan i samverkan bidra till svåra psykiska påfrestningar. Depressioner kan utvecklas till själv-mordstankar. Det är då ytterst viktigt att hålla patienten under kontinuerligövervakning. Även i fall då kontinuerlig övervakning inte anses nödvändig,bör patienten hållas under fortlöpande uppsikt. I övervakningsuppdraget ingåräven att hålla befälhavaren underrättad.
Till 3 kap. 1 §
Ett samråd som gäller en ombordanställd person är kostnadsfritt.
De läkare som ingår i det svenska systemet med Radio Medical via MRCC Göteborg skall enligt avtal med Sjöfartsverket följa ILO-konvention 164, haden utbildning som krävs och vara medvetna om förhållandena ombord på ettfartyg. Dessa läkare har vid behov tillgång till specialister inom de flestamedicinska områden via sina sjukhus. För att vinna tid och undvika missför-stånd bör den sjukvårdsansvarige förbereda innehållet i sin beskrivning avpatientens tillstånd och vara beredd att besvara läkarens frågor. Det kan gällauppgifter såsom tidigare sjukdomar, medicinering och allergier.
Blanketten "Läkarkonsultation från fartyg" kan även användas som check- lista för att samla och strukturera innehållet i beskrivningen över patientenstillstånd. Den är också ett bra hjälpmedel i journalföringen över vidtagna sjuk-vårdsinsatser och läkemedelsutdelningar.
Till 4 kap. 1 §
Syftet med att placera sjukvårdsutrymmet på lämplig plats är bl.a. att möjlig- göra bårtransport till och från sjukvårdsutrymmet under alla väderleksför-hållanden, skapa godtagbara förhållanden med avseende på buller- och vibra-tionsnivåer samt ge förutsättningar för en godtagbar behandling och tillsyn.
En lämplig utformning av sjukvårdsutrymmena inbegriper bl.a. krav på lättstädade utrymmen, krav på nödvändig fri golvyta kring vårdplatsen ochkrav på att kunna placera vårdbritsen eller vårdsängen i långskeppsled.
Till 4 kap. 4 §
För att ett sjukvårdsutrymme (behandlingsrum eller sjukförläggningsrum) omedelbart skall kunna brukas för sitt ändamål krävs att det är välstädat ochinte används som förråd eller som reservhytt.
SJÖFS 2000:21
Till 4 kap. 5 §
Övrig lämplig inredning i ett sjukvårdsutrymme är skrivplats med stol och papperskorg samt lämplig rullgardin eller persienn.
Till 5 kap. 1 §
Indelningsgrunderna för den minsta godtagbara mängd läkemedel och medi- cinsk utrustning som skall finnas ombord, är den tid som behövs för att vidakuta behov kunna nå en anlöpbar hamn eller en plats, var eller varifrån sjuk-vård kan fås.
Fartygsapotekets indelning i grupper omfattas av två tidsgränser. Den första tidsgränsen är satt till högst 2 timmar och skall med god marginal medge attsårskador, akuta buksmärtor m.m., vid behov skall kunna bli behandlade avsjukvårdspersonal i land.
Den andra tidsgränsen är 12 timmar och är vald för att flertalet akuta infek- tionssjukdomar, vilka i normalfallet skulle kräva antibiotikabehandling, inteskall behöva bli behandlade ombord. Däremot har det bedömts vara nödvän-digt att ombord kunna vidta enklare sårbehandlingar inklusive suturering.
Sjöfartsorienterad företagshälsovård bör kunna vara till hjälp i dessa sam- manhang, liksom de läkare, som ingår i det svenska systemet med RadioMedical via MRCC Göteborg.
Till 5 kap. 2 §
Möjligheterna för befälhavaren att i särskilda fall besluta om innehållet i fartygsapoteket i samråd med läkare, avser behovet för fiskefartyg som inteomfattas av Rådets direktiv 93/103/EG, och andra fartyg med ett fåtal om-bordanställda.
Till 5 kap. 5 §
Det är inte möjligt att i en lista reglera vilka läkemedel, som kan vara nöd- vändiga att ha ombord under alla förhållanden. Läkemedelslistan, bilaga A, ärett baskrav på vad som måste finnas ombord med hänsyn till besättningensstorlek och tiden till närmaste anlöpbara hamn. Därutöver ingår det i befäl-havarens rättighet men också skyldighet att se till att det i fartygsapoteket vidbehov ingår större mängder läkemedel eller ytterligare sjukvårdsutrustning änvad som är angivet i läkemedels- och utrustningslistan.
Befälhavaren bör i sådana fall samråda med en läkare vid sjöfartsorienterad företagshälsovård eller med en läkare, som ingår i det svenska systemet medRadio Medical via MRCC Göteborg innan beslut fattas.
Till 5 kap. 10 §
Förbrukningsjournalen förvaras lämpligast i anslutning till fartygsapoteket.
Följande uppgifter är viktiga att notera vid utbyte eller komplettering:- datum,- tillförd typ och mängd,- leverantör (namn och adress),- mängd efter tillförsel,- eventuella anmärkningar (brist, överskott etc.), och SJÖFS 2000:21
Följande uppgifter är viktiga att notera vid uttag: - datum,- uttagen typ och mängd,- given mängd till patienten,- mottagaren (namn),- behållning efter uttag,- eventuella anmärkningar (brist, överskott eller kasserad mängd), och- en namnteckning av behörig person.
Vid återlämnande av narkotiskt läkemedel från fartygsapoteket är det lämpligt att begära kvitto. Ett sådant kvitto bör i sådant fall innehålla upp-gifter om:- datum,- överlämnad typ och mängd,- mottagarens namn och adress,- eventuella anmärkningar (utgånget läkemedel, skadad förpackning etc.), och- mottagarens namnteckning.
