Abvv-uz-brussel.be

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Zitting van 21 november 2011 – 13h30
VH/102/2011
Aanwezigen
Personeelsafgevaardigden
Werkgeversafgevaardigden
Preventiedienst UZ Brussel
Gasten
Verspreiding:
• Effectieve en plaatsvervangende leden Dagorde:
1. Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 17/10/2011. 2. Stralingsgeïnduceerde 4. Bespreking van het maandverslag van de preventiedienst. 5. Adviezen gegeven door het CPBW stand van zaken. 6. Gesignaleerde 7. Ervaringsfonds. 8. Coördinatie preventiedienst UZ Brussel – VUB 9. Geplande werken door de Technische Dienst. 10. Opvolging punten vorige vergadering. Verspreiding: 12/12/11
VHV/102/2011
Verslag van het CPBW – 21 november 2011 - ver. 1
Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 17/10/2011.
De notulen van de vergadering van 17 oktober 2011 werden goedgekeurd. 2 Stralingsgeïnduceerde
cataract
Dhr. Covens geeft toelichting. De gewone dosimetrie doet vermoeden dat er een veertigtal personen in de interventionele radiologie - waaronder de cardiologie, gastro en CT-fluoroscopie - de toekomstige zouden overschrijden. Omwille van zeer recente epidemiologische studies (van 2010 en 2011), die een zeer significante verhoging geven van cataractincidentie op relatief jonge leeftijd, heeft de International Commission on Radiological Protection (ICRP) in zijn verklaring van 21 april 2011 een dosisverlaging aanbevolen. Deze aanbeveling werd in een ontwerptekst van de EURATOM richtlijn van 29/09/2011 overgenomen. Wettelijke verlaging in België wordt dus een kwestie van tijd. Op een recente vergadering van het FANC werden beslissingen genomen die in de richting gaan van een zwaar offensief op het gebied van het bewustmakingsproces bij radiologen/cardiologen/gastroenterologen. M.a.w. doeltreffende oogbescherming in bovengenoemde disciplines zal een standaard moeten worden. 3 Sociale
verkiezingen
Dhr. Piot geeft toelichting. De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 7 en 20 mei 2012. In het UZ Brussel zullen deze plaatsvinden op 15 en 16 mei 2012. Op 12 december volgt aansluitend op de vergadering van de ondernemingsraad een bijzondere vergadering van het CPBW. Deze vergadering zal om 15u30 plaatsgrijpen. Christian Piot zal aan August De Koster de agenda overmaken. Bespreking van het maandverslag van de preventiedienst.
Adviezen gegeven door het CPBW, stand van zaken.
Gesignaleerde gevaren d.m.v. notitiebladen.
Er werden geen nieuwe gevaren gesignaleerd. 7 Ervaringsfonds
Dhr. Vandenbussche geeft toelichting. Voor een aantal maatregelen, zoals ergonomische materialen, kan het ziekenhuis een tussenkomst krijgen. Stefan Marchant van de personeelsdienst volgt dit op. Coördinatie preventiedienst UZ Brussel – VUB
Dhr. Vandenbussche stelt een nieuwe coördinatiestructuur voor de preventiediensten van het UZ Brussel en de VUB ter goedkeuring voor. Deze coördinatiestructuur werd toegelicht in een nota van Prof. Dr. Noppen (zie bijlage uitnodiging CPBW). Het CPBW heeft geen opmerkingen en geeft hiermee haar goedkeuring. Volgende week wordt dezelfde nota voorgelegd aan het CPBW van de VUB. Op basis van deze nota kan er een vacature gepubliceerd worden. De coördinatie houdt 20% van een FTE in. Dhr. Vandenvelde vraagt zich af of men voor 20% wel iemand gaat vinden. Geplande werken door de Technische Dienst
Dhr. Sven Hebbelinck geeft een beknopte stand van zaken van nieuw geplande werken en werken in uitvoering: indienststellen warmte gordijn polikliniek, 4 fasen in de verbouwing van het CRG werden reeds doorlopen, eind januari zal de stookplaats een nieuwe ketel en collector hebben, de werken aan de Verspreiding: 12/12/11
