Ipsen.nl

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met
verlengde afgifte
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.Krijgt u veel last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Somatuline PR 30 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u Somatuline PR 30 mg niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee 3. Hoe gebruikt u Somatuline PR 30 mg? 4. Mogelijke 5. Hoe bewaart u Somatuline PR 30 mg? 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Somatuline PR 30 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
De werkzame stof, lanreotide genaamd, behoort tot de groep van antigroeihormonen. Het is
vergelijkbaar met het natuurlijk voorkomende hormoon somatostatine. Lanreotide verlaagt de
hoeveelheid hormonen in het lichaam, zoals van GH (groeihormoon) en IGF-1 (insulineachtige
groeifactor-1) en remt de vrijgifte van een aantal maag-darmhormonen en afscheidingen van de
darmen.
Somatuline PR 30 mg wordt gebruikt voor de behandeling van
De langetermijnbehandeling van acromegalie (een aandoening waarbij te veel groeihormoon wordt geproduceerd). De behandeling van symptomen die optreden bij bepaalde endocriene tumoren van het maagdarmkanaal. De behandeling van primaire thyreotrope adenomen (een hypofysetumor die te veel schildklierstimulerend hormoon produceert), indien een operatie niet succesvol of onmogelijk is. De behandeling van symptomen die optreden wanneer de darm geblokkeerd raakt als gevolg van peritonitis carcinomatosa (een aandoening die is gerelateerd aan bepaalde tumoren) en een operatie niet mogelijk is. Somatuline PR 30 mg mag worden gebruikt naast overige medicatie om de symptomen te behandelen.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2. Wanneer mag u Somatuline PR 30 mg niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor lanreotide, somatostatine, of voor geneesmiddelen uit dezelfde groep (op somatostatine gelijkende stoffen) of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Als u diabetes (suikerziekte) hebt, aangezien lanreotide van invloed kan zijn op uw
bloedsuikerspiegel. Uw arts kan uw bloedsuikerspiegel controleren en eventueel uw
anti-diabetesbehandeling wijzigen wanneer u Somatuline PR 30 mg ontvangt.
Als u galstenen heeft, aangezien Somatuline kan leiden tot de vorming van galstenen.
Hiervoor dient u mogelijk periodiek gecontroleerd te worden.
Als u schildklierproblemen heeft, aangezien Somatuline uw schildklierfunctie enigszins
kan verminderen.
Als u hartproblemen heeft, aangezien tijdens de Somatuline-behandeling
sinusbradycardie (verlaagde hartslag) kan optreden. Extra voorzichtigheid dient te
worden betracht wanneer een behandeling met Somatuline wordt gestart bij patiënten
met bradycardie.
Als u een endocriene tumor in het maagdarmkanaal heeft, dient uw arts geen
Somatuline voor te schrijven voordat de aanwezigheid van een obstructieve
(belemmerende) intestinale tumor
is uitgesloten.
Als één van het bovenstaande op u van toepassing is, dient u contact op te nemen met uw arts.
Gebruik bij kinderen
Somatuline PR 30 mg wordt niet aanbevolen bij kinderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Somatuline PR 30 mg nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker
Speciale aandacht dient te worden gegeven in het geval van gelijktijdige toediening met
Ciclosporine (een geneesmiddel dat de immuunreactie vermindert, bijvoorbeeld na
transplantatie of in geval van een auto-immuunziekte),
Bromocriptine (dopamineagonist gebruikt bij de behandeling van tumoren van de
hypofyse en bij de ziekte van Parkinson of om melkafscheiding te voorkomen na de
bevalling),
Bradycardie-inducerende middelen (medicatie die de hartslag omlaag brengt,
bijvoorbeeld bètablokkers).
Aanpassing van de dosis van dergelijke co-medicatie kan worden overwogen door uw arts.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Indien dit het geval is, dient
Somatuline alleen aan u toegediend te worden indien dit echt noodzakelijk is.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Een beïnvloeding van de rijvaardigheid en het gebruik van machines als gevolg van therapie
met Somatuline PR 30 mg is onwaarschijnlijk. Er kunnen echter bij het gebruik van Somatuline
PR 30 mg wel bijwerkingen optreden zoals duizeligheid. Als u hier last van heeft dient u
voorzichtig te zijn wanneer u rijdt of machines bedient.