Till 5 kap. 11 §
Missbruk av narkotika har i flera fall inneburit att livbåtar brutits upp och att livflottar skurits sönder. För att undvika detta, men ändå kunna ha tillgång tillnarkotiska läkemedel, är det nödvändigt att förvara dessa på annan plats än ilivflottarna och livbåtarna.
Vad som kan anses vara lämplig plats kan variera från fartyg till fartyg. Det viktigaste är givetvis att det är oåtkomligt för obehöriga men tillgängligt vidfartygets övergivande. En möjlig plats skulle kunna vara där övriga livbåts-mediciner (”livbåtskanistrarna") är förvarade.
Till 5 kap. 12 §
Ett fartyg som behöver högst 2 timmar för att nå anlöpbar hamn skall en- ligt 5 kap. 1 § vara utrustat med endast en mindre mängd läkemedel ochmedicinsk utrustning.
Med hänsyn till de typer av fartyg som bedöms falla inom denna tidsgräns har det inte ansetts vara nödvändigt att kräva svårförvarade narkotiska läke-medel till dessa fartygs livflottar och livbåtar.
Till 7 kap. 1 §
Vid sjuk- och olycksfallsvård är det viktigt att dokumentera symptom, diagnos och åtgärder. Det kan exempelvis gälla uppgifter om och när och i vil-ka doser läkemedel har delats ut.
En god journalföring förebygger missförstånd och ger möjligheter till upp- följning och är till nytta både för den sjukvårdsansvarige ombord och för denrådgivande läkaren. Därutöver kan en god journalföring även ge viktig infor-mation vid framtida bedömningar av eventuella arbetsskador och arbetssjuk-domar.
SJÖFS 2000:21
Till 7 kap. 2 §
Samtliga uppgifter om enskilds sjukdomar, skador, sjukvård och liknande är enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) sekretessbelagda, om det intestår klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilda personen eller någontill denna person närstående lider men. Varje person har dock rätt att få ta delav uppgifter om sig själv i en journalhandling.
De sjukvårdsansvariga ombord tillhör kategorin hälso- och sjukvårdsperso- nal. Den som tillhör eller har tillhört denna kategori inom den enskilda hälso-och sjukvården har tystnadsplikt om det han eller hon fått veta om en enskildshälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i samband med denna verk-samhet. Undantagen från denna tystnadsplikt är de fall då man fullgör upplys-ningsplikt som följer av lag eller förordning.
Sådana uppgifter får följaktligen inte föras in i handlingar som är tillgäng- liga för andra än sjukvårdsansvariga ombord, exempelvis skeppsdagboken.
Uppgifter, som är nödvändiga för den medicinska behandlingen av patien- ten, får dock lämnas ut till den läkare som medverkar vid den medicinska råd-givningen.
Till 7 kap. 3 §
Enligt patientjournallagen (1985:562) skall en journalhandling bevaras minst tre år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.
Till 8 kap. 1 §
Översynen förutsätts omfatta kontroll av läkemedlen med avseende på sorti- ment och mängd, sista förbrukningsdag och lagringsföreskrifter såsom skyddmot exempelvis värme. Översynen bör även omfatta en kontroll av att instru-ment och annan utrustning är i oskadat skick.
Parallellt med denna översyn kan lämpligen andra viktiga funktioner kon- trolleras. Det kan exempelvis gälla sjukvårdsutrymmenas användbarhet ochallmänna hygien, journalföring samt larm- och telefunktioner.
Översynen av livflottarnas läkemedel och medicinska utrustning utom nar- kotika avses i normala fall bli utförd av personalen på livflottarnas service-stationer.
Till 8 kap. 2 §
Arbetssituationen för fartygets personal kan i vissa fall göra det fördelaktigt att även för de mellanliggande årsöversynerna utnyttja kompetensen hos desvenska apoteken.
Till 8 kap. 3 §
Anteckningarna i tillsynsboken bör bl.a. innehålla uppgifter om när och var översynen har skett, och vem som har utfört översynen.
Till 9 kap. 2 §
Varje rederi och befälhavaren för det enskilda fartyget bör i samråd med en läkare planera en nödvändig beredskap för att kunna ge behövlig hjälp till SJÖFS 2000:21
passagerare. Ett sådant samråd kan ske med en läkare som har erfarenhet avakutsjukvård för passagerare genom att de exempelvis ingår i det svenskaRadio Medical-systemet.
De olika fartygens beskaffenhet och fartområden samt passagerares olika ålder och medicinska status bör uppmärksammas.
Som ett tillägg till övriga nödvändiga åtgärder kan fartyget utrustas med en plomberad akutväska ("Läkares akutväska"). Den skall innehålla läkemedeloch medicinsk utrustning enligt en innehållsförteckning som utarbetats av enläkare. Akutväskan bör ses över och kompletteras efter varje användning. Ensådan väska får endast användas av en läkare eller efter läkares anvisning.
