Microsoft word - projektrapport reviderad jenny.doc

Projektrapport  
TEDxYouth@Järntorget
Chistoffer Fransson  
Eva-Maria Lervik  
Ernesto Escobar  
Isabella Samuelsson  
Jenny Leppänen  
Sara Berndtsson  
Innehållsförteckning  
 
Short summary in English. 3  
Inledning . 3  
Beskrivning av uppdraget . 4  
Syfte & bakgrund . 4  
Mål och Målgrupp. 4  
Metod. 5  
Resultat . 7  
Slutsats . 7  
Förslag på utveckling . 9  
Bilagor. 10  
Bilaga 1. Medverkande . 10  
Bilaga 2. Anmälningsformulär. 13  
Bilaga 3. Statistik . 14  
Bilaga 4. Vad är TED? . 15
Bilaga 5. Handboken Tips n’ Trix. 16  
Short summary in English

TEDxYouth@Järntorget took place at Frilagret on the 17th of November 2012. Our goal
was to create a place for young people to share their ideas, passions and dreams, as
wel as a place where the audience felt free to interact and be a part of the experience.
We wanted to encourage young people to believe that their thoughts matter and that
knowledge is great to both receive and to give.  
We used the TEDxYouth concept as a starting point to put together an inspiring and versatile day of TEDxTalks, discussion and entertainment. It was important for us to create an event where a wide variety of interests were represented. The event presented nine speakers, each with their own personal style and story, and two innovative music acts. During the breaks the audience had a chance to take part in several different activities and catered food was provided to everyone. To add an artistic touch to the event we invited an artist to illustrate the event. Since we had an intention to make the day more accessible we also provided the audience with sign language translators.   TEDxYouth@Järntorget was visited by 69 individuals from ages 12-60 from all over Gothenburg. The nine ”talks” were recorded to be published on Youtube and TED's web page.   In addition we made a manual to future organizers of TEDxYouth in Gothenburg. This manual wil be distributed digital y to Frilagret, Kultur Ungdom, the speakers and the visitors of the event. Inledning
TED, (Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning) är i grunden ett amerikanskt föreläsningskoncept vars huvudsyfte är att sprida idéer, ”Ideas worth spreading”. För att TED ska spridas även till de som bor på andra platser i världen kan man sedan några år til baka anordna så kallade TEDx-evenemang där x:et står för ”independently organized event”. TEDxYouth@Järntorget har til syfte att skapa en mötesplats för intressanta diskussioner och på det sättet uppmuntra unga til att förverkliga sina idéer och att visa på att alla har en historia värd att berättas. Genom projektet vil vi också skapa förutsättningar för att TEDxYouth ska kunna bli ett återkommande evenemang i Göteborg genom att underlätta för framtida arrangörer med en handbok. Beskrivning av uppdraget
TEDxYouth@Järntorget uppstod genom ett samarbete mellan Carl Ternstedt från
TEDxGöteborg och Kulturprojektledarutbildningen Kulturverkstan. Projektgruppen fick til
uppdrag att planera och genomföra ett TEDxYouth-evenemang inom ramarna för TEDx
regelverk. Carl Ternstedts roll som handledare innebar att bidra med sin erfarenhet och
kunskap av att arrangera TEDx-evenemang i situationer då projektgruppen var i behov
av stöd i planeringsarbetet. Projektuppdraget från Kulturverkstan var att “redogöra för
vilken kultur- och demokratiuppfattning ert projekt uttrycker, samt på vilket sätt det bidrar
till skapa ett glokalt Göteborg som är mer kulturellt livaktigt och mer demokratiskt än
hittil s.”