3. Hoe gebruikt u Somatuline PR 30 mg?
Somatuline PR 30 mg dient toegediend te worden door een arts of een verpleegkundige. Uw
arts of verpleegkundige zal de injecties voorbereiden en toedienen.
De aanbevolen dosering
De aanbevolen startdosering is één injectie per 14 dagen. Uw arts kan de tijdsduur tussen de
injecties veranderen. Dit zal afhangen van uw symptomen en hoe u reageert op het
geneesmiddel.
Uw arts zal beslissen hoe lang u behandeld dient te worden.
Als u wordt behandeld voor symptomen als gevolg van peritonitis carcinomatosa, is de
aanbevolen startdosering één injectie per 10 dagen.
Wijze van toediening
Somatuline PR 30 mg wordt intramusculair toegediend in de bil. De injectie mag alleen worden
uitgevoerd door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u te veel Somatuline PR 30 mg heeft gekregen, kunnen er meer of hevigere bijwerkingen
ontstaan (zie rubriek 4: “Mogelijke bijwerkingen”). Vertel het uw arts als u denkt dat dit het geval
is.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Zodra u zich realiseert dat u géén vervolginjectie heeft gehad, moet u dit uw
arts/verpleegkundige zo snel mogelijk laten weten, hij/zij kan u advies geven over het tijdstip
voor de volgende injectie. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Bij een langdurige behandeling met Somatuline PR 30 mg zal een vergeten dosis geen ernstige
invloed hebben op de effectiviteit van uw therapie.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Een onderbreking of vroegtijdige beëindiging van de behandeling met Somatuline kan het
succes van uw behandeling beïnvloeden. Vraag eerst uw arts alvorens u stopt met de
behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn gastro-intestinale aandoeningen (aandoeningen van
het maagdarmkanaal), galblaasproblemen en reacties op de injectieplaats. De bijwerkingen die
kunnen optreden met Somatuline PR 30 mg zijn hieronder opgenomen volgens de frequentie
van voorkomen.
Zeer vaak voorkomend (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):
Vaak voorkomend (bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten): Misselijkheid, braken, constipatie (verstopping), flatulentie (winderigheid), opgezette buik, vreemd gevoel in de buik, dyspepsie (gestoorde spijsvertering) Alopecia (haaruitval), hypotrichosis (verlies van het haar of verminderde ontwikkeling van lichaamshaar) Hypoglykemie (laag suikergehalte in het bloed) Abnormale laboratoriumwaarden (ALAT, ASAT, bloedbilirubine, bloedglucose, geglycolyseerde hemoglobine) Soms voorkomend (bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten): Diabetes mellitus (suikerziekte), hyperglykemie (hoog suikergehalte in het bloed) Abnormale laboratoriumwaarden (alkalische bloedfosfatase, bloednatrium)
Incidentele gevallen van ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) zijn ook gemeld.
Aangezien Somatuline uw bloedsuikerspiegel kan veranderen, kan uw arts uw
bloedsuikerspiegel controleren, vooral tijdens het begin van de behandeling.
Aangezien ook galblaasproblemen kunnen optreden bij dit type geneesmiddel kan uw arts uw
galblaas controleren wanneer u start met Somatuline PR 30 mg en daarna periodiek.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.
5. Hoe bewaart u Somatuline PR 30 mg?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de koelkast (2˚C tot 8 ˚C) in de originele verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket na ‘Exp’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.

Somatuline PR 30 mg is uitsluitend voor éénmalig gebruik. Uw arts of verpleegkundige zal het
poeder oplossen in het oplosmiddel tot er een suspensie is verkregen die na bereiden
onmiddellijk gebruikt moet worden. Alle ongebruikte suspensie moet op adequate wijze worden
weggegooid.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan
op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 De werkzame stof in dit middel is Lanreotide (30 mg)
 De andere stoffen in dit middel zijn:

Poeder: Lactide-glycolide co-polymeer, Lactaat-glycolaat co-polymeer, Mannitol, Natriumcarmellose, Polysorbaat 80. Oplosmiddel: Mannitol, Water voor injecties.
Hoe ziet Somatuline PR 30 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Lanreotide PR 30 mg wordt geleverd als poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie
met verlengde afgifte.
Het poeder is vrijwel wit en wordt geleverd in een kleine glazen flacon (uitgerust met een
elastomeer stopje, welke omhuld is met een aluminium/kunststof dop) samen met een ampul
met 2 ml van het oplosmiddel en met een steriele injectieset bestaande uit 1 lege spuit en 2
naalden. De glazen flacon is licht getint.
Na reconstitutie ziet de suspensie er melkachtig uit.
Verpakkingsgrootte van 1 injectieflacon, 1 ampul, 1 spuit en 2 naalden.
Verpakkingsgrootte van 2 injectieflacons, 2 ampullen, 2 spuiten en 4 naalden.
Verpakkingsgrootte van 6 injectieflacons, 6 ampullen, 6 spuiten en 12 naalden.
Mogelijk zijn niet alle verpakkingsgrootten in de handel.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:
IPSEN FARMACEUTICA B.V.
Taurusavenue 33b
2132 LS Hoofddorp
Fabrikant:
Ipsen pharma Biotech
Parc d’activités du plateau de Signes
Chemin départemental N˚402
83870 Signes
France