SJÖFS 2000:21
FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDEL I RESPEKTIVE FARTYGS-
APOTEK

till resp. fartygsapotek1A1 A2 A3 B1 B2 B3 inj.vätska 0.3 mg/mlAdrenaline solution inj.vätska 0,5 mg/mlAtropine solution 1 Fartygsapotek Tid till anlöpbar hamn: Besättningens storlek: A = Från 2 till 12 timmar 1 = Upp till och med 12 personer B = Mer än 12 timmar 2 = Från 13 och upp till och med 50 SJÖFS 2000:21
till resp. fartygsapotek1A1 A2 A3 B1 B2 B3 inj.vätska 150 mg/mlDextran 1-NaCl solution infusionsvätskaDextran 70-NaCl solution inj.vätska 0,25 mg/mlDigoxin solution liniment 100 gDisulfiram-benzyl bensoate SJÖFS 2000:21
till resp. fartygsapotek1A1 A2 A3 B1 B2 B3 inj.vätska 10 mg/mlFurosemide solution SJÖFS 2000:21
till resp. fartygsapotek1A1 A2 A3 B1 B2 B3 infusionsvätska 10%Glucose solution linimentCalamine-calcium hydroxide des.vätska 0,5 mg/mlChlorhexidine SJÖFS 2000:21
till resp. fartygsapotek1A1 A2 A3 B1 B2 B3 inj.vätska 10 mg/mlLidocaine solution inj.vätska 20 mg/mlLidocaine solution SJÖFS 2000:21
till resp. fartygsapotek1A1 A2 A3 B1 B2 B3 klysma 120 mlDocusate sodium – sorbitol spolvätska 9 mg/mlNaCl ( Sodium chloride) SJÖFS 2000:21
till resp. fartygsapotek1A1 A2 A3 B1 B2 B3 kaliumklorid-kalciumklorid-magnesiumklorid-natriumacetatinfusionsvätska 10%Sodium chloride - Potassium chloride -Calcium chloride -Magnesium chloride-Sodium acetateSolution for infusion 10% droppar 7,5 mg/mlSodium picosulfate hydrokortisonpolymyxin Börondroppar 5 mlOxitetracycline hydro- chloride -Hydrocortisone acetate -Polymyxin B SulfateEar drops 5 ml SJÖFS 2000:21
till resp. fartygsapotek1A1 A2 A3 B1 B2 B3 SJÖFS 2000:21
till resp. fartygsapotek1A1 A2 A3 B1 B2 B3 SJÖFS 2000:21
LÄKEMEDEL OCH DERAS ANVÄNDNING - ORDNADE EFTER
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Doseringsanvisningen som är angiven under varje läkemedel gäller
enbart aktuellt exempel i specificerad form.
Om annat läkemedel används skall doseringsanvisning kontrolleras.
Notera anmärkning om läkarordination.

INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
TARM OCH URINVÄGAR
Verksamt ämne1: Antacida innehållande aluminium-
och magnesiumsalter.
Exempel: Novaluzid®2.
Form: Doskuddar 10 ml.
Funktion: Binder överskott av saltsyra i magen.
Dosering: 1-2 doskuddar vid tillfälliga besvär.
Verksamt ämne: Omeprazol.
Exempel: Losec®.
Form: Kapslar 20 mg.
Funktion: Verksamt bl.a. mot sår i tolvfingertarmen.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1 kapsel dagligen i 2 veckor. Bör sväljas
hela. Får ej krossas eller tuggas.
Verksamt ämne: Diklofenak.
Exempel: Voltaren®.
Form: Stolpiller 50 mg.
Funktion: Inflammationsdämpande, smärtstillande
och febernedsättande.
Anm.: Efter läkarordination. Skyddas mot fukt. Skall
ej användas vid acetylsalicylsyraallergi.
Dosering: 1-3 stolpiller per dygn. Kombineras ej
med andra smärtlindrande medel utan att fråga läkare.
1 Med verksamt ämne avses ämnets generiska namn och kan i läkemedel återfinnas i olikaformer och under olika handelsnamn.
2 Beteckningen ® är en etablerad förkortning för registrerat varumärke.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Morfin.
Exempel: Morfin.
Form: Injektionsvätska 10 mg/ml.
Funktion: Kraftigt smärtstillande.
Anm.: Efter läkarordination. Narkotika. ∆.
Dosering: 1-1.5 ml subkutant eller intramuskulärt x
1-3.
Verksamt ämne: Loperamid.
Exempel: Imodium®.
Form: Tabletter 2 mg.
Funktion: Minskning av tarmens rörelser och mot-
verkar vätskeförlust.
Dosering: 2 tabletter, därefter 1 tablett vid varje
diarrétillfälle. Dock högst 8 tabletter per dygn.
Verksamt ämne: Ciprofloxacin.
Exempel: Ciproxin®.
Form: Tabletter 250 mg.
Funktion: Hindrar bakterietillväxt.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 2 tabletter x 2. Avbryt ej ordinerad
behandling utan att fråga läkare. Tas ej vid samma
tidpunkt som mjölkprodukter, läkemedel mot sur
mage och halsbränna samt läkemedel som innehåller
järn.
Verksamt ämne: Metronidazol.
Exempel: Flagyl®.
Form: Tabletter 400 mg.
Funktion: Dödar vissa typer av mikroorganismer.
Anm.: Efter läkarordination. Flagyl används i kom-
bination med Ciproxin.
Dosering: 1 tablett x 3. Avbryt ej ordinerad be-
handling utan att fråga läkare. Samtidigt intag av
alkohol bör undvikas. Kan påverka smaken.
Verksamt ämne: Natriumpikosulfat.
Exempel: Laxoberal®.
Form: Droppar 7,5 mg/ml.
Funktion: Påskyndar tarmrörelserna i tjocktarmen.
Dosering: 10 droppar dagligen.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Natriumdokusat-sorbitol.
Exempel: Klyx®.
Form: Klysma (lavemangvätska) 120 ml.
Funktion: I huvudsak mekanisk effekt i nedre delen
av tjocktarmen.
Anm.: Engångslavemang.
Dosering: 1 klysma införes i ändtarmen vid behov.
Verksamt ämne: Lidokain.
Exempel: Xylocain®.
Form: Salva 5%.
Funktion: Smärtstillande.
Dosering: Utvärtes. Påstrykes tunt. Förvaras i rums-
temperatur.
HJÄRTA OCH KÄRL
Verksamt ämne: Glycerylnitrat (nitroglycerin).
