Certiseurope.nl

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
C0007-C0003
1. Identificatie van het produkt en van de maatschappij
: PROSEED.
Chemische omschrijving van de aktieve : Thiram : Tetramethylthiuram disulfide (IUPAC)stof(fen) Safariweg 553605 MA Maarssen NederlandTel. + 31 346 290 600Fax + 31 346 290 601E-mail: info@certiseurope.nl : Nederlands : Certis Carechem24 meertalig 24 uur bereikbaar tel.nr. voor noodgevallen : +31 107 138 195Anti Gifcentrum Nederland : +31 (0) 30 274 88 88 (alleen beschikbaar voorbehandelend arts).
2. Risico-identificatie
: Uit de beschikbare gegevens blijken geen fysische of chemische risico's.
Damp in lucht boven 100 °C explosief.
: Kan het organisme binnendringen door het inslikken of het inademen en door de huid. Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Gevaar voor ernstigeschade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.
Mutageniciteits klasse 3. (Niet geklassificeerd kunnen worden m.b.t decarcinogeniteit voor de mens)Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen.
: Zeer giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
3. Informatie over ingrediënten
Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.
: Zie hoofdstuk 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen : Onderstaand word(t)(en) de aktieve stof(fen) weergegeven alsmede de Naam Component
Waarde(n)
CAS nr / EINECS nr / EG index
Symbo(o)l(en)
R-Zinnen
CERTIS EUROPE BV
Safariweg 55 3605 MA Maarssen Nederland
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
C0007-C0003
4. Eerstehulpmaatregelen
Effecten en symptomen
: Irriterend voor de ademhalingswegen. Keelpijn. Pijn achter borstbeen.
: Irritatie van het maagdarmkanaal. Diarree. Braakneigingen.
Eerste-hulpmaatregelen
: Bij klachten of symptomen dient verdere blootstelling vermeden te worden.
Behandel symptomatisch. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indienmogelijk hem/haar het etiket tonen).
: In frisse lucht laten ademen. Het slachtoffer laten rusten. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Indien ademhalingsstilstand, kunstmatigeademhaling toepassen, liefst door mond op mond. Onmiddellijk een artsraadplegen.
: Mond spoelen met overvloedig water. Een waterige suspensie van geactiveerde houtskool toedienen. Niet laten braken. Het slachtoffer laten rusten. Nooit ietstoedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. Onmiddellijk een artsraadplegen. ( De maag leegpompen. ) : Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met veel water en zeep.
: Onmiddellijk spoelen met veel water. Verwijder eventueel aanwezige kontaktlenzen na 1 - 2 minuten. Wederom spoelen met overvloedig water. Met het ooglid wijdopen gehouden gedurende tenminste 15 minuten.
Onmiddellijk een arts raadplegen.
: Blootstelling vermijden. Draag geschikte bescherming. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings- beschermingsapparaat dragen.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
: Dit produkt is brandbaar bij hoge temperaturen.
: Droog chemisch poeder. Waternevel. Schuim. Koolstofdioxyde.
: Bij brand kunnen vrijkomen: vergiftige en irriterende dampen/gassen.
Zie ook Rubriek 10 (Stabiliteit en reaktiviteit) : Wees uiterst voorzichtig wanneer een chemische brand bestreden wordt.
Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.
: Draag geschikte beschermende kleding. Ademhalingsapparaat onafhankelijk van de omgevingslucht met volledig gelaatsscherm. De brand bestrijden vanaf eenveilige afstand en afgeschermde plaats.
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
: In geval van veel gemorst materiaal de ruimte ontruimen. Onmiddelijk kontakt opnemen met een deskundige. Draag geschikte bescherming.
: Voorkom verspreiding. Verzamel het gemorste materiaal. Niet in riolering of openbare wateren laten komen. In geval van veel gemorst materiaal: onmiddelijkkontakt opnemen met een deskundige. De overheid informeren indien dit produkteen riolering of open water binnendringt. Tref voorzieningen om bij brand bluswaterop te vangen.
: Verzamel gemorst materiaal in afsluitbare containers. Het resterende deel absorberen in zand of ander inert materiaal. Afvoeren als chemisch afval, volgensnationale of lokale wetgeving.
: Verzamel gemorst materiaal in afsluitbare containers. Afvoeren als chemisch afval, volgens nationale of lokale wetgeving.
CERTIS EUROPE BV
Safariweg 55 3605 MA Maarssen Nederland
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
C0007-C0003
7. Hantering en opslag
Algemeen
: Lees het etiket voor gebruik.
: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. Geschikte bescherming dragen.
: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Op een vorstvrije, droge plaats bewaren. Volgens nationale oflokale wetgeving. Bewaren bij een temperatuur tussen 0°C en 35 °C.
: Gebruik origineel verpakkingsmateriaal.
8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming
: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met water en zeep; dan pas het werk verlaten. Neem eendouche na het werk. Verschoon werkkleding elke dag.
