Procedure medicatie

PROCEDURE MEDICATIE
OP INTERNAAT
Het internaat neemt de nodige maatregelen om eerste hulp te kunnen bieden. De beide internaten beschikken over een gepast verzorgingslokaal, waar een gewonde of zieke leerling in comfortabele omstandigheden en in een geschikte houding (doorgaans liggend) kan rusten. Het internaat telt meerdere personeelsleden die over een getuigschrift van hulpverlener beschikken. Vooraleer men overgaat tot het vervoeren van een (ernstig) zieke of gewonde interne, weegt het internaat af welke vorm van vervoer het meest geschikt is. Enkel indien de toestand van het slachtoffer het toelaat, organiseert het internaat het vervoer met een gewone auto. Indien de aanwezigheid van gespecialiseerde hulpmiddelen of personeel noodzakelijk lijkt, roept het internaat een ambulance op. 2. TOEZIEN OP HET GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN OP DOKTERSVOORSCHRIFT
Het internaat kan, op aanvraag van de ouders, toezien op het gebruik van
medicatie door hun dochter. Het internaat zal zich strikt onthouden van
handelingen die als het stel en van een diagnose of het voorstel en van een
therapie kunnen beschouwd worden.
Het voorschrift van een arts zal steeds een vereiste zijn. Het doktersvoorschrift
toont aan dat de school louter toeziet op het uitvoeren van een therapie die
door een arts voorgeschreven is. Documenten zonder handtekening of
stempel van een arts worden als ongeldig beschouwd.
Op internaat kunnen geneesmiddelen enkel oraal, percutaan, via
oogindruppeling of oorindruppeling ingenomen worden.
Dit gebeurt in het verzorgingslokaal.
Al een medicijnen in de originele verpakking worden aanvaard.
Regelmatig overleg met de ouders is noodzakelijk.
De ouders moeten een aanvraagformulier (zie bijlage) bezorgen aan het
internaat. Het wordt ingevuld door de ouders, de behandelende arts en het
internaat.
Het gebruik van medicatie onder toezicht, in om het even welke vorm, wordt altijd per interne geregistreerd in een logboek. EEN ZIEKE INTERNE OPVANGEN EN ZO NODIG DOORVERWIJZEN
Het internaat beschikt over een eigen huisapotheek waar de internen een
pijnstil er, een pleister, zalfjes,… kunnen krijgen indien het echt nodig is. De
medicijnen die gegeven worden aan de internen zijn steeds vrij te verkrijgen in
de apotheek maar worden evenwel zo weinig mogelijk toegediend.
De huisapotheek van het internaat bevat, in overleg met de huisarts en de
arbeidsgeneesheer, volgende inhoud :
Perdofemina : pijnstil end en koortswerend, bevat ibuprofenlysinaat 400 mg
Nurofen 200 mg : pijnstil end, koortswerend en ontstekingsremmend, bevat
ibuprofen 200mg
Dafalgan 500 mg : pijnstil end en koortswerend, bevat paracetamol
Buscopan 10 mg : pijnstil end tegen buikkrampen, bevat butylhyoscine
Dulcolax 5 mg : laxeermiddel, bevat bisacodyl
Imodium : middel tegen diarree, bevat loperamide
Orofar : zuigtablet tegen pijn thv mond en keel, bevat
benzoxoniumchloride
Sinutab : hoofdpijn tgv hoofdverkoudheid, sinussen, bevat paracetamol
500mg en pseudoefedrine 30mg
Fenistil : middel tegen jeuk, al ergie, bevat dimetindeenmaleaat
Touristil : middel tegen reisziekte, bevat cinnarizine, domperidone en
lactose
Bronchosedal : hoestsiroop, bevat dextromethorfan
Flexiumgel : zalf bij trauma en spierpijn, bevat ontstekingsremmend middel
etofenamaat
Hirudoid : zalf bij bloeduitstorting
Algipan : zalf bij trauma en spierpijn, bevat combinatiepreparaat met een
ontstekingsremmend middel
Flammazine : zalf bij brandwonden
Euceta : zalf bij insectenbeten en jeuk
Bithiol 20% : aanrijpende en ontsmettende zalf
Hextril 200 ml oplossing : mondspoeling
Elke gegeven medicatie, in om het even welke vorm, wordt altijd per interne geregistreerd in een logboek. Bij overdreven gebruik wordt ingegrepen. De grootst mogelijke terughoudendheid wordt in acht gehouden. Ouders dienen een toestemmingsformulier (zie bijlage) te ondertekenen
waarmee ze bevestigen kennis te hebben genomen van de procedure.
Op dit formulier dienen de gevraagde gegevens ingevuld te worden. De ouders duiden aan welke van de in de farmaciekast aanwezige medicijnen aan hun dochter mogen toegediend worden. Indien geen beterschap optreedt en de interne verhinderd wordt de lessen te volgen, wordt ze naar huis gestuurd. De ouders worden verwittigd. Een zieke, minderjarige interne wordt nooit zonder begeleiding naar huis gestuurd, tenzij de ouders uitdrukkelijk toestemming geven. Indien de ouders onbereikbaar zijn, wordt de huisarts van het kind geraadpleegd. Indien ook deze onbereikbaar is wordt de schoolarts of een andere arts geraadpleegd. De arts overlegt met het internaat welke handelingen verder moeten gesteld worden. ANDERE VERPLEEGKUNDIGE OF MEDISCHE HANDELINGEN Andere verpleegkundige of medische handelingen dan hierboven beschreven mogen onder geen beding gesteld worden door ongekwalificeerd internaatspersoneel. Hiermee bedoelen we andere handelingen dan het via orale of percutane weg, via oogindruppeling of oorindruppeling ter beschikking stel en van geneesmiddelen die op de, door het internaatsbestuur goedgekeurde, lijst voorkomen of waarvoor door de ouders een geldig aanvraagformulier met doktersattest ingediend is. AANVRAAGFORMULIER
Mijn dochter moet op internaat medicatie gebruiken op doktersvoorschrift
Wanneer u wenst dat het internaat er op toeziet dat uw minderjarige dochter tijdens de internaatsuren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf onderstaand aanvraagformulier in te vul en. Let wel dat het deel aangeduid met ‘in te vul en door de arts’ ook effectief door een arts wordt ingevuld. Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd. Bij een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden. Deel in te vullen door de ouders