Exempel: Nitromex®.
Form: Resoribletter 0,5 mg.
Funktion: Kärlutvidgande.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1 tablett vid kärlkramp. Smältes under
tungan. Förvaras i originalförpackning som tillslutes
väl.
Verksamt ämne: Metoprolol.
Exempel: Seloken® ZOC.
Form: Depottabletter 100 mg.
Funktion: Dämpar hjärtverksamheten och
förebygger därigenom kärlkramp i hjärtat m.m.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1 tablett 1 gång dagligen.
Verksamt ämne: Furosemid.
Exempel: Furosemid®.
Form: Tabletter 40 mg.
Funktion: Vätskedrivande.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1 tablett 1-2 gånger dagligen.
Verksamt ämne: Furosemid.
Exempel: Furosemid®.
Form: Injektionsvätska 10 mg/ml.
Funktion: Vätskedrivande.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 2-4 ml intravenöst.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Digoxin.
Exempel: Lanacrist®.
Form: Injektionsvätska 0,25 mg/ml.
Funktion: Ökning av hjärtats sammandragningskraft,
minskning av hjärtfrekvens och reglering av hjärtrytm.
Anm.: Efter läkarordination. Mycket potent läke-
medel.
Dosering: Individuell dosering. Kontakta
Radiomedical.
Verksamt ämne: Adrenalin.
Exempel: Adrenalin.
Form: Injektionsvätska 1 mg/ml.
Funktion: Lindring av kramp och slemhinnesvullnad i
luftrören. Kraftigt ökad hjärtverksamhet.
Anm.: Efter läkarordination. Mycket potent läkemedel.
Kylvara.
Dosering: 0.1-1.0 ml intrakardiellt vid hjärtstillestånd.
Verksamt ämne: Atropin.
Exempel: Atropin.
Form: Injektionsvätska 0,5 mg/ml.
Funktion: Ökning av hjärtfrekvens.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1-2 ml intravenöst.
Verksamt ämne: Digoxin.
Exempel: Lanacrist®.
Form: Tabletter 0,13 mg.
Funktion: Ökning av hjärtats sammandragningskraft,
minskning av hjärtfrekvens och reglering av hjärtrytm.
Anm.: Efter läkarordination. Mycket potent läkemedel.
Dosering: Individuell dosering. Kontakta Radio
Medical.
Verksamt ämne: Digoxin.
Exempel: Lanacrist®.
Form: Injektionsvätska 0,25 mg/ml.
Funktion: Ökning av hjärtats sammandragningskraft,
minskning av hjärtfrekvens och reglering av hjärtrytm.
Anm.: Efter läkarordination. Mycket potent läkemedel.
Dosering: 1 ml per tillfälle.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Lidokain.
Exempel: Xylocard ®.
Form: Injektionsvätska 20 mg/ml.
Funktion: Reglering av hjärtverksamhet. Verksam
mot kammarflimmer.
Anm.: Efter läkarordination. Mycket potent läke-
medel.
Dosering: 2.5-5 ml intravenöst som laddningsdos.
Verksamt ämne: Morfin.
Exempel: Morfin.
Form: Injektionsvätska 10 mg/ml.
Funktion: Kraftigt smärtstillande.
Anm.: Efter läkarordination. Narkotika. ∆.
Dosering: 1-1.5 ml subkutant eller intramuskulärt.
HUD
Verksamt ämne: Mjukgörande kräm/salvbas.
Exempel: Unguentum Merck.
Form: Kräm.
Funktion: Mjukgörande.
Dosering: Utvärtes.
Verksamt ämne: Hydrokortison.
Exempel: Hydrokortison.
Form: Kräm 1%.
Funktion: Inflammationshämmande.
Anm.: Mild hydrokortison.
Dosering: Utvärtes morgon och kväll. Påstrykes tunt.
Undvik att få preparatet i ögonen.
Verksamt ämne: Fusidinsyra.
Exempel: Fucidin®.
Form: Salva 2%.
Funktion: Bakteriehämmande.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: Utvärtes 2-3 gånger dagligen. Undvik att
få preparatet i ögonen.
Verksamt ämne: Lidokain.
Exempel: Xylocain®.
Form: Salva 5%.
Funktion: Smärtstillande.
Dosering: Utvärtes. Påstrykes tunt. Förvaras i rums-
temperatur.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Kalamin-kalciumhydroxid.
Exempel: Kylbalsam.
Form: Liniment.
Funktion: Klådstillande, kylande.
Dosering: Utvärtes.
Verksamt ämne: Loratadin.
Exempel: Clarityn.
Form: Tabletter 10 mg.
Funktion: Motverkar effekterna av histamin, som
utlöser klåda i huden, rinnsnuva och nästäppa.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1 tablett dagligen.
Verksamt ämne: Disulfiram-bensylbensoat.
Exempel: Tenutex®.
Form: Liniment 100 g.
Funktion: Parasitdödande.
Anm.: Förvaras i kylskåp.
Dosering: Utvärtes. Undvik att få preparatet i ögo-
nen.
INFEKTIONER
Verksamt ämne: Cefotaxim.
Exempel: Claforan®.
Form: Injektionsvätska.
Funktion: Verksam mot olika arter av infektions-
framkallande bakterier.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: Normaldos ; 1 g var 12:e timme, vid svåra
infektioner 2 g var 8:e-12:e timme.
Verksamt ämne: Ciprofloxacin.
Exempel: Ciproxin®.
Form: Tabletter 250 mg.
Funktion: Hindrar bakterietillväxt.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 2 tabl. x 2. Avbryt ej ordinerad behandling
utan att fråga läkare. Tas ej vid samma tillfälle som
läkemedel mot sur mage och halsbränna samt läke-
medel som innehåller järn.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Fenoximetylpenicillin.