Syfte & Bakgrund
Projektet skulle syfta til att skapa en mötesplats för intressanta diskussioner och på det
sättet uppmuntra unga att förverkliga sina idéer. Det skulle också visa på att alla har en
historia värd att berättas. Vi vil e genom projektet inspirera andra til att hålla egna
TEDxYouth-evenemang och skulle därför underlätta för framtida arrangörer. Vi skulle
hitta underhållning och kringaktiviteter som kunde sätta vår prägel på evenemanget samt
utarbeta ett tema som skulle fungera som en röd tråd genom evenemangsdagen. En
viktig del i projektet var att arbeta fram nya sätt att nå fler.
Valet att genomföra just detta projekt var inte särskilt svårt då det i gruppen fanns ett
intresse för att låta unga, oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter, komma till tals och
dela med sig av sina idéer och historier. Projektgruppen kände även att det fanns en
brist på sammanhang där unga får ta plats som skiljer sig från det klassiska lärandet i
skolmiljö. Att TEDxYouth@Järntorget skulle bli ett til fälle att lära sig saker på ett
annorlunda sätt blev därmed en tanke att bära med sig i arbetet. För att våra tankar
även skulle kunna få ett långsiktigt fäste valde vi att lägga fokus på att underlätta för
framtida arrangörer. Vår projektidé blev därför att skapa och anordna ett unikt och
kvalitativt TEDxYouth-evenemang där vi skulle bredda publiken samt underlätta för
framtida arrangörer av TEDxYouth-evenemang i Göteborg.
Mål & Målgrupp
Att arrangera ett TEDxYouth-evenemang i Frilagrets lokaler: Lördag eftermiddag den
17/11-2012 där 10 talare mellan 12 och 30 år håller föredrag om sina tankar, idéer och
passioner.
Att ha en publik på ca. 100 personer.
Att skapa ett tema för evenemanget och låta detta utforma kringaktiviteter och
pausunderhållning.
Filma talen och lägga upp dem på Internet.
Sammanställa en handbok för kommande arrangörer.
Målgruppen var unga och unga vuxna mellan 12-30 år, men även andra som kunde
tänkas vara intresserade av att ta del av unga idéer.
Metod
Lokal
Vi fick til gång til Frilagrets lokal som i många fall motsvarade våra önskemål vad gäller
storlek, geografisk placering och teknik. Frilagret är Göteborgs nya kulturhus för ung
kultur vars främsta målgrupp är unga mellan 13-30. Med tanke på projektets och
Frilagrets gemensamma målgrupp var de en bra samarbetspartner.
Talare
Vi använde oss av våra kontakter på Facebook, egna nätverk, Kulturverkstan, tidigare
TEDxYouth-arrangörer och Kultur Ungdom för att annonsera ut efter personer med
intressanta idéer och berättelser. Vi använde oss av våra kontakter på Facebook, egna
nätverk, Kulturverkstan, tidigare TEDxYouth-arrangörer och Kultur Ungdom för att
annonsera ut efter personer med intressanta idéer och berättelser. Vi fick ihop 9
spännande talare (se bilaga 1).
Kringaktiviteter
Eftersom vi vil e skapa ett TED-evenemang med egen karaktär började vi diskutera på
vilka sätt detta kunde utföras. Vi vil e även erbjuda våra deltagare och talare den högsta
kvalité på evenemanget som vår budget kunde til åta. Ett sätt att sätta vår prägel på
TEDxYouth@Järntorget var att skapa ett antal kringaktiviteter som på olika sätt skulle
komplettera talen på scenen. Vi beslöt oss för att kontakta en trollkarl som under
evenemangets första halvtimme kunde hjälpa til att bryta isen mellan deltagarna.  