VHV/102/2011
Verslag van het CPBW – 21 november 2011 - ver. 1
urgentiedienst lopen verder, de renovatie van de verpleegeenheden zal na het bouwverlof van 2012 opnieuw opgestart worden, in de radiologie worden een aantal werken uitgevoerd voor de plaatsing van nieuwe toestellen de herschikking van lokalen, voor het Vipa-dossier werd een subsidieaanvraag ingediend bij de overheid.het masterplan wordt verder uitgewerkt. 10 Opvolging punten vorige vergaderingen.
10.1 Vertrouwenspersonen UZ Brussel
Dhr. Vandenbussche bevestigt dat er overleg heeft plaatsgevonden en dat de groep vertrouwenspersonen ongewijzigd blijft. 10.2 Garagedeur (toegang 14)
Dhr. De Koster merkt op dat hij nog verder contact moet opnemen met mevr. Verleyen. 11 Volgende vergadering
Op 12 december 2011 is er een bijzondere vergadering in het kader van de sociale verkiezingen. De volgende gewone vergadering zal plaatsgrijpen op 19 december 2011. 12.1 Algemeen
Er werden geen punten in de varia besproken. 12.2 Diverse meldingen van de preventiedienst.
Organigram
De arbeidsgeneesheer zou graag toegang hebben tot een correct organigram. Er zijn geen
telefoonboeken meer en het intranet geeft geen goed overzicht. Bovendien is de informatie die via het
intranet ter beschikking gesteld wordt soms achterhaald.
Griepvaccinaties
De griepvaccinatiecampagne is afgelopen, de procedure wordt gecorrigeerd. Het aantal uitgevoerde
vaccinaties zal in het CPBW van december bekendgemaakt worden.
EHBO
De planning voor de bijscholingen ligt vast. De procedure is uitgewerkt maar moet nog uitgeschreven
worden.
Risicoanalyse administratief personeel CDIA
Naar aanleiding van het onderzoek naar een spatongeval heeft men vastgesteld dat de risicoanalyse van
het administratief personeel van CDIA niet klopt. De arbeidsgeneesheer zal contact opnemen met de
verantwoordelijke om dit uit te klaren.
Verspreiding: 12/12/11
VHV/102/2011
MAANDVERSLAG PREVENTIEDIENST - NOVEMBER 2011 dinsdag 13 december 2011
VH/098/2011
A. FYSISCHE
CONTROLE
Invoeren aanvragen en wijzigingen dosimetrie Tip van de maand: Resultaten van de enquête i.v.m. het digitaal dosisrapport o Informatiesessie ‘Radioprotectie in het Cathlab’ met aandacht voor de resultaten van het Exdos-project en de problematiek rond de ooglensdosis en –bescherming Opleiding: Omgaan met patiënten na diagnostisch onderzoek of therapie met radiofarmaca Periodieke controle van de erkende instelling Bel-V VEILIGHEID & HYGIËNE
B.1 Acties buiten het globaal preventieplan
1. Voorkomingbeleid - viseren van bestelbons: In november werden 225 bestelbons geviseerd. 2. Bezoeken aan diensten. 3. Vergadering renovatie apotheek. 4. Onthaal nieuwe verpleegkundigen. 5. Onthaal nieuwe werknemers. 6. Voordracht interventieplan UZ Brussel in het PIVO. 7. Procedures 8. Vergadering organisatie kerstmarkt. 9. Vergadering i.v.m. ziekenhuisbrede opleidingen. B.2 Acties in het kader van de uitvoering van het globaal preventieplan
2. Vergadering i.v.m. organisatie rugschool. 3. Vergadering i.v.m. winteractieplan. 4. Ongediertebestrijding. 5. MSDS 6. Organisatie opleiding voor aanspreekpunten veiligheid (LGEN). 7. Opleidingen Verspreiding: 12/12/11
VHV/098/2011
Maandverslag preventiedienst – November 2011 - ver. 1
C. OVERZICHT VAN DE GEMELDE ONGEVALLEN UZ BRUSSEL
C.1 Arbeidsongevallen zonder ongeschiktheid
Datum Dienst
Beschrijving
Gevolgen