Exempel: Kåvepenin®.
Form: Tabletter 1 g.
Funktion: Hindrar bakterietillväxt.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1-2 tabletter var 12:e timme. Avbryt ej
ordinerad behandling utan att fråga läkare.
Verksamt ämne: Doxycyklin.
Exempel: Vibramycin®.
Form: Tabletter 100 mg.
Funktion: Hindrar bakterietillväxt.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: Första dagen , 2 tabletter, därefter 1 tablett
dagligen. Avbryt ej behandling utan att fråga läkare.
Tas i samband med måltid. Tas ej vid samma tid-
punkt som läkemedel som innehåller järn.
Verksamt ämne: Ciprofloxacin.
Exempel: Ciproxin®.
Form: Tabletter 250 mg.
Funktion: Hindrar bakterietillväxt.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 2 tabletter 2 gånger dagligen. Avbryt ej
ordinerad behandling utan att fråga läkare. Tas ej vid
samma tidpunkt som läkemedel mot sur mage och
halsbränna samt läkemedel som innehåller järn.
Verksamt ämne: Ciprofloxacin.
Exempel: Ciproxin®.
Form: Tabletter 250 mg.
Funktion: Hindrar bakterietillväxt.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: ½ tablett var 12:e timme. Avbryt ej ordi-
nerad behandling utan att fråga läkare. Tas ej vid
samma tidpunkt som läkemedel mot sur mage och
halsbränna samt läkemedel som innehåller järn.
Verksamt ämne: Ciprofloxacin.
Exempel: Ciproxin®.
Form: Tabletter 250 mg.
Funktion: Hindrar bakterietillväxt.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 2 tabletter 2 gånger dagligen. Avbryt ej
ordinerad behandling utan att fråga läkare. Tas ej vid
samma tidpunkt som läkemedel mot sur mage och
halsbränna samt läkemedel som innehåller järn.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Doxycyklin.
Exempel: Vibramycin®.
Form: Tabletter 100 mg.
Funktion: Hindrar bakterietillväxt.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: Första dagen, 2 tabletter, därefter 1 tablett
dagligen. Avbryt ej behandling utan att fråga läkare.
Tas i samband med måltid. Tas ej vid samma tid-
punkt som läkemedel som innehåller järn.
Verksamt ämne: Ekonazol.
Exempel: Pevaryl®.
Form: Slidpiller 150 mg.
Funktion: Mot svampinfektion
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1 slidpiller dagligen i 3 dagar. Införes i
slidan. Avbryt ej ordinerad behandling utan att fråga
läkare.
Verksamt ämne: Klotrimazol.
Exempel: Canesten®.
Form: Kräm 1%.
Dosering: Utvärtes morgon och kväll. Avbryt ej
ordinerad behandling utan att fråga läkare.
Verksamt ämne: Doxycyklin.
Exempel: Vibramycin®.
Form: Tabletter 100 mg.
Funktion: Hindrar bakterietillväxt.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 2 tabletter dag 1, sedan 1 tablett dagligen.
Avbryt ej behandling utan att fråga läkare. Tas i sam-
band med måltid. Tas ej vid samma tidpunkt som
läkemedel som innehåller järn.
Verksamt ämne: Ciprofloxacin.
Exempel: Ciproxin®.
Form: Tabletter 250 mg.
Funktion: Hindrar bakterietillväxt.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 2 tabletter som engångsdos. Avbryt ej
ordinerad behandling utan att fråga läkare. Tas ej vid
samma tillfälle som läkemedel mot sur mage och
halsbränna samt läkemedel som innehåller järn.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Metronidazol.
Exempel: Flagyl®.
Form: Tabletter 400 mg.
Funktion: Dödar vissa typer av mikroorganismer.
Anm.: Efter läkarordination. Flagyl används i
kombination med Ciproxin.
Dosering: 1 tabletter 3 gånger dagligen. Avbryt ej
ordinerad behandling utan att fråga läkare. Samtidigt
intag av alkohol bör undvikas. Kan påverka smaken.
FÖREBYGGANDE
MEDICINER

Verksamt ämne: Proguanil.
Exempel: Paludrine.
Form: Tabletter 100 mg.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 2 tabletter dagligen.
Verksamt ämne: Klorokin.
Exempel: Klorokinfosfat.
Form: Tabletter 250 mg.
Anm.: Efter läkarordination. Personer med psoriasis
skall inte använda klorokin utan progaunil.
Dosering: 2 tabletter 1 gång per vecka.
Verksamt ämne: Meflokin.
Exempel: Lariam®.
Form: Tabletter 250 mg.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 3 tabletter Initialt. Efter 6-8 tim. ytterligare
1 tablett. Bör sväljas hela.
Verksamt ämne: Dietyl-m-toluamid, DEET.
Exempel: MyggA.
Form: Roll-on 50 ml.
Dosering: Utvärtes.
NERVSYSTEMET
Verksamt ämne: Meklozin.
Exempel: Postafen.
Form: Tabletter 25 mg.
Funktion: Förebygger och lindrar illamående och
kräkningar.
Anm.: Efter läkarordination. ∆.
Dosering: 1 tablett var 12:e timme.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Skopolamin.
Exempel: Scopoderm.
Form: Depotplåster 1 mg/72 timmar.
Funktion: Förebygger och lindrar illamående och
kräkningar.
Anm.: Efter läkarordination. ∆.
Dosering: 1 plåster var tredje dygn.
Verksamt ämne: Propiomazin.
Exempel: Propavan.
Form: Tabletter 25 mg.
Funktion: Centralt dämpande och lugnande.
Anm.: Efter läkarordination. ∆.