Naam van de interne die het medicijn
dient in te nemen
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Ondergetekende verzoekt het internaat om er op toe te zien dat het kind medicijnen neemt in overeenstemming met het doktersvoorschrift. Handtekening ouder(s) Deel in te vullen door de arts
______________________________________________ Het medicijn dient te worden ingenomen van ___________ tot ______________________ Het medicijn dient dagelijks te worden genomen om ______________________________ Dosering van het medicijn ______________________________________________ (aantal tabletten, ml) Wijze van bewaring ______________________________________________ Mogelijke bijwerkingen van het medicijn ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Het medicijn mag niet worden genomen indien ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Naam van de arts ______________________________________________ ______________________________________________ Handtekening van de arts Stempel van de arts Datum Deel in te vullen door het internaat*
Op het nemen van het medicijn wordt toegezien door (naam en functie van het personeelslid**) __________________________________________________________________________________ En in diens afwezigheid door (naam en functie van het personeelslid**) __________________________________________________________________________________ Naam en handtekening van de beheerders Handtekening van de betrokken personeelsleden *Het internaat houdt een register bij van elk genomen medicijn **De betrokken personeelsleden aanvaarden deze taak op vrijwil ige basis TOESTEMMINGSFORMULIER
Mijn dochter wordt ziek op internaat
Bij het begin van ieder schooljaar in te vul en en te ondertekenen door de ouder(s) van de minderjarige Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de internaatsweek ziek wordt, ergens pijn heeft, zich verwondt, door een insect wordt gestoken of iets dergelijks. In zo’n geval zal het internaat steeds een inschatting maken van de ernst van de situatie en zo efficiënt mogelijk handelen. In het geval er sprake is van een klein, onschuldig ongemak zal het internaat de afweging maken of uw kind gebaat is bij het innemen van een eenvoudig, algemeen gangbaar medicijn dat voorkomt op een door het internaatsbestuur goedgekeurde lijst. Het internaat houdt een register bij van elk genomen medicijn. Deze lijst wordt geregeld gecontroleerd om misbruik en overconsumptie te voorkomen. In elk ander geval zal het internaat steeds contact met u opnemen om te overleggen over de stappen die het internaat moet ondernemen. Wanneer de situatie zich echter voordoet dat u niet te bereiken bent, wordt de huisarts van uw dochter of zo nodig de schoolarts of een andere arts gecontacteerd om advies te krijgen over de verder te zetten stappen. Daarom vragen we uw akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van : Naam van de interne ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Volgende zaken dient de eventueel behandelende arts over mijn dochter te weten : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ In onderstaand overzicht zijn de eenvoudige, algemeen gangbare geneesmiddelen
opgesomd die eventueel aan zieke internen aangereikt kunnen worden. Gelieve in
te vul en welke van deze medicijnen aan uw dochter gegeven mogen worden.
Met aandrang vragen we u om eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk door
te geven aan de beheerders.
NAAM INTERNE : …………………………………………………………………………
Naam geneesmiddel

Te verstrekken in geval van Akkoord van de ouders
Handtekening ouder(s) :…………………………………

Source: http://www.internaathemelsdaele.be/Documenten%20website/procedure%20medicatie1314.pdf

Registered correction 62 ptac & 89 ptasc.xls

LIST OF REGISTERED PUBLIC HEALTH PESTICIDES IN BANGLADESH Common Name Trade Name Registration Recommended Dosage rate of Products of Products Registration Holder 0.2 ml/ m 3 50 ml/1000 m 3 50 ml/1000 m 3 1.20 ml/m 2 14.06 gm/100 m 3m 6 gm/32 m 3 6 gm/32 m 3 2 gm/33 m 3 cft 1 ml/m 2 & 31 ton/ha respectively 1.20 ml/m 2 1.20 ml/m 2 LIST OF

semester6theory.wikispaces.com

The Woman with an Intrapartum 27 Complication MATCHING KEY TERMS Match the term with the correct definition. a. Delayed or difficult birth of the shoulders after the head has b. Premature separation of a normally implanted placentad. Placenta that is abnormally adherent to the uterine musclee. Medication to stop preterm or hypertonic labor contractions KEY CONCEPTS 1. What are th

Copyright 2014 Pdf Medic Finder