Från TEDs sida hade vi fått ett mail angående om ett ”Dream big.then do it!”-tema, som vi förvandlade til ett fotobås där deltagarna under pausen kunde skriva ner vad de drömde om att göra i framtiden på en tavla och sedan fotografera sig med denna tavla.   En ursprunglig idé var att även inkludera ett antal konstnärer under evenemanget, något som slutade i att vi hade en il ustratör med oss under dagen som il ustrerade detaljer ur talarnas berättelser (se bilaga 1).   Projektgruppen ansåg att vårt evenemang inte skulle vara fulländat utan underhållning och interaktiva pauser. Vi spånade kring vad vi kunde koppla samman för underhållning och aktiviteter til talen och valde en två musikakter och ett dansuppträdande(se bilaga1).   För oss var det redan tidigt under planeringsarbetet en självklarhet att kunna bjuda på något att äta, och vi vil e att leverantören skulle uppfylla önskemål på vegetariskt, närproducerat och spännande. För att höja kvalitén sökte vi även sponsring från ett antal företag och kunde under dagen erbjuda kaffe, juice och frukt.   I våra försök att göra evenemanget mer tillgängligt kontaktade vi Nordiska Folkhögskolans teckenspråksutbildning och fick därifrån til gång til tre tolkar under evenemangsdagen. Marknadsföring
Vi använde oss av: Facebook (Vi skapade en egen sida och ett event), Twitter och
Instagram (Vi dokumenterade förberedelserna och evenemangsdagen). Vi gjorde även
en hemsida via en wordpress-blogg där vi lade upp relevant information samt
anmälningsformuläret (se bilaga 2).
Vi valde att använda oss av ett anmälningsformulär då det var ett sätt att hitta en
engagerad publik genom att det krävdes en liten prestation och ett intresse för att bli en
del av publiken på evenemanget. Det var alltså inte svaren i sig som var viktiga utan
handlingen. Affischer trycktes även upp och spreds til olika stadsdelar i Göteborg för att
nå en bred publik.
Teknik
En central del i arbetet med TED är att alla tal ska filmas och därefter läggas ut på
internet. Vi valde att göra detta med en stationär samt en rörlig videokamera, för att efter
evenemanget ha större valmöjligheter i klippningen av de slutgiltiga filmerna. Vi fick låna
kamerorna från Frilagret och de hade även all teknik vi behövde ljud- samt ljusmässigt.
Vi undersökte i förväg teknikbehovet för underhållningsakterna och föredragen för att
kunna ge dem alla möjligheter til en professionell prestation.
Manusstöd
Vi utformade ett manusstöd för talarna som var uppdelat på två tillfällen. Den första
träffen med talarna skedde en och en halv vecka innan evenemanget och gav dem
chans att antingen testa hela sitt färdiga tal och därefter få konstruktiv kritik och feedback
eller bolla idéer med oss för att få en riktning i sin skrivprocess. Under detta tillfälle
närvarade även våra två programledare, delvis för att få en överblick över hur
programmet skulle se ut, men även för att bidra med sina synpunkter om talen.
Nästa manusstödstil fäl e skedde några dagar innan evenemanget. Då hade vi även en
manuspedagog närvarande som kunde ge tips och uppmuntran til talarna. Denna träff
hölls på Frilagret för att talarna skulle på känna på scenen samt testa tekniken
Programledare
Vi diskuterade i projektgruppen om huruvida vi själva eller någon utomstående skulle
vara programledare för evenemanget och kom fram til att hitta två utomstående, en kil e
och en tjej. Detta för att presentationen av talarna skulle bli så professionell som möjlig
och för att avlasta projektgruppen. Vi valde ut två programledare och gjorde detta val
baserat på deras tidigare meriter och sprudlande personligheter.
Dekoration
Evenemanget ramades in av ett antal större röda dekorationer. Flera av dessa hade ett
klart återvinningstema och materialet hade vi fått från olika second hand-marknader i
Göteborg. Utförandet av dekorationerna tog fart sista veckan då det borrades, målades,
broderades och hängdes upp om vartannat. Resultatet blev två installationer som utgick
från hängande cykelhjul, ett stort broderi föreställande logotypen för evenemanget på en
spånskiva, en installation innehållande origamitranor samt en röd “idé-lampa”.
Funktionärer
För att möta arbetsbördan använde vi oss av extern arbetskraft i form av funktionärer. På
olika vägar kontaktade utomstående oss med önskan om att få vara med och hjälpa til .
Vi planerade in att kontakta dem två veckor innan evenemanget och bestämma i vilket
arbetsområde de kunde vara behjälpliga.
 