Dosering: 1-2 tabletter 30-60 min. före säng-
gående.
Verksamt ämne: Flunitrazepam.
Exempel: Rohypnol®.
Form: Tabletter 0,5 mg.
Funktion: Sövande, lugnande, muskelavslappande
och kramplösande.
Anm.: Efter läkarordination. Risk för vanebildning.
Narkotika. ∆.
Dosering: 1-2 tabletter till natten.
Verksamt ämne: Dixyrazin.
Exempel: Esucos.
Form: Tabletter 25 mg.
Funktion: Lugnande.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1-2 tabletter dagligen. Kan ge muntorr-
het. Viktigt att skydda tänderna.
Verksamt ämne: Diazepam.
Exempel: Stesolid.
Form: Klysma (lavemangvätska) 10 mg.
Funktion: Lugnande, spänningslösande och
muskelavslappande.
Anm.: Efter läkarordination. Narkotika. ∆.
Dosering: 1 klysma införes i ändtarmen. Förvaras i
rumstemperatur.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
SMÄRTA
Verksamt ämne: Paracetamol.
Exempel: Panodil®.
Form: Tabletter 500 mg.
Funktion: Smärtstillande och febernedsättande.
Dosering: 1-2 tablett 1-4 gånger dagligen.
Kombinera inte med andra smärtstillande medel
utan att fråga läkare.
Verksamt ämne: Paracetamol-kodein.
Exempel: Citodon®.
Form: Tabletter.
Funktion: Smärtstillande och febernedsättande.
Anm.: Efter läkarordination. Skall inte användas av
personer som lider av gallvägsbesvär. ∆.
Dosering: 1-2 tabletter 1-4 ggr dagligen. Samtidigt
intag av alkohol bör undvikas. Kombinera inte med
andra smärtstillande medel utan att fråga läkare.
Verksamt ämne: Morfin.
Exempel: Morfin.
Form: Injektionsvätska 10 mg/ml.
Funktion: Kraftigt smärtstillande.
Anm.: Efter läkarordination. Narkotika. ∆.
Dosering: 1-1.5 ml subkutant eller intramuskulärt.
Verksamt ämne: Ibuprofen.
Exempel: Ipren.
Form: Tabletter 200 mg.
Funktion: Smärtlindrande och febernedsättande.
Anm.:
Dosering:
1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn.
BEDÖVNING
Verksamt ämne: Lidokain.
Exempel: Xylocain®.
Form: Injektionsvätska 10 mg/ml.
Funktion: Smärtlindrande.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: Individuellt.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Lidokain.
Exempel: Xylocain®.
Form: Salva 5%.
Funktion: Smärtlindrande.
Dosering: Utvärtes. Påstrykes tunt. Förvaras i
rumstemperatur.
Verksamt ämne: Lidokain.
Exempel: Xylocain®.
Form: Gel 2%.
Funktion: Smärtlindrande.
Anm.: Används vid kateterisering exempelvis vid
undersökning av urinrör och tömning av urinblåsa.
Dosering: 20 ml för män, 5-10 ml för kvinnor i
urinröret.
LUNGOR
Verksamt ämne: Noskapin.
Exempel: Noskapin.
Form: Tabletter 50 mg.
Funktion: Dämpning av hostreflexen genom på-
verkan på hostcentrum i hjärnan.
Dosering: 1 tablett 3 gånger dagligen.
Verksamt ämne: Terbutalin.
Exempel: Bricanyl® Turbuhaler®.
Form: Inhalationspulver 0,5 mg/dos.
Funktion: Kramplösande och medföljande utvidg-
ning av luftrören.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1-2 inhalationer vid behov.
Verksamt ämne: Betametason.
Exempel: Betapred.
Form: Tabletter 0,5 mg.
Funktion: Antiinflammatorisk och antiallergisk
verkan.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: Startdos 2 tabletter 3 gånger dagligen,
därefter enligt schema. Tabletterna löses i vatten.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Adrenalin.
Exempel: Epipen®.
Form: Inj.vätska 0,3 mg/dos
Funktion: Akutbehandling av anafylaktisk över-
känslighetsreaktion.
Anm.: Efter läkarordination. Mycket potent läke-
medel. Får ej förvaras i kylskåp. Får ej användas
efter utgångsdatum eller om lösningen är miss-
färgad eller innehåller utfällning.
Dosering:: Vuxna : 0,3 mg till injektion vid ana-
fylaktisk reaktion. Kontakta Radio Medical.
ÖGON
Verksamt ämne: Kloramfenikol.
Exempel: Chloromycetin®.
Form: Ögonsalva 1%.
Funktion: Vid bakteriella infektioner i ögats bind-
hinna, hornhinna och ögonlock.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: Appliceras var 3:e timme. Behandlingen
bör pågå ytterligare 2 dygn efter symptomfrihet.
Verksamt ämne: Tetrakain.
Exempel: Tetracaine-hydrochloride.
Form: Ögondroppar 0,5%.
Funktion: Lokalbedövning.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1-2 droppar i öga.
Verksamt ämne: Natriumklorid (koksalt).
Form: Spolvätska 9 mg/ml.
Dosering: Utvärtes.
ÖRON, NÄSA, HALS
Verksamma ämnen: Oxitetracyklin-
hydrokortison-polymyxin B.
Exempel: Terracortril® med polymyxin B.
Form: Örondroppar.
Funktion: Inflammationsdämpande, antiallergisk,
hämning av lokal bakterietillväxt i hörselgången.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 2-4 droppar i yttre hörselgång 3 gånger
dagligen. Omskakas före användning. Efter öpp-
nandet hållbar en månad.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Exempel: Revaxör.
Form: Suspension.
Dosering: Örondroppar enligt bifogad bruksanvis-
ning.