Registratienummer:
RVG 21386
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013
Informatie voor beroepsbeoefenaren
Instructies voor gebruik
Inhoud van de verpakking
Uw Somatuline PR 30 mg verpakking bevat een bijsluiter en de benodigde onderdelen voor een
éénmalige intramusculaire injectie (zie “Hoe ziet Somatuline PR 30 mg eruit en hoeveel zit er in
een verpakking?” onder rubriek 6).
Algemene informatie
Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd of reeds open is.
De suspensie voor injectie dient direct voor het injecteren bereid te worden.
De verpakking met Somatuline PR 30 mg dient 30 minuten voor de toediening uit de koelkast
gehaald te worden. Gebruik altijd twee naalden: één om de suspensie te reconstitueren en de
injectiespuit te vullen, en één om de medicatie te injecteren bij de patiënt.
1 – VOORBEREIDING VAN DE PATIENT
De patiënt dient in een voorovergebogen positie te staan, de huid van de bil 2 – VOORBEREIDING VAN DE INJECTIE
Draai één van de naalden op de spuit (verwijder nog niet de Breek de ampul met oplosmiddel open bij de hals. Verwijder de naaldbescherming van de naald en zuig al het oplosmiddel uit de ampul op in de injectiespuit. Verwijder de beschermdop van de flacon met poeder. Steek de naald door de rubberen stop van de injectieflacon en injecteer het oplosmiddel langzaam, zodat het, indien mogelijk, het bovengedeelte van de flacon schoonspoelt. Verwijder de injectiespuit niet uit de flacon, maar trek de naald op tot boven het vloeistofniveau tijdens het reconstitueren zodat er een homogene,
melkachtige suspensie ontstaat door de flacon voorzichtig tussen uw
vingers te zwenken zonder deze om te keren. Let op: het mengen dient
niet te worden uitgevoerd door herhaaldelijk optrekken in en leegspuiten van
de injectiespuit!
Zuig dan alle suspensie voor injectie op in de injectiespuit. Verwijder de eerste naald van de injectiespuit en verwijder, indien nodig,
de lucht.
Bevestig de tweede naald op de injectiespuit en injecteer de suspensie
onmiddellijk bij de patiënt.
Niet mengen met andere geneesmiddelen.
3 – INJECTIE
De injectie dient intramusculair te worden toegediend in de bilspier.
Injecteer de inhoud van de spuit onmiddellijk en snel.
De injectieplaats dient bij elke injectie te worden afgewisseld tussen de
linker- en rechterzijde.
4 – NA GEBRUIK
Gooi de naalden en alle andere materialen weg in de daarvoor bestemde naaldcontainer. Uitsluitend voor éénmalig gebruik. Alle ongebruikte suspensie moet weggegooid worden.

Source: http://www.ipsen.nl/assets/files/Downloads/Somatuline/bijsluiter%20Somatuline%20PR%20oktober%202013.pdf

perso.univ-lille3.fr

Incorporer Biliana Vassileva Fouilhoux, Maître de conférences en Danse, Université Lille Nord de (extrait de FOUILHOUX, Biliana (2010) , Dance Training as Cultural Embodiment, Trickster - Rivista del Master in Studi Interculturali - Pubblicazione n. 9, Il Malessere dell'identita', Dipartimento di Storia, Università di Padova, Italie) The history of body/mind dualism has implicat

Research papers

Research Papers 1) NiimiC, Goto H, Ohmiya N, Niwa Y, Hayakawa T, Nagasaka T, Nakashima N Usefulness of p53 and Ki67 immunohistochemical analysis for preoperative diagnosis of extremely well-differentiated gastric adenocarcinoma. Am J Clin Pathol,2002 Nov;118(5)683-92 PMID:12428787[PubMed-indexed for MEDLINE] 2) Furata S, Goto H, Niwa Y , Ohmiya N, Kamiya K, Oguri A, Hayakawa T, Mori N

Copyright 2014 Pdf Medic Finder