Efterarbete
Efter evenemanget sammanställde vi våra erfarenheter i en handbok där vi skrev varsitt
kapitel baserade på våra olika ansvarsområden. För att göra den så lättil gänglig som
möjligt tog vi ett beslut att utforma och sprida den digitalt. Enligt regelverket hade vi även
en mängd material som på ett eller annat sätt skulle återknytas til TED i form av filmer,
bilder, utvärderingar och berättelser.
Resultat
Vi anordnade evenemanget i önskad lokal vid önskat datum. Nio talare medverkade. En
av dem var äldre än 30 år, ”Krazee Grandma” en 74-årig breakdansare. Publiksiffran
uppgick til 69 personer där medelåldern var 28,5 år och medianåldern 26. Den yngsta
deltagaren var 12 år och den äldsta 60 år. Vi valde att använda oss av årets Youth Day-
tema ”Dream big… Then DO IT!” i utformningen av kringaktiviteter och
pausunderhållning. Talen har filmats men ännu inte lagts upp på Internet. Vi har skapat
en 20-sidig handbok, ”Tips n’ Trix” (se bilaga 3), som vi ska sprida digitalt til
TEDxGöteborg, Kultur Ungdom, Frilagret, talarna samt deltagarnas nätverk.
Slutsats
I vår projektidé kan man urskilja olika delmål vilka vi uppnått, men
i olika utsträckning. Låt oss gå in närmre på dem.
Att skapa och anordna ett unikt och kvalitativt TEDxYouth
evenemang…” var den stora övergripande målsättningen. Det unika och kvalitativ
innebar för oss att kunna presentera talare, som alla kom från olika tematiska
områden, i ett enhetligt paket. Vi vil e att upplevelsen skulle starta direkt när
besökarna klev in genom dörren och att de skulle bära med sig nya insikter när dagen
var över.  
Våra nio talares insats motsvarade absolut det vi eftersökte. Trots olika uttryckssätt var kvalitén jämn dem emellan och talen til talade olika personer i publiken. Ett vanligt TED-fenomen är att det i efterhand ofta skapas konsensus kring vilken den absolut starkaste talaren varit, men detta upplevde inte vi.   Det kunde med fördel ha varit ett ännu bredare ålderspann i talarskaran – vi saknade alla ett ungt til skott – och när det kommer till ämnesområden så hade vi i många fall tal som var kronologiskt berättade livshistorier och detta hade varit bra att blanda upp, exempelvis med något från teknikområdet. Däremot var talen av så pass blandad karaktär att vi som projektgrupp upplever att vi kunnat förmedla att alla har en historia värd att berättas.   Att hoppa på årets Youth-tema ”Dream Big… Then do it!” inspirerade oss till att bygga
upp en kreativ miljö som signalerade ”gränslösa idéer” och enligt projektgruppen ramade
detta in det som hände på scenen på ett bra sätt.
Våra två programledare som höll i hela programmet visade sig vara en viktigare del av
helhetsintrycket än vad vi tidigare trodde! De gav publiken ett genomgående
professionellt intryck och hjälpte til att ytterligare knyta ihop evenemangssäcken.
När det kommer til konceptet vi jobbat utifrån så ser vi det som att vi inte bara skapat ett
relativt klassiskt TEDxYouth-evenemang utan också gjort det rättvisa genom att förmedla
en detaljerad och genomtänkt upplevelse med alltifrån en bra uppstyrd publikregistrering
och bjudmat av hög kvalitet til teckentolkning av alla tal samt en il ustratör som skapade
teckningar av föredragen live på plats. Pauserna skulle vara lika viktiga som själva
föredragen, också detta i enlighet med konceptet, och därför skulle vi skapa en
mötesplats för intressanta diskussioner. Vad vi kan avgöra så tycker vi att detta
lyckades, grundat dels på de från publiken vi pratat med och dels på vår egen upplevelse
– till och med som arrangörer kunde vi ta del av och inspireras av talen och stämningen!
Vad gäller efterarbetet mot TED, exempelvis publicering av talen på Internet, så kommer
detta att göras, dock ej inom projekttiden. Detta är nödvändigt för att kunna stänga
projektet enligt regelverket.
”…där vi breddar publiken…” var ett delmål vi satte för oss själva grundat dels på vår