Verksamt ämne: Loratadin.
Exempel: Clarityn.
Form: Tabletter 10 mg.
Funktion: Motverkar effekterna av histamin som
utlöser klåda i huden, rinnsnuva och nästäppa.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 1 tablett dagligen.
Verksamt ämne: Oxymetazolin.
Exempel: Nezeril®.
Form: Näsdroppar endospipetter 0,5 mg/ml.
Funktion: Avsvällande effekt på nässlemhinnan.
Dosering: 3 droppar i vardera näsborren 2-3 gånger
dagligen.
Verksamt ämne: Tranexamsyra.
Exempel: Cyklokapron®.
Form: Tabletter 500 mg.
Funktion: Minskar blodförlusten.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 3 tablett 4 gånger dagligen under 4-10
dygn.
INFUSIONSVÄTSKA
Verksamt ämne: Glukos.
Exempel: Glucos.
Form: Infusionsvätska 10%.
Funktion: Näringslösning.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering:
Verksamt ämne: Natriumklorid-kaliumklorid-
kalciumklorid-magnesiumklorid-natriumacetat.
Exempel: Ringer-acetat.
Form: Infusionsvätska 10%.
Funktion: Salt- och vätskebrist.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering:
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Dextran 70-natriumklorid.
Exempel: Macrodex® 60 mg/ml med natrium-
klorid
.
Form: Infusionsvätska.
Anm.: Efter läkarordination. Promiten® (12.4) ges
innan behandling med Macrodex.
Dosering:
Verksamt ämne: Dextran 1-natriumklorid.
Exempel: Promiten®.
Form: Injektionsvätska 150 mg/ml.
Funktion: Motverkar allvarliga överkänslighets-
reaktioner.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering:
FÖRGIFTNINGAR
Verksamt ämne: Medicinskt kol.
Exempel: Medikol.
Form: Brusgranulat.
Funktion: Binder skadliga ämnen och förhindrar
därmed att de tas upp i kroppen
Dosering: 5 dospåsar vid akuta förgiftningar.
ÖVRIGT
Verksamt ämne: Tranexamsyra.
Exempel: Cyklokapron®.
Form: Tabletter 500 mg.
Funktion: Minskar blodförlusten.
Anm.: Efter läkarordination.
Dosering: 2-3 tabletter 3-4 gånger dagligen under
3-4 dygn.
Verksamt ämne: Klorhexidin.
Exempel: Klorhexidin.
Form: Desinfektionsvätska 0,5 mg/ml.
Funktion: Bakteriedödande.
Anm.: Skall inte användas i öronen.
Dosering: Utvärtes.
Verksamt ämne: Natriumklorid (koksalt).
Form: Spolvätska 9 mg/ml.
Dosering: Utvärtes.
SJÖFS 2000:21
INDIKATIONER
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne: Klorhexidin-etanol.
Exempel: Klorhexidinsprit.
Form: Desinfektionslösning 5 mg/ml.
Funktion: Bakteriedödande.
Anm.: Användes för desinfektion av händer och
huddesinfektion vid injicering.
Dosering: Utvärtes.
Verksamt ämne: Sterilt vatten.
Form: Ampuller 10 ml.
Anm.:
Dosering:
Till beredning av injektionslösning.
Verksamt ämne: Bensin, medicinsk.
Anm.: För borttagning av häfta och plåster. Mycket
brandfarligt.
Dosering: Utvärtes.
Verksamt ämne:
Exempel:
Coltosol.
Anm: Tandfyllningsmedel.
Dosering : Enligt bruksanvisning.
SJÖFS 2000:21
INGÅENDE UTRUSTNING M.M. I RESPEKTIVE FARTYGSAPOTEK
1. ÅTERUPPLIVNINGSUTRUSTNING
2. BANDAGE OCH SUTURERINGSUTRUSTNING
Brännskadeförband, ex. Metalline, Unitulle Förband, typ Snögg, Primapore, Tegaderm(ca 6 cm) 1 förp.
Suturtagningsset, om suturtråd finns ombord Tryckavlastande förb. ex Compeed, Duoderm 2 = Från 13 och upp till och med 50 personer3 = Från 51 och upp till och med 100 personer.
SJÖFS 2000:21
3. INSTRUMENT
Nålförare ca 17 cm (om suturtråd finns ombord) Ögoninstrument för borttagande av främmande kropp 4. UNDERSÖKNINGS- OCH KONTROLLINSTRUMENT
Reagensremsor: äggvita, socker, blod i urin 5. UTRUSTNING FÖR INJEKTION, VÄTSKEÖVER
FÖRING, PUNKTERING OCH KATETERISERING
Kateter Thiemann för engångsbruk, steril Kateter Thiemann för engångsbruk, steril Infusionsnålar, Venflon, olika grovlekar SJÖFS 2000:21
Inj.kanyl, luerfattn. engångs (f. iv inj) 0,8x40mm (grön) Inj.kanyl, luerfattn. engångs (f. im inj.) 0,7x50mm (svart) Inj.kanyl, luerfattn. engångs (för uppdragn.) 1,2x50mm (rosa) Inj.kanyl, luerfattn. engångs (f. sc inj) 0,6x25mm (blå) 6. ÖVRIGA UTENSILIER
Kondomer, ökas efter befälhavarens bedömning 7. IMMOBILISERINGSUTRUSTNING
SJÖFS 2000:21
8. DESINFEKTION
Yt- och instrumentdesinfektion t.ex. VIRKON LITTERATUR M.M.
