09_oldal.qxd (page 1)

2 0 0 5 . N O V E M B E R 1 1 – 1 7 . • I I . É V F O L Y A M , 4 5 . S Z Á M • S Z É K E L Y F Ö L D Ö N M E G J E L E N Õ P O L G Á R I H E T I L A P • P O L G Á R I É L E T / / Felemelõ a példátlan összefogás
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Romániai Máltai Segélyszolgálat székelyudvarhelyi szervezetének és a Székelyudvarhelyért Alapítvány beszámolója az árvízsegélyekrõl A Polgári Élet a Székelyudvarhely Polgármesteri Hi- nyok közvetítõi kiket támogattak a példátlan jótékony- iszter és Vasile Blaga belügyminiszter közbenjárásá- vonzatáról idõben fogjuk tájékoztatni olvasóinkat.
vatala, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a sági gyûjtésbõl. A legfrissebb adományok, vagy a még val folyosított 9,3 milliárdos kormánysegélyt. A Sport- Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala közlése Romániai Máltai Segélyszolgálat székelyudvarhelyi nem befejezett építkezések, vagy csak a jövõben kivi- csarnokra fordított támogatásokról való elszámolást szerint, a következõkben felsorolt adományok kiegé- szervezetének és a Székelyudvarhelyért Alapítvány telezhetõ tervek adományairól az elkövetkezõ lapszá- az ott folyó építkezéseket követõen az Alapítvány la- szültek az árvíz utáni napok gyorssegélyeivel (kenyér, felkérésére beszámolót közöl az augusztusi, mainkban számolunk be. A Székelyudvarhelyért Ala- punk hasábjain megjelenteti. Budapest–Kõbánya Ön- ásványvíz, meleg ételek, erõgépek felajánlása, szívat- udvarhelyszéki árvíz károsultjainak megsegítésére pítvány szerkesztõségünkkel közölte, hogy az alapít- kormányzati testülete 10 millió forintot adományo- tyúzás, fertõtlenítési munkálatok, nagytakarítások, érkezett adományokról, illetve azok rendeletetés sze- ványhoz beérkezett és még fel nem használt adomá- zott, szociális lakás építésére, ezt az összeget kiegé- stb.), ezeket pedig azonnali hatállyal a károsultak rû felhasználásáról. Az összeállítás az említett szerve- nyokból, az elkövetkezõ hetekben néhány falu szítve más forrásokból, négy szociális lakrész épül rendelkezésére és szolgálatába állított. zetek adatai alapján készült. Az elkövetkezõ három ol- árvízkárosult családjain kíván segíteni, illetve a Sport- majd Székelyudvahelyen, amelynek látványterveit Valamennyi adományozó és segítõ jóságát
dalon felsorolunk minden beérkezõ adományt, és nyíl- csarnok felújítását támogatja, mintegy kiegészítendõ már a következõ számainkban közölni fogjuk, késõbb akár nevük felsorolása nélkül ezúttal is kö-
ván azt is, hogy a fenti szervezetek mint az adomá- a Traian Bãsescu államelnök, Markó Béla állammin- az építkezés megvalósulásával, annak pontos költség- szönjük!
A Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett adományok
MENNYISÉG
MENNYISÉG
ADOMÁNYOZÓ
MEGNEVEZÉS
db./ zsák/ karton
ADOMÁNYOZÓ
MEGNEVEZÉS
db./ zsák/ karton
S Z O L N O K É R T E G Y E S Ü L E T , S Z O L N O K
B. M. ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG, BUDAPEST
B . M . D . K . F . E G É Z S É G Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M
Mentõautó
R O M Á N K O R M Á N Y
babfõzelék lecsókolbásszal, 400 g.
M E G Y E I T A N Á C S
Fertõtlenítõ
Gyógyszerek
Takarmány
M A G Y A R M Á L T A I S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T , B U D A P E S T
Tisztitószer
Tisztítószer
Ruhanemû
Szerszám
Fertõtlenítõ
Háztartási gépek PANASONIC TV
Tisztítószer
Tisztitószer
M Á L T A I L O V A G R E N D , S Z E K S Z Á R D
Tisztitószer
M A G Y A R Ö K U M E N I K U S S E G E L Y S Z E R V E Z E T , B U D A P E S T
M Á L T A I S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T , R O M Á N I A
V Ö R Ö S K E R E S Z T , H A R G I T A M E G Y E I K I R E N D E L T S É G
Tisztítószer
B O R S O D C H E M R T . , K A Z I N C B A R C I K A

Source: http://www.erdely.ma/download/documents/9old.pdf

J deere maint dl_2

The UnitedHealthcare Maintenance Drug List provides a list of drugs in various therapeutic classes mostfrequently used for chronic prescription drug therapy. This list does not define coverage. Benefit coverage isdetermined by the member’s pharmacy benefit plan. For questions regarding the member’s benefit plan, callthe number on the back of the member ID card. Autonomic & CNS Drugs, Neur

Cvspraulaktuell

Prof. Dr. med. Maximilian Spraul Chefarzt der Medizinischen Klinik III Interdisziplinäres Diabetes-Fuß-Zentrum, Mathias-Spital und Jakobi-Krankenhaus, Rheine Mathias Spital Frankenburgstraße 31 48431 Rheine m.spraul@mathias-spital.de Tel.: +49 (59 71) 46411 Fax: +49 (59 71) 4 23 16 95 Beruflicher Werdegang 1977 - Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannhei

Copyright 2014 Pdf Medic Finder