handledares berättelser om att publiken på tidigare Youth-evenemang bestått til stor del
av talares anhöriga och vänner och dels viljan att få så stor spridning på evenemanget
som möjligt. Enligt TEDxYouth’s regelverk är antalet personer i publiken begränsat till
100 personer, och målsättningen var att fylla platserna. Ett undermedvetet mål för
projektgruppen var att denna publik skulle komma från flera olika stadsdelar i staden. Vår
publiksiffra på 69 personer motsvarande inte vår målsättning på pappret, däremot är vi
nöjda med de vi faktiskt fick dit genom att kanske sikta lite för högt. Statistiken från våra
anmälningsformulär visar att publiken kom från stadsdelar i hela Göteborg, (se bilaga 4).
”…samt underlätta för framtida arrangörer” är sista, men inte minst betydelsefulla,
delen av projektidén. Handboken (se bilaga 3) vi skapat är en stor del av vårt arbete med
att fylla detta mål och denna tycker vi fortfarande är ett utmärkt sätt att ge en knuff på
vägen mot att få unga att anordna egna evenemang. TEDxYouth är i både sitt tydliga
koncept och uppmuntrande til kreativitet ett sätt att i relativt ung ålder prova på att jobba
med liknande projekt. I nuläget, och kanske inte ens i framtiden, är inte målen med
denna handbok mätbara för oss. Men vi tror på det.  
Förslag på utveckling
Mer tid, mindre visioner
Bland det viktigaste vi har att förmedla är våra tankar om det genomgående hindret i vårt
arbete, nämligen tidspress. Vi gick in i detta projekt med höga målsättningar vad gäller
en alltigenom kvalitativ evenemangsdag trots att vi visste att vi hade runt två månader på
oss istället för sex månader som föregående Youth-evenemang i Göteborg har haft til
förfogande. Detta kommer vi inte göra om. Det vi vann i kvalitet under evenemanget, så
som publiken upplevde det, har gått förlorat vad gäller kommunikation inom
projektgruppen. Detta genomsyrar det vi går igenom nedan.
Spridning – hur då?
Vår marknadsföringsplan kunde göras utförligare genom att ha tydligare mål och att följa
upp dessa mål mer grundligt. Vi skulle varit mer aktiva på sociala medier, som enligt oss
är det absolut bästa sättet att jobba med TEDx-evenemang marknadsföringsmässigt, då
TEDx är ett nätverk och ett forum i sig som också är mycket levande och inkluderande. I
beskrivningen av projektet fanns en nedtecknad önskan om att ”hitta nya sätt att nå fler”
med TEDxYouth-konceptet. Det var däremot inget tydligt mål, varken i
projektbeskrivningen eller inom projektgruppen. Att vi inte lyckades nå dit är därför ingen
överraskning.
Relationsbyggande
Vi höll två talarträffar med syfte att låta talarna jobba och slipa på sina föredrag och att
kunna öva på att stå på scen och tala inför en publik. I efterhand anser vi att dessa skulle
skänkts mer tid vad gäller planering och utförande. Ett förslag är att låta hela gruppen ha
nära kontakt med minst en talare var, istället för att en ur gruppen är ansvarig för
kontakten med samtliga talare. Det skulle bli mer personligt och skapa mer naturliga
relationer.
Ett förslag til alla som gör liknande projekt är att planera mer för förlängningen genom att
ställa sig frågor hur man tar vara på nätverket som skapas efter evenemanget. Att
planera för hur erfarenheterna ska kunnas ta til vara på bästa sätt och hur man håller
kontakten med varandra.
När evenemanget var över och vi skul e ta tag i grovstädning och nedriggning kände vi att det fanns ett behov hos oss att hinna prata med talare och programledare. Mycket för att kunna ge dem ett stort tack för deras medverkan men också för att ta hänsyn til den upplevelse vi delat under dagen. Tyvärr kände vi inte att vi hann med detta. Konversation och nätverkande gagnar i sig vårt syfte med hela projektet och detta kan vara värt att tänka extra på, och kanske till och med planera in, för att det ska bli av. Tid för eftertanke! Bilagor
1. Medverkande
Talare
 