Medicinsk handledning: "Läkarbok"(ex. International Medical Guide For Ships (WHO)) 1 st Formulär för journalföring och Radio Medical SJÖFS 2000:21
LÄKEMEDEL OCH MEDICINSK UTRUSTNING M.M. FÖR
FARTYG, SOM BEHÖVER HÖGST 2 TIMMAR FÖR ATT NÅ
ANLÖPBAR HAMN

Ett fartyg som behöver högst 2 timmar för att nå anlöpbar hamn skall förvarje påbörjat antal av 25 personer i besättningen medföra läkemedel enligtföljande.
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne1: Antacida innehållande aluminium-
och magnesiumsalter.
Exempel: Novaluzid®2.
Form: Tabletter.
Funktion: Binder överskott av saltsyra i magen.
Dosering: 1-2 tabletter vid behov
Verksamt ämne: Lidokain.
Exempel: Xylocain®.
Form: Salva.
Funktion: Smärtstillande.
Dosering: Utvärtes.
Verksamt ämne: Meklozin.
Exempel: Postafen.
Form: Tabletter 25 mg
Funktion: Medel mot sjösjuka.
Dosering: 1 tablett 2 gånger dagligen.
Verksamt ämne: Paracetamol.
Exempel: Panodil®.
Form: Tabletter 500 mg.
Funktion: Smärtstillande och febernedsättande.
Dosering: 1-2 tabletter 3-4 gånger dagligen.
Verksamt ämne: Natriumklorid (koksalt).
Form: Spolvätska 9 mg/ml.
Anm.: Alternativ: dusch - linstvätt 6 x 30 ml.
1 Med verksamt ämne avses ämnets generiska namn och kan i läkemedel återfinnas i olikaformer och under olika handelsnamn.
2 Beteckningen ® är en etablerad förkortning för registrerat varumärke.
SJÖFS 2000:21
FÖRBANDSARTIKLAR
(innehållande minst 10 st)Kirurgtape, t.ex. Micropore, Transpore 5 m x 2,5 cm Handledning i behandling av nedkylda personer (hypotermi) SJÖFS 2000:21
LÄKEMEDEL OCH UTRUSTNING FÖR LIVBÅTAR OCH LIV-
FLOTTAR

Varje livbåt respektive livflotte skall, för varje påbörjat antal av 25 personersom de får medföra, vara utrustade enligt följande.
LÄKEMEDEL
Verksamt ämne1: Diazepam.
Exempel: Stesolid.
Form: Klysma (lavemangvätska) 10 mg.
Funktion: Lugnande. Narkotika2.
Dosering: 1 Klysma till vuxna.
Verksamt ämne: Fusidinsyra
Exempel: Fucidin®3
Form:
Salva
Funktion: Bakteriehämmande.
Dosering: Utvärtes
Verksamt ämne: Meklozin.
Exempel: Postafen.
Form: Tabletter 25 mg
Funktion: Medel mot sjösjuka.
Dosering: 1 tablett 2 gånger dagligen
Verksamt ämne: Paracetamol.
Exempel: Panodil®.
Form: Tabletter 500 mg.
Funktion: Smärtstillande och febernedsättande.
Dosering: 1-2 tablett 3-4 gånger dagligen
FÖRBANDSARTIKLAR M.M.
Handledning i behandling av nedkylda personer (hypotermi) ________________1 Med verksamt ämne avses ämnets generiska namn och kan i läkemedel återfinnas i olikaformer och under olika handelsnamn.
2 Se 5 kap. 10-13 §§ föreskrifterna om narkotika (sid. 4) och tillhörande allmänna råd (sid.
10-11).
3 Beteckningen ® är en etablerad förkortning för registrerat varumärke.
SJÖFS 2000:21
INNEHÅLL
AllmäntBemanning, utbildning och behörighetÖvervakning av en vårdbehövande 5 KAP. LÄKEMEDEL OCH MEDICINSK UTRUSTNING M.M. . 4 FartygsapotekLäkemedel m.m. för livbåtar o ch livflottarNarkotika SkolfartygPassagerarfartygUndantag FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDEL I RESPEKTIVEFARTYGSAPOTEK . 14 LÄKEMEDEL OCH DERAS ANVÄNDNING- ORDNADE EFTER ANVÄNDNINGSOMRÅDE. 23 INGÅENDE UTRUSTNING M.M. I RESPEKTIVEFARTYGSAPOTEK . 39 LÄKEMEDEL OCH MEDICINSK UTRUSTNING M.M. FÖRFARTYG, SOM BEHÖVER HÖGST TVÅ TIMMAR FÖRATT NÅ ANLÖPBAR HAMN. 43 LÄKEMEDEL OCH UTRUSTNING FÖR LIVBÅTAR OCHLIVFLOTTAR. 45

Source: http://www.sjofartsverket.se/upload/SJOFS/00-021.pdf

Analysis certificate

CERTIFICATE OF ANALYSIS SILLIKER JR LABORATORIES, ULC. #12-3871 NORTH FRASER WAY 3650 HAMMONDS PLAINS ROAD UNIT #14, Suite 168WWW.SILLIKER.COM EMAIL: JRLABS@EASTLINK.CA Customer #: Date Received: Sample #: Sample Description: 10 Gr. Of Pure Cellankton Marine Phytoplankton in Powder form Temp on Receipt: RT Date Analysis Started: 02/26/2009 Comment: Detection Compo

piqur.ch

B I O T E C H ’ S M O S T R E S P E C T E D N E W S S O U R C E F O R M O R E T H A N 2 0 Y E A R S Tygacil by the Tail? Tetraphase Partnering Your Way to M&A? IPO: $86M for New Antibiotics Keep Cash Balance, Options Looking to bolster its planned Phase III trial with TP-434 NEW YORK – How does a biotech company look to set (eravacycline) for complicated intra-abdominal

Copyright 2014 Pdf Medic Finder