: Arbeidshygienische blootstellingsgrenzen zijn niet bepaald.
: Zie Rubriek 2 (Informatie over ingrediënten).
Persoonlijke beveiliging
: In geval van mogelijke blootstelling: ademhalingsbescherming.
: Draag geschikte beschermende kleding.
: In geval van mogelijke blootstelling: oogbescherming.
: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
9. Fysische en chemische eigenschappen
: Het produkt vormt een suspensie in water.
10. Stabiliteit en reactiviteit
: Stabiel onder normale omstandigheden.
: Bij brand kunnen o.a. vrijkomen: Koolstofmonoxyde Stikstofoxyden. Zwaveloxyden.
Koolstofdisulfide. Koolwaterstoffen.
11. Toxicologische gegevens
: Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bijopname door de mond.
: 3 (Stoffen die in verband met hun mogelijke mutagene eigenschappen reden geven CERTIS EUROPE BV
Safariweg 55 3605 MA Maarssen Nederland
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
C0007-C0003
11. Toxicologische gegevens (vervolg)
tot bezorgdheid voor de mens; er zijn aanwijzingen op grond van geschiktemutageniteitsstudies maar deze zijn onvoldoende voor indeling van de stof incategorie 2) : Alcoholgebruik voor of na de blootstelling kan nadelige effecten versterken ( : Zie ook Rubriek 3 (Informatie over ingrediënten).
12. Ecologische gegevens
: Zeer giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Geen nadere gegevens beschikbaar.
: Zie ook Rubriek 3 (Informatie over ingrediënten).
13. Instructies bij afvalverwijdering
: Voorkom verspreiding. Afval afvoeren naar een daartoe geschikte verbrandingsinstallatie. Volgens nationale of lokale wetgeving.
: Houd afval gescheiden. Afvoeren als chemisch afval, volgens nationale of lokale 14. Transport-informatie
Land vervoer (ADR/RID)
: Milieugevaarlijke stof,vloeibaar, n.o.s (thiram) Zee vervoer (IMO)
15. Wettelijke verplichte informatie
EU-regelgeving
EU-classificatie
(67/548/EEG-88/379/EEG)
: Xn Schadelijk , N Gevaarlijk voor het milieu Waarschuwingszinnen
: R20/22 : Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
R48/22 : Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bijlangdurige blootstelling bij opname door de mond.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatischmilieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Veiligheidszinnen
: S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S20/21 : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een artsraadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
CERTIS EUROPE BV
Safariweg 55 3605 MA Maarssen Nederland
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
C0007-C0003
15. Wettelijke verplichte informatie (vervolg)
16. Verdere informatie
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R38 : Irriterend voor de huid.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R48 : Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R52 : Schadelijk voor in het water levende organismen.
R53 : Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effectenveroorzaken.
: - Veiligheids Informatie Bladen van de ingredienten.
- Classification Database ECB- Dossiers Certis Europe BV- The Pesticide Manual, 12th ed (ISBN 1 901396 12 6)- Certis Europe Expert Team (CEET) De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 93/112/EEC, 99/45/EG, 2001/58/EG en ReachVerordening 1907/2006 van de EEG Commissie.
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad werd verkregen van bronnen die, naarbeste weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd -betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggenbuiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen,accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijkworden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken enafdanken van het produkt Dit Veiligheidsinformatieblad werd samengesteld,en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor ditprodukt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat dezeVeiligheidsinformatieblad informatie niet van toepassing is.
Einde van document
CERTIS EUROPE BV
Safariweg 55 3605 MA Maarssen Nederland

Source: http://www.certiseurope.nl/fileadmin/downloads_nl/producten/fungiciden/PROSEED.pdf

willmarallergy.com

1037 19th Ave SW · PO Box 1015 · Willmar, MN 56201 Welcome to the Allergy & Asthma Specialty Clinic. We specialize in the care of adults and children with allergies, asthma, eczema, hives, anaphylaxis and immunodeficiency. During your initial visit, a detailed history and physical examination, pulmonary function test (if you have asthma) and allergy skin tests will be performed. For most

Microsoft word - malhotra cv.doc

RANJAN P. MALHOTRA, M.D., F.A.C.S. Clinical Instructor of Ophthalmology Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri Primary Office Address: Secondary Office Address: 965 Mattox Drive Primary Surgical Address : St. Louis Eye Surgery and Laser Center Date of Birth: Place of Birth: EDUCATION: Fellowship 1999 – 2000 Cornea, Refractive Su

Copyright 2014 Pdf Medic Finder