Amanda Colldén – Kör bara kör  
Amanda Colldén lever efter principen “kör bara kör” och “vad är det värsta som kan
hända”. Som blott 23 åring har hon hunnit bo utomlands, besökt 30 länder, jobbat med
TV4, Idol, Filip och Fredrik, 1000 apor och massa annat. Nu har hon startat WoFo
agency – work for travellers agency – ett företag som hjälper unga resenärer att jobba
utomlands under kortare perioder. När man vil något, vad ÄR egentligen det värsta som
kan hända om man försöker? Oftast inte så mycket. Ändå är det så många som inte
vågar satsa på sina privata mål. Amanda tycker att det är synd och också slöseri med
världens människopotential. Under TEDxYouth ska hon försöka inspirera til att köra på
och våga.  
 
Paul Alvarado Mendoza – Från mörker till ljus  
Paul Alvarado Mendoza är 30 år och har en Master of Science i människa-
datorinteraktion från Chalmers och har jobbat där med bilsäkerhetsforskning. Paul ska
prata om hur han handskades med en plötslig förändring i livet och hur man hittar til baka
till balans igen.  
 
Caroline Högrud – Inga fler sexköp!  
Caroline Högrud är 23 år och färdigutbildad journalist som brinner för mänskliga
rättigheter och genusfrågor. Hon är med i Nätverket mot trafficking och vann en talartid
på bokmässan i år. Under TEDxYouth vil hon få chansen att nyansera bilden av
sextrafficking. Kan man verkligen göra en skil nad på människohandel för sexuella
ändamål och prostitution? Hur kan processen och til vägagångssätten se ut? Många har
en bild av att trafficking uteslutande fungerar som i Lukas Moodyssons film “Lilja 4-ever”.
Det är dags att vidga perspektiven och stoppa vår tids slaveri.  
 
Magnus Berglund – Är du galen nog?  
Magnus Berglund är 24 år och brinner för marknadsföring och utmaningar – både fysiska
och mentala. Til TEDxYouth@Järntorget har han förberett en berättelse om att vara
galen nog att springa nästan åtta mil över schweiziska berg. Hur tycker den här
ultralöparen att vi ska vara? Galna, förstås!  
 
Emelie Harming – Att hitta sitt lugn i en stressad värld  
Emelie Harming är konstnär, fotograf och hästkommunikatör som fick gå långa omvägar i
livet för att komma ihåg att det viktigaste är att leva i nuet, lyssna till sin inre röst och följa
sin egen väg. Hon kom nyligen hem från Kina där hon under en tid arbetat som ryttare
och tränare på ett stort internationellt hästevent, nu satsar hon heltid på sitt företag.
Emelie kommer att tala om hur lätt det egentligen är att ta sig ur riktigt svåra situationer
och hur  
man skaffar sig modet att följa sitt hjärta.  
 
Monica Masuda – Simply breaking  
Monica Masuda försörjer sig som trädgårdsarbetare men har tidigare pluggat ryska,
spelat altsax, tränat judo i 15 år och bott i japan där hon fann sin livskärlek. Til baks i
Sverige upptäckte Monica sin nya passion nämligen breakdansen. Nu 13 år senare vid
73 års ålder är Monica världskänd som ”Krazee Grandma”.  
 
Hanna Wekell – Med 90% hjärta  
Hanna Wekel är en av grundarna til organisationen Ung Cancer, en organisation som
arbetar för unga vuxna cancerdrabbades levnadsvillkor.  
Hon tror på att arbeta med hjärtat och att al t är möjligt om man jobbar hårt. Hanna
kommer prata om hur man genom att göra det man älskar kan göra skil nad för andra
människor.  
 
Xenia Akopova – Dubbning vs textning  
Xenia Akopova studerar mastersprogrammet i Översättning på Göteborgs Universitet där
hon inriktar sig på filmöversättning och översättning av populärvetenskapliga texter från
ryska och engelska till svenska. Xenia kommer att prata om film och tv-serier som ett av
dagens viktigaste konstmedium och hur de olika översättningsmetoderna av dessa
påverkar våra uppfattningar om deras innehåll och budskap - ofta mer än vi tror.  
 