Prikongeval. Oorsprong naald gekend. Geen Geen verdere opvolging nodig. Geprikt aan naald die in een schort zat, Geen achtergelaten door vorige drager. Prikongeval handen. Oorsprong naald is Geen gekend. Prikongeval handen. Oorsprong naald is Geen gekend. Prikongeval handen. Oorsprong naald is Geen gekend. Prikongeval rechterknie door naald in Geen vuilniszak. Prikongeval handen. Oorsprong naald is Geen gekend. Getroffene reed met kar. Het karretje is Geen omgekanteld door een putje en viel op haar been. Prikongeval. Opvolging is noodzakelijk Geen omwille van mogelijke overdracht hep B en slechte respons hep B vaccin. Heeft het hoofd gestoten tegen het bovenste Geen schuifje van de noodkast terwijl ze iets in de kast zocht. Het slachtoffer heeft zich gesneden aan een Geen stukje glas terwijl zij een vakje (zantac) opende. 1.1
C.2. Arbeidsongevallen met ongeschiktheid
Datum Dienst
Beschrijving
Ongeschikthei
Gevolgen
21/11/2011 CRAD Op de trap uitgeschoven en op 1.2
C.3 Ongevallen van en naar het werk
Datum Beschrijving
Ongeschiktheid Gevolgen
22/07/2010 Wiel van de fiets raakte klem in tramspoor 07/11/2011 Werd in de file door een andere wagen Verspreiding: 12/12/11
VHV/098/2011
Maandverslag preventiedienst – November 2011 - ver. 1
09/11/2011 Heeft voet omgeslagen met naar de bus 25/11/2011 Op de ring achteraan ingereden door Verspreiding: 12/12/11
VHV/098/2011
STAND VAN ZAKEN ADVIEZEN GEGEVEN DOOR HET December 2011
VH/108/2011
VOLGNR. 04/01
PROBLEEMSTELLING Koelinstallaties
veroorzaken een onaangename koude tocht in de keuken. Technische mogelijkheden naar verbetering van de luchtcirculatie en aangepaste kledij moeten onderzocht worden. De installaties in de keuken zijn klaar maar moeten nog afgesteld worden.
VOLGNR. 05/01
PROBLEEMSTELLING Inblaasroosters
Technische mogelijkheden naar verbetering van de luchtcirculatie moeten onderzocht worden. In de inkomhall wordt de lucht uit de inblaasroosters rechtstreeks in de hals van het personeel geblazen. Dit geeft aanleiding tot gezondheidsklachten. Er zal een nieuwe ingenieur aangeworven worden die dit samen met de aanpassing personeelsrestaurant zal bekijken (volledige renovatie).
VOLGNR. 10/01
PROBLEEMSTELLING
Door het opdelen van de voormalige drukkerij in verschillende lokalen zijn er lokalen die bereikbaar zijn via doodlopende gangen die meer dan 30 m lang zijn hetgeen in overtreding is met de wetgeving. Er dient bijgevolg een bijkomende nooduitgang te komen. Dit advies werd ook gegeven aan het gebouwenbeheer. Er moet verder gezocht worden naar haalbare oplossingen voor dit probleem. Het comité vraagt om onmiddellijk contact op te nemen met een aannemer. Verspreiding: 12/12/11
VHV/108/2011
GESIGNALEERDE GEVAREN D.M.V. NOTITIEBLADEN December 2011
VH/109/2011
Verspreiding: 12/12/11
VHV/109/2011

Source: http://www.abvv-uz-brussel.be/November_2011.pdf

Ijls_final_for_pdf.cdr

Indian J.L.Sci.2(2) : 17-22, 2013 ISSN : 2277-1743 (Print) ISSN : 2278-7879 (Online) ANTI-INFLAMMATORY EFFECT AND TOXICOLOGICAL EVALUATION OF THYMOQUINONE (VOLATILE OIL OF BLACK SEED) ON ADJUVANT-INDUCED ARTHRITIS IN WISTAR RAT MEHTAB ALAMa1 AND VIKAS GALAVb aKrish Biotech Research Pvt. Ltd., Kalyani, West Bengal, IndiabUniversity College of Medical Sciences & GTBH, Unive

Hardy

New developments in aquatic feed ingredients, and potential of Hagerman Fish Culture Experiment Station, University of Idaho, 3059F National Fish Hatchery Road, Hagerman, ID 83332, USA ABSTRACT: Aquaculture production has expanded at a rate of 15% per year and is predicted to continue to grow at this rate for at least the next decade. Demands on traditional fish feed ingredients, mainly fish

Copyright 2014 Pdf Medic Finder