Sami Asli – Hopp i utanförskap  
Sami Asli kom til Sverige när han var 16 år. Nu är Sami 22 år och studerar til
fritidsledare, och just detta är ett resultat av flera års av kamp. En kamp om att hitta sig
själv i ett nytt land, att hitta hopp även om man ständigt får ett NEJ från Migrationsverket.
Sami kommer dela med sig av sin väg til att hitta hoppet när utanförskapet är som störst.
Underhållning
Amina Hocine
Doreal Williams

Programledare
Gustav Johansson
Hannah Höglund

Illustratör
Camia Pettersson
Trollkarl
Tom Trollkarl
Manusstöd  
Emma-Kara Nilsson
Teckentolkar
Nordiska Folkhögskolan
Funktionärer
Frida Forser
Charlotte Ekelöf
Anton Franzon
Anton Svensson
Anton Ahlström
Karin Wendesten

Sponsorer
Frilagret, Kultur Ungdom, Brämhults, Kaffe Kompaniet, Ecostore, Holmens
marknad, Reningsborg

2. Anmälningsformulär

TEDxYouth@Järntorget 2012
Namn:  
Hur kom du i kontakt med TedxYouth@Järntorget?: 3. Antal Besökare Från Respektive Stadsdel

Mölnlycke
Majorna, Sandarna
Jonsered
Svingeln, Redbergspl. 6  
Hisingen, Kville, Tuve 5
Masthugget, Linne
Bergsjön/Gamlest.
Brunnsbo
Nordstan, Holmen
Tolered, Lundby
Torslanda
Mölndal
Västra Frölunda
Tynnered
Johanneberg, Heden 10
Stenungsund
4. Vad är TED?  
 
Vad är TED?  
TED, (Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning) är i
grunden ett amerikanskt föreläsningskoncept vars huvudsyfte är att sprida idéer, ”Ideas
worth spreading
”. Tanken är att dessa evenemang, eller konferenser, ska ha karaktären
av ”the greatest dinnerparty of all time” för att citera grundaren och arkitekten Richard
Saul Wurman.  
TED är religiöst, kommersiellt och politiskt obundet och konceptet har fått stor spridning i världen, främst genom deras inspelade föreläsningar, så kallade TEDtalks, som finns att tillgå på deras hemsida. TED har de senaste åren väckt stort intresse runtom i världen och är nu ett starkt varumärke som står för kvalitet och nytänkande.   För att TED ska spridas även til de som bor på andra platser i världen kan man sedan några år tillbaka anordna så kallade TEDx-evenemang där x:et står för ”independently organized event”. Detta innebär att vem som helst kan hålla sitt eget TED på hemorten, bara man håller sig til deras riktlinjer och regler.   Idag anordnas TEDx-evenemang på oräkneliga platser runt om i världen, så även i Göteborg där Carl Ternstedt och Axel Lindqvist sedan 2009 tagit upp stafettpinnen genom att arrangera årliga konferenser i Göteborg.   TEDxYouth är ett koncept som har fötts ur en önskan om att engagera även unga i åldrarna 12-30. Varje år, den 17 nov, är det TEDxYouth-day. Detta sker i samband med FN:s barnkonventionsdag då ungefär 40 Youth-evenemang arrangeras runt om i världen. De senaste två åren så även i Göteborg 5. Handboken Tips n’ Trix
Se Konturi (http://distans.natverkstan.net)
Se filen; ”TEDxYouth@Järntorget_TipsnTrix”

Source: http://kv.projekt.natverkstan.net/files/2013/01/TEDxyouth.pdf

Panasonic 080599

A Mitem View Customer Reference which would integrate with Panasonic’s Home Solution Overview Page and provide very high speed real timeaccess to the Vision System. Peter Schepis, Industry a wholly owned operating companyof Matsushita Electric Corporation ofGroup Manager of MIS commissioned a technol-Jersey. MECA is the North American arm ofogy team to identify and evaluate tools

Uma.pub

Research Article ISSN:2277-4564 journal homepage: http://www.ijpsl.com Uma et al /International Journal of Pharmaceutical Sciences Letters 2012 Vol. 2 (1)| 10-11 Development and Validation of LCMS Method for the Estimation of Pramipexole in Human Plasma G.Uma*, M.Manimala1, M.Vasudevan1, S.Karpagam2 and Deecarman2 * Department of Pharmaceutics, C. L. Baid Metha College

Copyright 2014 Pdf Medic Finder